تکرح هب یوس تخاس یاههزاس نمیا

یدهمدمحم نایوگدنت رد وگوتفگ اب هعماج« »ایوپ حرطم :درک

Jameh Pouya - - یرهش ینمیا - ماهلا یمظاک

هکارچ رد لوط نامز یاهلسگ دیدج هتخاس .دنوشیم دوخ ناسانشراک یسانشنیمز ملاعا دننکیم هک یخرب زا اهلسگ رد کی لاس هتشذگ ییاسانش ».دناهدش

هب هتفگ ،وا حرط عماج و یلیصفت هب نیا انعم تسین هک ییاج هک لــسگ تسا زاسوتخاس ماجنا ؛دوشن هکلب هب نیا تــسانعم هک رادشه دوجو لسگ یور حرط هداد دوش ات رد نآ هدودحم هزاس نمیا هتخاس .دوش

میزاسب اما درادناتسا میزاسب

وا :دیازفایم لکــشم« ام نتخاــسن ،تــسین لکشم یزاــسدراد­ناتسا هزاس تــسا هک هب رظن نم یطبر هب حرط عماج و یلیصفت .درادن ام میناوتیمن مییوگب رد هنهپ یگرزب زا نارهت زاــسوتخاس ماجنا ،دوشن اقافتا هب رظن نم یاروش یــلاع دیاب دورو دــنک و هزاجا دهدن رد نــیا ،اههنهپ زج یاهتکرش ،حلاصیذ درف یرگید زاسوتخاس ماجنا ».دهد نیا یاهتبحص نایوگدنت رد یلاح تسا هک رد یرایسب زا ،اهروشک قطانم یور یاهلسگ یلصا هب یاضف زبس لیدبت هدش .تسا لاحنیااب هب هتفگ ،وا رد نارهت ییاج دوجو درادن هک لسگ دوجو هتشادن ،دشاب نوچ هلزلز یطخ مه تسین و رد تروص ،عوقو یعاعش ار تحت ریثأت رارق :دهدیم نیا« عاعــش ار رگا یور یاهلــسگ نارهت یسررب ،مینک هجوتم میوشیم هک ابیرقت ییاج رد نارهت دوجو درادن هک ریذپبیسآ .دشابن هژیوهب هکنآ رد قطانم یلامش ربهولاع هلزلز لامتحا شنار نیمز مه دوجو ».دراد نایوگدنت دقتعم :تــسا ام« دیاب هب تمس درادناتسا نتخاس اههزاس شیپ میورب هک رد لاح رضاح تیاعر ».دوشیمن هب هتفگ ،وا رضاحلاحرد هزاس هتخاس دوشیم و ماظن یسدنهم رهم دییأت رب نآ ،دنزیم یلو دعب زا دورو هب هزاس هجوتم میوشیم هک لباقم چیه ،یبیسآ هچ ،قیرح هچ هلزلز نمیا .تسین دعب یتح نیرتکچوک یتاعلاطا هب اهنآ هداد هدشن .تسا هب هتفگ ،نایوگدنت دیاب هورگ یلبق هک زا لقادح 20 تکرــش لیکشت هدش ،دوب دندرگرب و تاداریا دوخ ار تبسن هب حرط ملاعا .دننک وا :دیازفایم حرط« یلیصفت صقاون یدایز دراد هک یکی زا اهنآ مدع هجوت هب هزوح ینمیا و تیریدم نارحب .تسا ینمیا هب نیا ینعم هک نلاا هرابرد نآ ثحب دوشیم لثم یاههزاس ،نمیاان چیه ینیبشیپ رد حرط یلیصقت درادن و دیاب یرکف هب لاح نآ ».دوــش نایوگدنت نیا لکشم ار هب فذح یاهمیت رواشم و ندنامیقاب کی رواشم رد نامز هیهت حرط تبــسن دهدیم و دیوگیم ریاس اهرواشم نیا لئاسم ار هدــید .دندوب هب هتفگ ،وا رد شیاپ ،ددجم یاروــش یلاع یرامعم و یزاسرهش مه تاعوضوم یددعتم لثم داصتقا ،یرهش هنارس ،یشزومآ یتشادهب ...و ار حرطم هدرک تسا هک همه اهنآ دیاب یور حرط یلیصفت یراذگراب .دوش لاحنیااب نویسیمک یرامعم و یزاسرهش یاروش رهش یدنچ شیپ یاهــسلج اب روضح رواشم ردام و ریاــس نارواشم لیکشت داد و زا اهنآ تــساوخ ات دراوــم رظندم دوخ ار ناونع .دننک نایوگدنت حیضوت :دهدیم رارق« دــش اددــجم اب همه نآ اهتکرش یتابتاکم ماجنا و ناشتارظن ذخا دوش ات رد شیاپ دیدج همه دراوم تیاعر دوش هک هتبلا رواشم ردام مه زا نیا عوضوم لابقتــسا ».درک حرط عماج و یلیصفت نارهت 10 لاــس شیپ نیودت هدش تسا و اب یهاگن یور هشقن نارهت صخشم دوشیم هک رد رتشیب ییاهناکم هک ساسارب هنهپ یلسگ دیاب یاهتیدودحم زاسوتخاس رد اهنآ داجیا ،دشیم زاسوتخاس ماجنا هدش .تسا ارچ دیابن رد نامه نامز نیودت نیا عوضوم رظندم رواــشم ردام رارق ؟تفرگیم نایوگدنت رد هرابنیا :دیوگیم یاهفرح« نم هب نیا ینعم تــسین هک 10 لاس شیپ چیه یهجوت هب نیا عوضوم هدشن ؛تسا

