دنچ هتکن مهم هرابرد ینمیا رد اهنامتخاس

Jameh Pouya - - یرهش ینمیا -

مامت اهنامتخاــ­س معا زا یاهنامتخاس ینوکسم و یمومع رد ضرعم هثداح یزوسشتآ ،دنتسه هب نیمه لیلد دیاب تامادقا مزلا یارب یریگــشیپ زا هحناــس رد نامتخاــس ماجنا .دوــش یکی زا نیا ،تامادقا شهاک راب قیرح رد تــساهنامت­خاس هک هتبلا رد یاهنامتخاس یمومعوساــ­سحلثمناتسر­امیب یا رادروخرب .تــسا هب نیا ینعم هک ات اجنآ هک ناکما دراد زا دوجو داوم ازلاعتــشا رد تخاس نامتخاس یریگولج .دوش یکی زا یتاهابتشا هک رد یاهیزاسنام­تخاس یلعف خر ،دهدیم نیا تسا هک یاهفقس یبذاک هک یتحارهب ،دنزوسیم نیزگیاج یاهفقس یرجآ یلبق هدش .تسا هناخبحاص ای تیریدم نامتخاس یارب ییابیز ،نامتخاس فقس یرجآ ار اب یاهفقــس بذاک دناشوپیم ات زا نیا قیرط دناوتب یاضف یرتهب ار رد نامتخاــس داجیا .دنک نیا قافتا هرابرد اهراوید و نینچمه فک نیمز دتفایم و اهراوید و اهفک اب عاونا داوم ینیئزت لباق لاعتشا هدناشوپ دنوــشیم لفاغ زا هکنیا نیا راک ثعاب شیازفا راب قیرح نامتخاس دوشیم و یزوــسشتآ یلامتحا ار رتبیهم .دنکیم یاههلپهار اهنامتخاس مه عوضوم مهم یرگید ردهزوحینمی­ااهنامتخاس.دنتسههولاع هلپ رارف دیاب رد اهنامتخاــ­س هیبعت ،دوش هجوت هب نیا هتکن یرورض تسا هک سنج نیا اههلپ مه دیابن زا زلف ؛دشاب هکارچ رد یزوسشتآنام­ز هب تلع نتفرلااب یامد نآ لباق هدافتسا دهاوخن دوب و ثعاب نداتفاریگ دارفا رد نامتخاس .دوشیم تخاس یاههلپ یگنس نیرتهب هنیزگ یارب هلپ رارف .تسا یاهیشکمیس قرب نامتخاس مه دیاب قباطم درادناتسا ؛دشاب هکارچ یحارط درادناتسار­یغ نآ دناوتیم ثعاب یزوسشتآ .دوش بصن زویف ،بسانم عافترا بسانم یارب اــهدیلک و ،اهزیرپ ندرکنبصن دــیلک و زیرپ رد ییاهناکم لثم مامح هک بآ رد اجنآ دوجو دراد و هدافتسا زا یاهشوپرد یکیتسلاپ زا تاکن ینمیا هدافتسا قرب رد .تساهنامتخا­س

یکی زا یتاعوضوم هک رد ینمیا نامتخاس رثؤم ،تسا ماجنا اهیشکهلول تروصهب یلوصا و درادناتسا ؛تسا اریز ندیدبیسآ هلول و تشن بآ دناوتیم رد ماکحتسا انب ریثأت یبرخم هتشاد .دشاب هجوت هب سنج و هزادنا اههلول رایسب مهم .تسا سنج هلول دیابن یروط دشاب هک رد رذگ نامز زا نیب دورب و ثعاب تشن بآ .دوش هدافتسا زا یاههلول جنپ هیلا ای نلیتوبیلپ نیرتهب هنیزگ .تسا

هچرگا سفن هدافتــسا زا یشکهلول زاگ رد ایند دودرم هدش تــسا و زورما رد مامت یاهروشک ،هتفرشیپ زاگ رد جراخ زا اهرهــش هب قرب لیدبت هدــش و هب نورد اهرهش تیاده ،دوشیم لاحنیااب اب هجوت هب طیارش ،دوجوم دیاب رد هرابنیا بناج طایتحا ار تیاعر .درک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.