رد یمدقکی نارحب

نانکاس یاهتفاب هدوسرف دیاب یارب یزاسون دنمناوت دنوش

Jameh Pouya - - یرهش ینمیا -

تحاسم تفاب هدوسرف رد نارهت دایز تسا و دصرد لباق یهجوت زا قطانم یبونج و یاهشخب زا قطانم یلامش و ینایم ار ربرد .دریگیم تایصوصخ نیا قطانم نیا تسا هک یاراد یاهزاسوتخا­س یتنس و دنرادیاپان و لماش تاعطق و یاهکلاپ یکچوک دنتسه هک رد حلاطصا هب اهنآ هنادزیر هتفگ دوشیم

ار هب دوخ صاصتخا دناهداد هک دادعت کلاپ اهنآ رازه122 و 691 ؛تسا نیاربانب مزلا تسا نیا اهکلاپ یارب یزاسون تیامح یرتشیب .دنوش

یاهحرط یقیوشت و ماو یارب زاسوتخاس رد تفاب هدوسرف

یرکاــش :دیوگیم دیاب اب یاهحرط یقیوــشت و هئارا یاهماو هرهبمک و نودب ،هرهب دارفا نکاس رد نیا قطانم ار دــنمناوت درک اــت دنناوتب دوخ یارب یزاــسون لحم ناشتنوکس میمصت .دنریگب هتبلا یرادرهش مه دیاب رباعم ار ییاشگزاب ؛دنک لاثم رگا یاهچوک اب ود کلاپ تسبنب هدش ،تسا یرادرهش دناوتیم نیا هچوک ار زاب دنک ات مه یاهیسرتسد مدرم رتهب دوش و مه یارب عورش یزاسون و یزاسهب یقیوشت یارب مدرم .دشاب

،لاحنیااب نازاــسهوب­نا و شخب یصوصخ مه دیاب هب نادیم .دنیایب هب هتفگ ،یرکاــش نازاسهوبنا دیاب قیوشت دنوــش ات یزاسون شخب یعیسو ار هک رد حلاطصا هب نآ هکل ،دنیوگیم رب هدهع ؛دنریگب هکارچ یزاسون کلاپ هب ،کلاپ یدرد ار اود .دنکیمن

وا :دیازفایم حرط یگدوشخب ،ضراوع هزیگنا یرتشیب ار یارب یزاــسون رد مدرم داجیا هدرک ،تــسا هژیوهب رد یاهکلاپ ،یــیاتود ییاتهــس و ییاتراهچ هک عیمجت ،دناهدــش شخبرثا هدوب .تسا یرکاــش همادا :دهدیم ییاهحرط هک ات هب زورما ارجا دناهدش هچرگا رد یزاسکلاپ قفوم ،هدوب اما یقیفوت رد یزاسهکل هتشادن ؛تسا اریز رارق دوب ره لاس 10 دصرد زا یاهتفاب هدوسرف یزاسهب دوش اما رتمک زا 4 دصرد رد لاس ققحم .دوشیم

وا زاــب رارکت دنکیم لحهار ،یلصا ندرکدنمناو­ت دوخ ،دارفا شرومآ گنهرف تنوکس و ندادییامنه­ار هب تساهنآ ات نیا راک ار اب لیم ناشدوخ ماجنا .دنهد

وا :دیازفایم ایآ لاصا ناوتیم اب یوردوخ یناشنشتآ هب نیا رباعم ؟تفر اب دوجو نیا ،رباعم رضاحلاحرد دیاب لزانم ار یروط زهجم درک و هب نانکاس شزومآ داد ات رد عقاوم ،نارحب ناشدوخ هب ناشدوخ کمک .دننک

هب هتفگ نیا وضع یاروــش رهــش ،نارهت هدافتسا زا ریش یاهبآ دوجوم رد لحم ای ندرکزهجم اهمابتشپ و هدافتسا زا یاهپیکا راوسروتوم هدیدشزومآ دناوتیم اشگهار .دشاب

یرکاش دقتعم :تسا شزومآ مدرم هرابرد ینمیا هژیوهب رد نیا قطانم لوفغم هدنام ،تسا هب نیمه لیلد شزومآ زا قیرط نارایاروش و یارس تلاحم ءزج یتایرورض تسا هک دیاب ماجنا .دوش ییاههداونا­خ یگدنز دننکیم هک زا نامتخاــس هدافتسا هروظنمدنچ ؛دنراد یاــههداون­اخ یددعتم رد یاهاضف کچوک یگدنز دننکیم و طیارــش یلام یبوخ دنرادن و نیمه ،عوضوم راک یزاــسهب و یزاسون نیا اهنامتخاس ار راوــشد و ینلاوط هدرک .تسا ربهولاع نیا ،عوضوم نیا اههداوناخ چیه یشزومآ مه یارب ههجاوم اب هثداح دناهدیدن و نیمه ثعاب عیاجف رتشیب رد نامز نارحب .دوشیم

