ناتساد یناکدوک هک یهابتشا زابرس دندش

Jameh Pouya - - ناهج ناکدوک -

یارب نتفر زا نآ هقطنم ینامز یعطق دــش هک اههیاسمه هنابش هب ناشهناخ بیسآ .دندناسر اهنآ نیا اهزور هچرگا رد یاهقطنم یگدنز دننکیم هک یدرف زا ناشهتشذگ علاطا درادن و رد شمارآ ،دنتسه اما ندرکشومارف نآ تایبرجت خلت ناشیارب رایسب راوشد .تسا

دارفا یدایز نوچمه سارگ و نومیاس دوجو دنراد هک یعس دننکیم اب نتفرگهلصاف زا عماوج و یگدنز رد کی شمارآ ،یبسن هتــشذگ دوخ ار شومارف ؛دننک اما یدارفا نوچمه لکیام نیواکیچ زین دنتسه هک راکهار یدیدج یارب هلباقم اب نیا هلئسم باختنا .دناهدرک وا ادودح هلاسجنپ دوب هک طــسوت یاهورین یماظنهبــش یشروش رد روشک یروهمج کیتارکومد وگنک رد کی نیمز لابتوف هدوبر .دش لکیام رد نیتسخن زور دورو هب هاگودرا نایشروش هجوتم دش رارق تسا شایگدنز شوختسد تارییغت یناوارف .دوش رد اجنآ یکی زا یاهورین یشروش وا ار روبجم هب هدافتسا زا نیئاکوک .درک سپس شنامشچ هتسب دش و رد شناتسد یگنفت رارق دنداد و زا وا دنتــساوخ کیلــش .دنک یتقو شنامشچ ار زاب ،درک دسج نینوخ یکی زا نیرتیمیمص شناتسود ار دید هک اب وا زا نآ نیمز لابتوف هدیدزد هدش .دوب شدوخ دیوگیم زگره نیا قافتا ار شومارف دنکیمن و ره زور رد لاح نتفرراجنلک اب نیا عوضوم .تسا

لکیام دنچ هتفه ار ناونعهب زابرــسکدو­ک رد یکی زا یاههاگودرا نایــشروش یرپــس ؛درک اما تسناوت زا اجنآ رارــف دنک و دزن شاهداوناخ .ددرگزاب وا سپــس هب یکی زا یاــههاگود­را ناگراوآ رد لامــش ادناگوا تفر و رد لاــس 2004 هب هارمه ردام و شنارهاوخ ناونعهب هراوآ دراو اداناک .دش وا هک لااح 27 لاــس ،دراد زا دنچ لاس شیپ تسد هب راکتبا یبلاج یارب یروآدای یاهزور شروضح ناونعهب زابرسکدوک هدز .تسا وا تایبرجت دوخ و رگید دارفا هباشم ار رد یباتک روصم وگزاب هدرک .تسا

باــتک وا هب هچخیرات یروــهمج کیتارکومد وگنک و ریــس تلاوحت زیمآتنوــش­خ رد نیا روشک یهاگن قیقد دراد و نینچمه تاعلاطا یناوارف هرابرد ناکدوک زابرــس رد یاهروــشک ییاقیرفآ رد رایتخا هدنناوخ رارق .دهدیم وا هراــبرد شفده زا نیا راک :دیوگیم عقاورد دصق مراد اب نیا ،باتک تیاور موسرم زا گنج و یاهیریگرد یلخاد ار یارب مدرم و صوصخهب ناناوج رییغت .مهد ره ینامز هک تبحص زا اقیرفآ ،دوشیم مدرم دای رتیت اههمانزور هرابرد رقف و تنوشخ رد نیا اهروشک ؛دنتفایم اما کرد و تخانش یتسرد تبسن هب رتسب یعقاو نیا یاههدیدپ یعامتجا و یسایس .دنرادن ،دزرلیم :دیوگیم یاهمشچ نآ درم ار اب یلامتسد متسب و مراک ار اب کی هکت بوچ گرزب ماجنا .مداد وا سپ زا نیا قافتا اهراب هب لابند رارف دوب و یتح هشقن یشکدوخ ار رد شرس .دنارورپیم یسناش هک ،دروآ نیا دوب هک شرسمه رد یکی زا اهدربن اب شترا ادناگوا هتشک .دش سناش یدعب نیا دوب هک سپ زا تدم ،یهاتوک نومیاس ار تاقلام .درک وا زین یاهتشذگ نوچمه سارگ تشاد و سپ زا ندشهدوبر رد نینس یکدوک و روضح رد دنچ تایلمع یماظن ناونعهب یکی زا ناهدنامرف باختنا هدش .دوب شدوخ دیوگیم نیا تساوخ و هدارا ادخ دوب هک ام رگیدکی ار تاقلام .مینک

