یرگشنک نادنمرنه یارب قوقح ناکدوک

یشرازگ زا شیوپ تسرپرسدب« رتاهنت »تسا

Jameh Pouya - - یدنورهش ناکدوک -

یرتسب ،دش ،رادیپس یدازون هک رد نتراک هب ایند دمآ و یاهزور یتخــس ار هب رطاخ دایتعا ردپ و ردام تشپ رس ،تشاذگ ریما یکدوک هک اهراب طسوت ردام داتعم دوخ هجنکش ...دش یاهولقهس یکارا هک ردپ دصق تشاد اهنآ ار هب اهنیشنتختی­اپ دشورفب و ربخ کاندرد یرگید هک نیمه دنچ زور ریخا رــشتنم ،دش اهاطدمحم دوب هک طــسوت ردپ ای یردامان دوخ بیــسآ دید و زونه زار لتق وا شاف هدــشن ...تسا یلاؤس هک یارب نآ یخساپ ،میباییمن نیا تــسا هک ایآ اعقاو راک یتخس تسا رابکی یارب هــشیمه ناگدنیامن یاهداهن لوئــسم رود مه عمج ،دنوش تیعضو دوجوم ار یــسانشبیس­آ دننک و یراکهار »!؟دنیایب تخدنیهــش ،یدرولاوم نواعم روــهمجسیئ­ر رد روما نانز و هداوناخ مه رد خساپ :تشون نیا همان ار رد عرسا تقو هب تسد روهمجسیئر مهاوخ دناسر و هب یهارمه و یماگمه اب نیا شیوپ راختفا .منکیم

همان هب روهمجسیئر

ندــناملطع­م نوــناق عــماج تیامح زا ناکدوــک و ندوبنریذپت­یلوئسم یخرب رگید زا اهنامزاس بجوم دش ات یعمج زا نادنمرنه وضع شیوپ تــسرپرسدب« رتاهنت »تسا رد نیرتهزات مادقا 27 نیدرورف هام راب رگید تسد هب ملق دنوش و نیا راب هب یروهمجسیئر همان .دنسیونب هبرجت قفوم هیهت شرازگ یلم وکسلاپ هک یارب رابنیلوا رد ناریا زا یوس کی تئیه لقتسم هب ماجنا ،دیسر بجوم هدش ات لااح شیوپ تسرپرسدب« رتاهنت »تسا مه زا سیئر روهمج دهاوخب یارب عوضوم اهیرازآکدو­ک شرازگ یلم لقتسم هیهت .دوش

یاضما ینادنمرنه نوچ مارهب ،نادار ناراب ،یرثوک دماح ،دادهب هیناه یلــسوت و زانهم راشفا یاپ همان هدید .دوشیم اهنآ رد نیا همان زا روهمجسیئر دناهتساوخ تئیه یاهژیو لکشتم زا ناصصختم ار هک تیلوئسم یتلود و یناگرا ،دنرادن رومأم یگدیسر هب تیعضو ناکدوک »تسرپرسدب« .دنک رد یشخب زا نیا همان هک زا یوس زانهم راشفا هب ماهلا ،هدازنیما رایتسد روهمجسیئر رد روما قوقح یدنورهش لیوحت هداد ،هدش هدمآ :تسا امش« رد هثداح وکسلاپ ترورض لیکشت هورگراک یصصخت ار ساسحا دیدرک نوچ نارحب هدید دشیم و راکفا یمومع هعماج رد راظتنا خساپ ،دوب رواب دینک ارحب«نِ »ناهنپ ناکدوک »تسرپرسدب« رتمک زا شتآ وکسلاپ ،تسین یشتآ هک رگا یاههنابز ششکرس ار راهم ،مینکن یاههلعش شریگنماد یاهلسن هدنیآ ار دهاوخ .دنازوس

تــساوخرد صخشم ام زا یلاعبانج لیکشت تئیه یاهژیو لکشتم زا ناصصختم تسا هک تیلوئسم یتلود و یناگرا ،دنرادن نیا تئیه دناوتیم اب یــسررب همه بناوج ،عوضوم طاقن روک نیا هرگ یندوشگ ار ییاسانش ».دنک شیوپ تسرپرسدب« رتاهنت »تسا لااح دراد هلاسکی دوشیم و هب رظن دسریم هک لاعف هب تشونرس یخرب ییاهشیوپ هک رد هنایم هار هب یشومارف هدرپس ،دندش راتفرگ هدشن و نانچمه نلااعف نآ ششوک دننکیم اب راک یاهناــسر موادم راکفا یمومع ار تبسن هب نیا عوضوم ساسح .دننک دیاــش مان نیا شیوپ ار ادعب ناوتب رد نایم یاهتکرح راگدنام یعامتجا ناریا رارق .داد هتبلا رگا شیوپ زا لیر شایلصا جراخ دوــشن و نانچمه شزکرمت ار رب حلاصا یاهدنیارف طلغ راوتسا .دنک رتعیرس ماجنا .دوش هچرگ رضاحلاحرد زین تیفرظ ینوناق یبوخ ،میراد اما نوناق دیدج هب ام کمک دنکیم هک تامادقا یرترثؤم ار رد هنیمز شهاک یرازآکدوک ماجنا .میهد

