نارازه زابرسکدوک

Jameh Pouya - - يگنهرف -

دــنچ ههد شــیپ رد هحوبحب یاهگنج یلخاد یــضعب زا یاهروــشک ،ییاقیرفآ هلئسم ناکدوک زابرــس هجوت نلااعف هزوح قوقح ناکدوــک ار هب دوخ بلج .درک

یاــهشرازگ دوــجوم ناشن دهدیم رد 20 لاس ،ریخا دادــعت نیا ناکدوک رد طاــقن فــلتخم ایند و رد یاــهدربن نوــگانوگ رتشیب هدــش .تسا لیلدهب ندوبنوگخــ­ساپ اــهتلود و نتــشادنیس­رتسد هــب تاعلاطا قیقد رد یاهروشک ،هدزگنج ناوــتیمن رامآ یقیقد زا نــیا ناکدوک رد رــسارس ایند رشتنم ؛درک لاحنیااب نلااعف نیا ،هزوح دادعت نیا ناکدوک ار نارازه رفن دروآرب .دننکیم رد نیا نایم یتح روضح ناکدوک ریز 10 لاس زین رد نیدایم یگنج شرازگ هدش .تسا هتفگ دوــشیم دودح 40 دــصرد زا نیا ناکدوــک ار نارتخد لیکشت دنهدیم هک یاهبیسآ هدشدراو هب اهنآ رد هــسیاقم اب نارسپ بتارمهب رتشیب .تسا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.