»ینمیا« رد تیولوا یزیرهمانرب یرهش تسین

نیسحدمحم« ،»یناچوب رگشهوژپ تیریدم و یزیرهمانرب :یرهش

Jameh Pouya - - یرهش ینمیا -

یاهنایرــش یتایح رهش هب باــسح دنیآیم هک ناوتیم رد نامز ،نارحب رهش ار هلیسوهب نآ هیلخت ؛درک اما یاطخ تیریدم یرهــش نیا تسا هک رد رانک نیا یاهنایرش یتایح زوجم تخاس هبترمدنلب رداص ،دنکیم نودب هکنیا هب یاهدرادنات­سا ینمیا و تیریدم نارحب یهجوت هتــشاد .دشاب یقافتا هک دهاوخ داتفا نیا تسا هک نیمه اهنایرش رد نامز هلزلز ای ره نارحب ،یرگید طسوت اههبترمدنل­ب دودسم .دنوشیم هنومن ،نآ هارگرزب راگدای ماما ،)هر( لامش هب بونج دعب زا لنوت تسا هک نامتخاس هبترمدنلب یاهراکهمین رد رانک نآ هدید دوشیم هک اقیقد رد میرح نابوتا هتخاــس هدش .تسا هتبلا نیا دراوم رد نارهت رایسب تسا و یدرد تــسا هک همه یاهرهشنلاک روشک هب نآ لاتبم .دنتسه نیا عوضوم ناشن دهدیم هک یگدزقوذ یارب بــسک ،دمآرد نامشچ تیریدم یرهش ار یور نیرتیساسا و نیرتیتایح هفلؤم رهش ینعی ینمیا و تیریدم نارحب هتسب .تسا

یاهرایعم ینمیا رد اهنامتخاس ؟تسیچ رد یاههماننیی­آ یفلتخم لثم هماننییآ 2800 ای طباوض و یتاررقم هک ترازو هار و یزاسرهش ناونعهب تاررقم یلم نامتخاــس نیودت ،هدرک زا یاهرایعم ینمیا رد نامتخاس نخس هتفگ هدش و رد تاررقم یلم نامتخاس مه زیر و تشرد ینمیا رد تاررقم نییعت هدش .تسا

تلاکشم ینمیا رد یاهنامتخاس ام ؟تسیچ یبایناکم یارب تخاس اهنامتخاس یکی زا تلاکشم ؛تــسا هکارچ یور لسگ ای رد رانک نایرش یتایح یزاــسنامت­خاس .دوشیم امش ردقره شلات دینک نامتخاس ار بوخ ،دیزاسب دیاب دینادب هک ساسا راک امش طلغ ؛تسا اریز یبایناکم نآ طلغ .تسا هکنیا قرز و قرب هب راک ،دیهدب هب نیا تسانعم هک یعس دینکیم راک طلغ ار تسرد ماجنا .دیهد لکشم ام هرابرد ینمیا و نارحب نیا تسا هک اساسا یــخرب زا تاعوضوم دیابن ماــجنا ؛تفرگیم یارب لاــثم ینامز هک حرط عماج و یلیصفت نارهت هیهت ،دش اتدعاق دیاب یاهلسگ رهش ،نارهت اهلسگزیر و یاههنهپ یلــسگ ار ییاــسانش دندرکیم و دعب یدنبهنهپ زاسوتخاس ار یاههیلارد »سایآیج« صخشم ،دندرکیم هب نیا ینعم هک لاثم هب هلصاف 400 رتم قح چیه عون یزاسوتخاس یور اهلسگ دوجو هتشادن .دشاب لکشم نیا تــسا هک ام میدمآ یدنبهنهپ و ماظن یزاسنامتخا­س ار هیهت میدرک و دعب میتفگ لااح یرادرهش و ترازو هار و ،یزاسرهش یاههنهپ یلسگ ار هیهت .دنک عقاورد لاس 86 حرط یلیصفت بیوصت و لاــس 95 یاههنهپ یلسگ ام صخشم ،دوشیم ینعی 10 لاــس ؛دعب لاح امش روصت دینک هک رد نیا تدم هچ دادعت نامتخاس یور اهلسگ هتخاس هدش .تسا .تــسا اب تقد رد هجدوب ناوتیم تفایرد هک مهس ینمیا رد هجدوب یرادرهــش نارهت یط 10 لاــس ،هتــشذگ رتمک زا 5 دصرد لک هجدوب هدوب ؛تسا هچ ینامز هک هجدوب راهچ ات جنپ رازه درایلیم یناموت هتسب دــشیم و هچ لااح هک یرادرهش اب باستحا اههرصبت ات 25 رازه درایلیم ناموت هجدوب .ددنبیم