تسرپرسدب رتاهنت تسا

یکی زا تامادقا رثؤم رظندم نواعم نامزاس یتسیزهب دناوتیم یاهتکرح یمدرم رد نیا هنیمز .دــشاب 450 دنمرنه و لاعف یعامتجا رد لاــس هتشذگ یشیوپ ار لکش دنداد هک فده نآ تیامح زا ناکدوک .دوب زکرمت یلصا شیوپ تسرپرسدب« رتاهنت »تسا رب ینابهدید تیعضو ناکدوک تسرپرسدب ؛تسا هکارچ رامــش یدایز زا اهیرازآکدو­ک رد ییاههداونا­خ خر دهدیم هک زا راتخاس فیعض یلام ای یاهبیــسآ یعامتجا دننام دایتعا جنر .دنربیم نیا شیوپ ینامز زا رظن یاهناسر رد یاضف هعماج هتخانش دش هک زانهم ،راشفا رگیزاب هدشهتخانش امنیس هفیظو ییوگنخــس نآ ار رب هدهع تفرگ و یدادعت رگید زا نادنمرنه سانشرس روشک مه هب نیا شیوپ .دنتسویپ

دنچ هام دعب زا یزادناهار نیا شیوپ زانهم ،راشفا یوگنخس شیوپ رد یاهمان هداــشگرس باطخ هب تخدنیهش ،یدرولاوم نواعم یروهمجسیئر زا وا تــساوخ رد هراــبنیا یراک :دنک مناخ« یدرولاوم !زیزع منادیم هک امش رد نایرج تایئزج رابخا یرازآکدوک دیتسه و لثم ام اب ره ربخ راوگان درد یور یدرد رگید دیاهتــشاذ­گ و هغدغد حلاصا ؛دیراد اما لیامت مراد رد نیا همانجنر زا یناکدوک دای منک هک رد نیمه ههامدنچ ریخا ینابرق یرازآکدوک .دندش ،ناکین رسپ هچب یاههامهس هک غاد دایتعا ردام یور ندب وا تــسشن و ماجنارــس رب رثا نتخوس یپردیپ اب راگیــس و تابرض ددعتم ناج ،تخاب هچبرسپ ههامهس انوم هک ینابرق دایتعا ردپ دــش و رد هناتسآ شورف ،دوب ناراب و راهب یاهولقود یاهلاسهس هک طسوت ردام داتعم هب شورف هتشاذگ ،دندــش هموصعم رتخد 10 یاهلاس هک رب رثا تامدص هدشدراو طــسوت یردامان هب امک تفر و رد یناتسرامیب رد قرش نارهت

یرتخد هک ردام شداتعم اهتــسد و یاــهاپ وا ار اب شتآ راگیس ،دنازوس رسپ یاهچب هک تابرض نیگمهس ،شردپ رب رس و تروص وا یاهیدوبک رابفسا اجرب ،تشاذگ ردپ و ردام یداتعم هک ناــشثاریم کی رتخد هلاسکی داتعم تسا و اهدص هنومن زا نیا تسد اهنت یاهشوگ زا تیعضو کانلوه یرازآکدوک رد ناریا .تــسا یدراوم کدنا یاهناسر دوشیم و دراوم یدایز هب هاوگ ناــسانشرا­ک ناهنپ هدنام و .دنامیم رد لاس 95 و ات نایاپ هامنمهب 12 رازه سامت ینفلت اب سناژروا یعامتجا رد روشک هب یرازآکدوک طبترم هدوب تــسا و نیا رد یلاح تسا هک هب هتفگ للهابیبح یدوعسم ،دیرف نواعم روما یعامتجا یتسیزهب ،روشک نیرتشیب رامآ یرازآکدوک هدشهدادعلا­طا هب هناماس 123 یرازآکدوک یمسج زا عون دیدش .تسا نیا یلاحرد تسا هک نکمم تــسا ریثأت یاهیرازآکد­وک یناور زا عون یمسج نآ رتشیب دشاب و نیا یاهبنج تسا هک رتشیب دیاب هب نآ هجوت .دوش ،ریقحت ،نیهوت ندرکلامیاپ سفنتزع کدوک و ضیعبت یگمه زا دراوم رازآ یناور دنتسه هک عفر نیا لکشم زاین هب کی همانرب یناسرعلاطا و یشزومآ هتسویپ .دراد

کون هوک خی رادیدپ هدــش و گنز یرادشه تسا یارب هکنآ یارب ناکدوک یقافتا دیدج .دتفیب هیهت نوناق تیامح زا ناکدوک یکی زا یتامادقا تسا هک نلااعف هزوح ناکدوک راودیما دندوب اب بیوصت و یارجا نآ تیعضو دوبهب ؛دبای اما دوخ نیا نوناق مه دودح جنپ لاس تسا هک رد سلجم لطعم هدنام .تسا هب هدیقع نواعم یعامتجا نامزاــس یتسیزهب هکنیا« زونه نیا نوناق رد سلجم هدنام و هب بیوصت هدیسرن تسا و زونه ریسم ییاهن ار یط ،هدرکن ناشن دهدیم هک ردقچ ناکدوک رد روشک ام مولظم ؛دنتسه اریز رگا هب یاج نیا ،نوناق نوناق یرگید ،دوب نونکات ریسم دوخ ار یط هدرک ».دوب یدوعسم دیرف هتبلا یروآدای هدرک هک هفیظو نامزاــس ،یتسیزهب ریاس یاهداهن ،یتیامح هعماج یندم و تساههناسر هک هب کمک ناکدوک دنیایب ات نیا راک هچره

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.