قاــفتا یمهم هک یگدنز اــهنآ ار ریثأتتحت رارق ،داد رد طساوا لاــس 2014 خر .داد نآ نامز شترا یروهمج یاقیرفآ یزکرم اب یاهورین یــشروش شترا تمواقم دراو گنج .دندــش رد نیمه ،انثا نومیاس مهتم هب کمک هب یکی زا اهورین یارب رارف زا هاگودرا دش و رارق دوب همکاحم .دوش بش شیپ زا ،همکاحم اهنآ میمصت دوخ ار دنتفرگ و لیاسو زایندروم ار یارب دوخ و راهچ ناشدنزرف دنتشادرب و اجنآ ار کرت .دندرک ســپ زا دنچ زور یورهدایپ هب رقم یاهورین هتسباو هب یروهمج یاقیرفآ یزکرم .دندیسر نیا اهورین زا نومیاس دنتساوخ رد رانک اهنآ ،دگنجب اما وا عانتما درک و یارب یتدم هب نادنز .داتفا سارگ زین هب هارمه راهچ شدنزرف سپ زا 16 لاس هب ادناگوا .تشگزاب نومیاس سپ زا یتدم دازآ دش و اهنآ هب لحم تنوکس نیدلاو وا .دنتفر رد ادتبا نایفارطا نومیاس اب یمرگ زا اهنآ لابقتسا ،دندرک اما اب تشذگ نامز نیا هداوناخ هجوتم یاههاگن نیگنس هعماج فارطا دوخ .دندــش اههیاسمه هب لیلد هتشذگ سارگ و نومیاــس زا اهنآ هلصاف دنتفرگیم و یتح ناکدوک زین زا ندرکیزاب اب راهچ دنزرف اهنآ رس زاب .دندزیم میمصت اهنآ

لاومعم هکینامز دارفا هب یناوج و یلاسنایم ،دنسریم اب قوــش و قایتشا یناوارف زا تارطاخ نارود یکدوک دوخ یارب ناــشنایفا­رطا نخــس .دنیوگیم اما رد ییاهروشک هک رد هتــشذگ دوخ دهاش گنج و یاهیریگرد نینوخ ،دناهدوب یشخب زا ناکدوک هتساوخان ریسا گنج و تاعبت نآ .دناهدش نیا دارفا هب یاج نتفر هب هسردم و همادا ،لیصحت دهاش تاقافتا و یتایبرجت دندوب هک هاگچیه اب نس و لاس اهنآ تیخنس .تشادن یکی زا نیا دارفا یرتخد هب مان سارگ اراچآ تسا هک رد نارود یکدوک طسوت نایشروش شترا« »تمواقم رد ادناگوا هدوبر .دش

لاــس 1999 سارگ 14 هلاس دوب هک نازابرس یشروش هب هناخ اهنآ هلمح دندرک و هنابش وا ار .دندوبر سارگ نامز جورخ زا هناخ هزات هجوتم دــش هک شنیدلاو دنچ تعاس شیپ زا هلمح نایــشروش اجنآ ار کرت هدرــک و وا ار اهنت .دناهتشاذگ یاهلوک نیگنس هب تشپ وا هتسب دش و روبجم دوب دنچ زور یورهدایپ دنک ات هب هاگودرا یشزومآ یاهورین یشروش رد روشک نادوس .دسرب وا هزات رد اجنآ هجوتم دش یکی زا نارازه یکدوک تــسا هک طسوت نایشروش هدوبر هدــش و رارق تسا رابجاهب زابرس یگنج .دنوش ربانب هتفگ ،شدوخ یاهزور ییادتبا نیرتتخس یاهزور یگدنز وا ؛دوب اریز ،هناخ هداوناخ و مامت شناتسود ار زا تسد هداد .دوب

سارــگ سپ زا یتدم هــب جاودزا یــکی زا ناهدنامرف یاهورین یشروش .دمآرد هتبلا لاحنیااب رتشیب تاعاس زور وا فرص یاهشزومآ یماظن .دــشیم یکی زا نیرتتخس شیاهراک رد مامت نآ نارود رد 16 یگلاس مقر .دروخ یکی زا یاهورین هاگودرا هب ماهتا شلات یارب رارف موکحم هب مادعا دش و ناهدنامرف ،یشروش سارگ ار ناونعهب یرجم مادعا باــختنا .دندرک وا هک زونه اب یروآدای نآ زور مامت شندب

سارگ سپ زا یتدم هب جاودزا یکی زا ناهدنامرف یاهورین یشروش .دمآرد هتبلا لاحنیااب رتشیب تاعاس زور وا فرص یاهشزومآ یماظن .دشیم یکی زا نیرتتخس شیاهراک رد مامت نآ نارود رد 16 یگلاس مقر .دروخ یکی زا یاهورین هاگودرا هب ماهتا شلات یارب رارف موکحم هب مادعا دش و ناهدنامرف ،یشروش سارگ ار ناونعهب یرجم مادعا باختنا دندرک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.