ایآ ینمیا طقف طوبرم هب تساهنامتخا­س ای لماش یاهاضف رگید یرهش مه ؟دوشیم ؛هن ینمیا طقف صتخم اهنامتخاس .تسین یتقو یکدوک رد کراپ هب لیلد ندشنتیاعر تاکن ینمیا رد یاهخرچ نیبروت امنبآ هتــشک ،دوــشیم نیا ناــشن دهدیم هک ینمیا رد یاهاضف یمومع رهش مه هب هزادنا ینمیا اهنامتخاس یاراد تیمها ،تسا روطنیمه ینمیا رد یاهنامتخاس یمومع و یتلود و یاهنامتخاس .ساسح رد اهرهــشنلا­ک هژیوهب رد رهــش ،نارهت دنچ رازه درایلیم ناموت هنیزه یزاــسنابو­تا هدش .تسا اهنیا

هاگیاج ینمیا و تیریدم نارحب رد یاهرهش روشک ؟تسیچ هلوقم ینمیا و تیریدم نارحب تیولوا ماظن تیریدم یرهش رد ناریا ؛تــسین هکارچ نیا عوضوم یرما تخــس و هدیچیپ ،تــسا لاثم رد تفاب هدوــسرف یرهــش لثم نارهت دیاب شیب زا جنپ لاس راک درک ات هجیتن بولطم لصاح .دوــش زکرمت یور تفاب هدوسرف هبنج یاهناــسر موادم و یاهیگدزناج­یه ندرکحاتتفا ییاه لثم ثادحا ،لپ لنوت ...و ار .درادن هب نیا ،لیلد ناریدم یرهش هک لد رد یورگ یرادیاپ رهش ،دنرادن نیا عوضوم رد یاهتیولوا ماظن ناشیژتارتس­ا دهاوخن .دوب رد تــیولوا ندوبن ینمیا و تیریدم نارحب رد ماظن یزیرهمانرب اروش و ،اهیرادرهش TRX صتخم نارهت تسین و یتیعقاو تسا هک رد مامت یاهرهشنلاک ناریا دوجو .دراد یکی زا یاههناشن نیا عوضوم هجوت هب یزیرهجدوب

ینمیا و تیریدم نارحب رد یایند زورما ناینب یلصا تخاــس و هعسوت تــساهرهش و نایلوتم تیریدم یرهش شلات دننکیم ییاهرهش روآبات رد ربارب حناوس و اهنارحب ؛دنزاسب یعوضوم هک هتبلا رد روشک ام نانچمه هدیدان هتفرگ .دوــشیم ندرکنتیاعر لوصا و طباوض یبایناکم و ینمیا رد ،اهزاسوتخاس یراجنهان رد متسیس طوطخ یزاگ رانک حناوس یعیبط و هبقرتمریغ لثم هلزلز ثعاب هدش تسا یاهرهش ام هژیوهب نارهت نیرتریذپبی­سآءزج یاهرهش ناهج .دنشاب هعماج« »ایوپ رد وگوتفگ اب نیسحدمحم ،یناچوب رگشهوژپ تیریدم و یزیرهمانرب ،یرهش هب یسررب ینمیا و تیریدم نارحب رد اهرهش .دزادرپیم ماهلا یمظاک

یبایناکم یارب تخاس اهنامتخاس یکی زا تلاکشم ؛تسا هکارچ یور لسگ ای رد رانک نایرش یتایح یزاسنامتخا­س .دوشیم امش ردقره شلات دینک نامتخاس ار بوخ ،دیزاسب دیاب دینادب هک ساسا راک امش طلغ ؛تسا اریز یبایناکم نآ طلغ تسا

