یاهدنپ یندششومارف

Jameh Pouya - - یرهش یاروش رهش -

نارهم :یجرف زا هلزلز مب هتفرگ ات هلزلز ،ناقزرو زا لیس زاوها ات لیــس ،ناجیابرذآ زا هعجاف وکسلاپ ات یزوسشتآ ؛دهشم کیمادک گنز یرطخ یارب ینمیا اهزاــسوتخ­اس رد رــبارب هــلزلز و لیــس و یزوــسشتآ هدوب ؟تــسا هثداح وکسلاپ راکفا یمومع ار تبسن هب ینمیا اهنامتخاس ساــسح درک و دــعب زا نآ عوــقو هــلزلز رد دهــشم و لیــس رد ،ناــجیابرذ­آ نیا تیساسح ار رتشیب کیرحت ،درــک اما زا هثداح وکــسلاپ هچ ییاهدنپ هتفرگ ؟دــش ایآ نیا اهدنپ رجنم هب رییغت دنور هتشذگ ؟دوشیم یدنور هک تخادرپ همیرج رد لابق فلخت ینامتخاــس ار ینوناق ،دــنادیم زاــسوتخاس رد هیشاح اهلیسم و اههناخدور ار اب تخادرپ ،همیرج یقافتا یداــع و قــبط لاور هولج دهدیم و ندوبنمیاان یخرب اهنامتخاــ­س و یگدنز و راک رد یطیحم هداــمآ هعجاف ار یرما ریذپانبانت­جا .دنادیم دیاش دوــشب تفگ نارصقم یــلصا تراــسخ و تافلت یــلامتحا حناوــس ،یدعب ناگدــننکش­ومارف یاهدنپ حناوس یلبق .دنتسه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.