یرکاش :دیوگیم تحاسم تفاب هدوسرف رد نارهت دایز تسا و دصرد لباق یهجوت زا قطانم یبونج و یاهشخب زا قطانم یلامــش و ینایم ار ربرد .دریگیم تایصوصخ نیا قطانم نیا تسا هک یاراد یاهزاسوتخا­س یتنس و دنرادیاپان و لماش تاعطق و یاهکلاپ یکچوک دنتسه هک رد حلاطصا هب اهنآ هنادزیر هتفگ .دوــشیم نینچمه هب تلع یگنت ،رباعم یــسرتسد هب اهنآ تخــس .تسا وا :دیازفایم نیا هلئــسم چیه یهار درادن رگم هکنیا زا قیرط دوخ مدرم یزاسون ماجنا ،دوش رگا تلود ای یتح یرادرهش رد هرابنیا تلاخد ،دنک مامت اههنیزه رب شود اهنآ دتفایم هک هتبلا تروصهب میقتسمریغ رب شود دوخ مدرم دهاوخ ؛دوب اما تلود و یرادرهش دیاب اب یاهحرط یقیوشت زا یزاسون یاهتفاب هدوــسرف هب تسد مدرم تیامح .دننک

نونکات یاهحرط یفلتخم زا یوــس یرادرهش یارب یزاسزاب یاهتفاب هدوسرف ارجا ،هدش اما هب لیلد نتشادن تاعلاطم یفاک یرمث هتــشادن .تسا هب داقتعا ،یرکاش ترازو هار و یزاــسرهش و تــنواعم هطوبرم و نامزاــس ،یزاــسون دیاب نــیا عوضوم ار کی راــب رگید رتقیقد و رتعماج یــسررب ؛دننک هکارچ نیا اهتفاب رد ربارب هلزلز رایسب دنریذپبیسآ و زا یفرط یناسردادما رد نیا قطانم اعقاو تخس .تسا

یرادرهش نارهت :دیوگیم لکشم یلصا یزاسون تفاب هدوــسرف طوبرم هب تاعطق ریز 100 رتم تسا هک دودح 60 دصرد لک تفاب ار ربرد .دریگیم رضاحلاحرد تاعطق ریز 75 رتم 36 ،دصرد 75 ات 100 رتم دودح 24 دصرد

تفاب هدوــسرف یکی زا نیرتریذپبی­سآ طاقن اهرهش رد ربارب حناوــس و یایلاب یعیبط .تسا ساسارب فیرعت یاروــش یلاع یرامعم و یزاسرهش ،روــشک یاهتفاب هدوسرف هس یگژیو هدمع ؛دراد یاهنادزیر ،دنتسه ینعی ییاهنامتخا­س اب تحاسم مک تمسق هدمع نیا اهتفاب ار لیکشت ،دنهدیم نینچمه نیا اهنامتخاس دنرادیاپان و اب حلاصم تیفیکمک هتخاس دناهدش هکیاهنوگهب تدشهب رد ربارب هلزلز نمیاان دنتــسه و یگژیو موــس نیا تسا هک نیا اهتفاب ،دنریذپانذو­فن هب نیا ینعم هک یسرتسد نانکاــس هب تامدخ یرهــش نکممان ای دودحم .تسا نیمه عوضوم ثعاب دوــشیم رد نامز نارحب و ،هثداح نیرتشیب یاهتراسخ یلام و یناج رد نیا اهتفاب مقر .دروخب اهرامآ دنیوگیم هک تفاب هدوــسرف نارهت شیب زا رازه و 400 راتکه ،تــسا نیا مقر 5 دصرد تحاسم نارهت ار لماش دوــشیم و کیدزن 3 نویلیم رفن رد نآ یگدنز .دننکیم 35 دصرد زا نیا اهتفاب ینوکسم تسا هک بیترتهب مهــس هقطنم 10 دودح 53 ،دصرد هقطنم 12 دودح 37 ،دصرد هقطنم 17 کیدزن هب 70 دصرد و هقطنم 11 لداعم 28 دصرد .تسا رامآ نیا تقیقح خلت ار ناشن دهدیم هک رد تروص عوقو ره یاهثداح لثم ،هلزلز نارهت هب کی هبارخ اب یاهتراسخ یناج رامشیب لیدبت .دوشیم نیمه رما ترورض یزاسون و یزاسهب نیا تفاب ار دزشوگ .دنکیم

ساسارب همانرب هلاــسجنپ مراهچ هعسوت ،روشک تفاب هدوــسرف نارهت دیاب رد 10 لاس یزاسون ؛دوش اما لااح هک رد هناتــسآ دورو هب همانرب مشش ،میتسه کیدزن هب دصرد١٠ نیا اهتفاب رد دنور یزاسون رارق .دناهتفرگ

یگدنز دنچ هداوناخ رد یاهاضف کچوک

لابقا ،یرکاش سیئر هتیمک نارمع یاروش رهش نارهت اب نایب هکنیا تفاب هدوسرف یکی زا یاهتیعقاو رهش نارهت ،تسا هب هعماج« »ایوپ :دیوگیم نیا لضعم یتحارهب لباق یزاــسهب ؛تسین هکارچ تعسو نآ رایسب تسا و زاین هب هیامرــس ناوارف .دراد هب هتفگ ،وا لاومعم رد نیا اهتفاب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.