یاهلسگ یددعتم رد رهش نارهت ،میراد هکنیا مادک لاعف ،دوش هچ یتعاس لاعف دوش و هچ یلصف ،دشاب یارب همه اهنیا یاهویرانس یفلتخم هیهت هدش .تسا هتبلا نیا اهشرازگ مزلتــسم یناسرزورهب .تسا اما هــکنیا هچ یقافتا دهاوخ ،داــتفا اعطق کی هعجاف یناــسنا هب عوقو دهاوخ .تسویپ ام هرابرد ینمیا و هلزلز تساهلاس هک شنیب کیژتارتسا میاهتشادن و میتــسناوت­یم تفاب هدوــسرف ار یزاسون .مینک میتــسناوت­یم میرح اهلسگ ار میزاــسن و میرح اههارگرزب ار تیاعر .مینک میتسناوتیم یاهشزومآ یدنورهش هرابرد ینمیا رد نامتخاس هتشاد .میشاب ام اــساسا هلوقم ینمیا و تیریدم نارحب ار هچ رد یاههاگتــس­د یلم و هچ رد یاههاگتــس­د یلحم هب یشومارف .میدرپــس ویکوت و یلیخ زا یاهرهش نپاژ یور لسگ ،دنتسه اما مدرم شزومآ دندید و یروآبات ناونعهب کی هلوقم مهم رد اهرهش داجیا هدش .تسا ینعی رهش و مدرم اب نیا حناوس یگدنز .دننکیم یتح درف هرابرد نیرتکچوک ءیش هک هب راوید بصن ،دنکیم رد سپ شنهذ هب ینمیا رکف .دنکیم رضاحلاحرد رد رهــش نارهت تیعضو یاههکبش یناسرزاگ رایسب کانتشحو .تسا ام یاهبمب یفلتخم ار هب تمس اههناخ میاهدرب هک رد نامز هلزلز هعجاف داجیا .دننکیم تساهلاس رد ایند زاگ ار رد یاههاگتسیا جراخ زا رهش هب قرب لــیدبت و مدرم قرب فرصم دننکیم یلو ام نیا یاهبمب کرحتم ار دراو اهنایرش و نامیاههناخ میاهدرک و کی هلزلز کچوک یفاک تسا هک نارحب داجیا .دوــش نکمم تسا هزاس مه مکحم ،دشاب اما ات هکینامز تخاــسریز نمیا ،دشابن یاهدیاف دهاوخن .تشاد

رگا ینمیا و تیریدم نارحب ناونعهب کی گنهرف رد هعماج هنیداهن ،دوش ناوتیم زا نیمه نلاا عورش درک و ناونعهب یکی زا یاهیژتارتس­ا ،هیاپ جیردتهب یتاحلاصا ار رد راتخاس یرهش داجیا .درک یناــشنشتآ رد رهــش نارهت کیدزن هــب 7 رازه نامتخاــس ،نــمیاان رطخرپ و رــطخنایم .میراد یزوسشتآ شخب ریذپانییاد­ج رهش ؛تسا اما یقافتا هک رد وکسلاپ داتفا و هدید ،دشن هلمج لوا یشرازگ دوب هک تئیه بختنم روهمجسیئر هب نآ تخادرپ و نآ مه نیا ،دوب وکــسلاپ رید هیلخت .دــش هنرگو یسک تفگن وکسلاپ ارچ شتآ ،تفرگ هکارچ نارازه نامتخاس رگید مه دناوتیم شتآ .دریگب لکشم ام رد وکــسلاپ یزوسشتآ ،دوبن هلئسم لوا ام رد نیا هثداح شلاچ رد هزوح یهدنامرف دوب هک ثعاب دش وکسلاپ رید هیلخت .دوش نیا قافتا تسناوتیم دتفین و اهناشنشتآ هک یاههیامرــ­س یناسنا یرهش ام ،دنتسه ناج دوخ ار زا تسد .دنهدن

ددعت هاگتــسد رد هزوح ینمیا و تیریدم نارحب ات هچ دح رد نیا لکشم لیخد ؟تسا نوناق تیریدم نارحب هزاجا هداد تسا هک ات جنپ لاس نامزاــس تیریدم نارحب رد روشک لیکشت .دوش رب نیا ساسا رد مامت یاهرهش روشک و زکارم اهناتسا یلوتم و لوئــسم تیریدم نارحب رادناتسا تسا اما رد رهــش نارهت تیلوئسم تیریدم نارحب رب هدهع رادرهش هتشاذگ هدش .تسا ساسا لیکشت نامزاس تیریدم نارحب هــب نیا عوضوم .ددرگیمرب ام کی لکــشم ؛میراد هکارچ نیا نوناق کی نوناق تقوم هلاسجنپ هدوب هک سلجم ود لاــس یدامتم نآ ار دیدمت هدرک ؛تسا اما هب رظن ،نم زا نایاپ لاس 94 هب دعب ام اب لأخ ینوناق ورهبور .میتسه نلاا مه ،تلود مه هوق هننقم و مه یرادرهش هرابود دیاب نیا نوناق ار یــنیبزاب و یرگنزاب و تیوقت ،دننک اریز کی هرود هلاستفه زا نآ هتشذگ .تسا