ماجنارــس سپ زا 10 ،لاس لاــس هتشذگ هشقن دیدج یاهلسگ نارهت لماــش تاعلاطا 30 لسگ یلصا و یعرف هب دییأت یاروــش یلاع یرامعم و یزاــسرهش دیسر و رارق دش یاههاگتــس­د ،یتلود یرادرهش نارهت و ریاس یاهداهن ،لوئسم رد یاهیزیرهما­نرب دوخ تارطخ نیا اهلسگ ار رد رظن .دنریگب یکی زا دراوم نیا دوب هک زاسوتخاس اب یربراک یمومع و ساــسح رد فارطا اهلسگ دودحم دوش و ریسم یاهنایرــش عقاو یور اهلسگ رییغت .دنک رب نیمه ساسا یاروش یلاع یرامعم و یزاسرهش رد هبوصم رویرهش لاسراپ ،دوخ یرادرهــش نارهت ار مزلم هب یرگنزاب حرط یلیصفت اب تیروحم نتفرگرظنرد یاههنهپ یلسگ نارهت ؛درک یراک هک اب دوجو تیساسح ،نآ زونه ماجنا هدشن .تسا

فذح یاهتکرش رواشم حرط یلیصفت

یدهمدمحم ،نایوگدنت سیئربیان نویسیمک یرامعم و یزاــسرهش یاروش رهش نارهت اب نایب هکنیا حرط یلیصفت رد لاح شیاپ ددجم ،تــسا رد وگوتفگ اب هعماج« »ایوپ :دیوگیم یلکــشم هک زا نامه ادتبا هب دوجو ،دمآ نیا دوب هــک رد نامز هیهت حرط ،یلیصفت یهورگ زا اهتکرــش رد هیهت حرط هــب هدننکنیودت نآ کــمک .دندرکیم زا کی هلحرم هب ،دعب همه اهتکرــش فذح دندش و طقف تکرش ردام ناونعهب هدننکنیودت یقاب هدنام .تسا هب نیمه لیلد یلکشم هک رد شیاپ ددجم حرط یلیصفت اب نآ ،میهجاوم نیا تسا هک اب کی رواشم فرط میتسه و کی رواشم اعطق کی هاگدید عماج دهاوخن .تشاد رضاحلاحرد یاهتکرش هدشفذح دناضرتعم هک ،اههاگدید اهیرگنهدنی­آ و یاههدیا اهنآ رد حرط یلیصقت تیاعر هدشن تسا و زا کی هلحرم هب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.