نیناوق ینمیا اهنامتخاس هچ ؟دنیوگیم

Jameh Pouya - - یرهش ینمیا -

؛نامتخاس یریگولج زا شرتسگ شتآ و دود رد نامتخاس و تیارس قیرح زا کی نامتخاس هب نامتخاس رگید ای رباعم هب نامتخاس و ینیبشیپ یاههار جورخ یارب ندشجراخ عقومهب و نمیا دارفا زا نامتخاس و لاقتنا نانآ هب یاهناکم نما هدمآ .تسا ثحبم مجنپ نیا تاررقم هرابرد حلاصم و یاههدروآرف ینامتخاس تسا هک تاکن ینمیا طوبرم هب ره مادک زا حلاصم ینامتخاــس لیصفتهب رد نآ هدمآ .تسا رد ثحبم 17 مامت تاکن طوبرم هب یشکهلول زاگ یعیبط رد اهنامتخاس معا زا یاهنامتخاس ،ینوکــسم یمومع و ،صاخ ،تایلک ،تامازلا اهتیدودحم و اهتیعونمم لثم تیدودحم روبع هلول زاگ زا یاهفقس بذاک یاهلحم عمجت دارفا هدمآ .تسا نینچمه یاهدرادنات­سا طوبرم هب یشکهلول راکور و ،راکوت یراکقیاع هلول و یراکشوج لیصفتهب حیضوت هداد هدش .تسا بصن و یزادناهار لیاسو ،زوــسزاگ اهشکدود و طباوض یرادربهرهب و یرادهگن زا متــسیس یشکهلول زا تاعوضوم رگید ثحبم مهدفه .تسا

حرط و یارجا تاسیسأت یقرب اهنامتخاس عوضوم ثحبم 13 نیا تاررقم تــسا هک لوصا ،یحارط یارجا یشکمیس قرب و اهرادم ار حــیضوت .دهدیم رد نیا ثحبم نینچمه عاونا تازیهجت یشکمیس و هاگیاج هدافتسا زا اهنآ هدمآ .تسا طیارش یشکمیس رد یاهطیحم فلتخم نوچمه یاهطیحم یداع ،)کــشخ( ،اهمامح رد لزانم و ،اهلته یاهطیحم ،کانمن یاهطیحم مرگ و نیمأت ینمیا رد یاهنامتخاـ­ـس هبترمدنلب ،)اهجرب( یاهرلاات ،تاعامتجا اهامنیس و اهرتائت مه زا تاعوضوم ثحبم 13 تاررقم یلم نامتخاس .تسا

هماننییآ یحارط اهنامتخاــ­س رد ربارب هلزلز درادناتسا( )2800 و تاررقم یلم ،نامتخاــس ود ینوناق دنتــسه هک رد اهنآ هب ثحبم ینمیا هتخادرپ هدــش .تسا رد درادناتسا 2800 هب یتاعوضوم هلمجزا طباوض یحارط یاهزرل یاههزاس ،ینامتخاس طباوض یحارط یاههزرل ینامتخاسری­غ و طباوض یاهنامتخاس اب حلاصم رادفلاک هتخادرپ هدش .تسا رد نیا ،درادناتــس­ا یدنبهجرد رطخ یبسن هلزلز رد اهرهش و طاقن مهم روشک زین هدمآ .تسا

رد تاررقم یلم نامتخاس مه هب یتاکن نوچمه تظافح اهنامتخاــ­س رد لباقم ،قیرح تامازلا یمومع ،نامتخاس یاهراب دراو رب ،نامتخاــس یپ و ،یزاــسیپ حرط و یارجا یاهنامتخاس همرآنتب ای ،یدلاوف ینمیا و تظافح راک رد نیح ،ارجا حرط و یارجا تاسیسأت ،یقرب تاسیسأت ،یکیناکم اهروسناسآ و یاهناکلپ ،یقرب تاسیسأت یتشادهب یشکهلول ،زاگ یدنبقیاع و میظنت ،ادــص دنفادپ ،لماعریغ تبقارم و یرادهگن زا نامتخاس و ییوجهفرص رد فرصم یژرنا هراشا هدش .تسا

رد شخب طوبرم هب تظافح نامتخاــس رد ربارب قیرح هک ثحبم موــس نیا تاررقم ،تسا یارجا صقان تاسیسأت یقرب و یکیناکم رد ،اهنامتخاس هدافتسا زا حلاصم ،ینتخوس هعسوت یاههکبش ،یژرنا قرب و زاگ و یریگراکهب تازیهجت نوگانوگ ببــس شیازفا لامتحا یزوسشتآ رد نامتخاس ناونع هدــش ،تــسا هب نیمه لیلد رد نیا ثحبم یتامازلا نوچمه ندرکمهارف یاههکبش یمئلاع ظفاحم ،صیخشت( ،رادــشه )ملاعا و تاناکما ،راهم لرــتنک و یافطا قیرح رد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.