رد تروص هلزلز یلامتحا هچ دهاوخ دش و هچ دیاب ؟درک اــم رد نارهت تاعلاطم »اکیاج« میراد هک یوــسزا ناصصختم ینپاژ اب میت تیریدم نارحب ماجنا هدش .تــسا نیا شرازگ یاهویرانــ­س یفلتخم .دراد ام

ایآ ام ینوناق میتــشادن هک مازلا دنک دیاب شیپ زا نیودت حرط ،یلیصفت یاههنهپ یلسگ صخشم ؟دوش نوناق مه ،دــشابن تینلاقع نــیا ار .دیوگیم رد مامت ایند یتقو حرط هعسوت یرهش هیهت ،دوشیم یاهملاعتــ­سا مزلا لثم ناکم یاههنهپ ،یلــسگ قــطانم ،یثاریم طوطخ ،بآ زاگ و یاهنایرــش یتایح هتفرگ دوشیم ات رد نامز هیهت حرط ظاحل .دوش عقاورد اهلسگ و طوطخ مهم هیاپ راک .دنتسه

سپ فیلکت حرط یلیصفت یلعف ؟تسیچ رضاحلاحرد حرط یلیصفت نارهت صقن یراتخاس .دراد نیرخآ هبوصم یاروش یلاع یرامعم ابهطباررد هنهپ یلسگ رد یرگنزاب حرط یلیصفت هدمآ تسا اما یلمع .دوشیمن عوضوم نیا تسا لااح هک رهش هتخاس ،هدش لقادح میرح اهزاسوتخاس قباطم تسویپ تیاعر دوــش هک .دوشیمن اهنیا صقاون یلصا .تــسام رضاحلاحرد همه یاهنامزاــ­س یلوتم لثم ،یرادرهــش ترازو هار و ،یزاسرهش تارزو روــشک ...و دننادیم هک نارهت ساــسارب تاعلاطم »اکیاج« یور یاههنهپ لــسگ تسا و لامتحا ندادخر هلزلز رد نآ عوقولابیرق تسا و ره هظحل هب ام رتکیدزن .دوشیم اهنیا یاهاطخ یتیریدم .تسا ام رد تهج سوکعم یدمآراک و یــشخبرثا ماگ .میاهتــشاد­رب هتبلا نیمه هک سپ زا 10 لاس یاروش یلاع یرامعم و یزاسرهش نیا عوضوم ار بیوصت ،هدرک ماگ یتبثم .تــسا هچرگا ماگنهرید ؛تسا اما دیاب هب لاف کین .تفرگ نیا مه هطساوهب روضح یدارفا تسا هک رد نیا هزوح هغدغد دنتــشاد و دوخ یرادرهش دعب زا هثداح وکسلاپ هب کی یهاگآ هدیسر تسا هک دیاب هب نیا تاعوضوم هجوت .دنک

سپ ام صقن یــنوناق میرادن و نیا تیعضو هجیتن ؟تساهدرکلمع هــکنیا ام ات هب لاح اههنهپ ار ییاــسانش ،میدرکن هدنهدناشن صقن نوناق .تــسا یراذگتاررق­م زا یوس یاروش یلاع یرامعم و یزاسرهش هدوب ؛تسا ینعی رد نامز هیهت حرط یلیصفت دیاب نیا لاوــس هدیسرپ دــشیم هک ایآ یاههنهپ یلسگ صخشم و اهمیرح تیاعر هدش تسا ای .هن دیابن دنتــشاذگی­م حرط هیهت و رهش هتخاس .دوــش ام کی فعض رد شنیب کیژتارتسا ،میراد ینعی اــساسا رد ههجاوم اب یاهتیولوا طیحم نوماریپ دوخ ینعی طیحم رهش یاراد کی صقن یراتخاس میتسه هک هب نآ هراشا .دش

یبایزرا امــش هرابرد هثداح وکسلاپ ؟تسیچ زا رــظن نم هثداح وکــسلاپ شیب زا دــح راظتنا ییامنگرزب .دــش ساــسارب تاعلاطا نامزاــس

رد مامت ایند یتقو حرط هعسوت یرهش هیهت ،دوشیم یاهملاعتسا مزلا لثم ناکم یاههنهپ ،یلسگ قطانم ،یثاریم طوطخ ،بآ زاگ و یاهنایرش یتایح هتفرگ دوشیم ات رد نامز هیهت حرط ظاحل .دوش عقاورد اهلسگ و طوطخ مهم هیاپ راک دنتسه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.