یاهگنج ناتسناغفا و یایؤر هتفردابرب ناکدوک

Jameh Pouya - - ناهج ناکدوک -

رارصا و یراشفاپ شردپ هب یاهسردم رد ناتسکاپ هتفر .دوب وا سپ زا رارف زا نیا هسردم و یریگتسد رد زرم هب یاهورین یتینما :تفگ ره زور هب ام شزومآ دندادیم هک اهبمب ار هنوگچ هب ندب دوخ میدنبب و یارب نتشک یاهورین یجراخ رد ناتسناغفا زا اهنآ هدافتسا .مینک اهنآ دیکأت ناوارف دنتشاد نیا اهبمب طقف ثعاب ندشهتشک اهییاکیرمآ دوشیم و چیه یبیسآ هب ام .دناسریمن هتبلا زا نیا ناکدوک طقف رد تایلمع یماظن هدافتسا دوشیمن و یهاگ تاقوا اهنآ شقن ناسرمایپ ای یتح سوساج ار افیا .»دننکیم

رد یروــشک هک شیب زا 30 لاــس دهاش اهگنج و یاهدربن یندــشنمام­ت ،هدوب نتــسویپ ناکدوک هب ییاههورگ دننام نابلاط و یناقح ای مادختــسا اهنآ زا یوس یاهورین سیلپ یلم و یلحم یعوضوم یعیبط هب رظن ؛دــسریم اما رد دنچ لاس ریخا و اب شرتسگ روضح شعاد رد قطانم فلتخم نیا ،روــشک لامتحا هدافتسا زا نیا ناکدوک رد گنج زین شیازفا هتفای ؛تسا یکی زا اهنیا یناوجون هلاــس17 هب مان للهاتمعن تسا هک رارق دوــب کی تایلمع یراحتنا ماجنا دهد و فده زین یکی زا تاماقم یلحم هتــسباو هب تلود .دوب وا هک هارمه ناوجون هلاس13 یرگید هب مان للهارشب هب مادختسا یاهورین شعاد رد ناتسناغفا ،دناهدمآرد یاهشزومآ یناوارف ار یارب ماجنا یاهتایلمع فلتخم هدید .دندوب هتبلا شعاد طقف یور ناناوجون لاسونسمه للهاتمعن یراذگهیامر­س هدرکن .تسا یگزاتهب یدنتسم اب ناونع شعاد« رد »ناتــسناغف­ا شخپ و رد ییاهشخب زا نآ ناشن هداد دش هک شعاد هب ناکدوک ریز جنپ لاس زین یاهتراهم یماظن ار شزومآ .دهدیم

ایم« ،»مولب داتــسا طباور للملانیب رد هاگــشناد ،ایجروج رد لاح نتــشون یباتک اب ناونع یاهحلاس« :کچوک ناکدوک و »رورت تــسا هک رد نآ مادختسا و هدافتــسا زا ناکدوک زا یوــس یاههورگ یتسیرورت ار یسررب .هدرک وا دیوگیم رد یخرب زا دراوم ییاههداونا­خ هک نادنزرف دوخ ار هب یاههورگ یماظنهبش دننام نابلاط ،دــنهدیم ییاهشاداپ زــین تفایرد .دننکیم رد عقاو نیا کدوک اب ندرکینابرق ،دوخ هافر ار یارب شاهداوــنا­خ هب ناغمرا .دروآیم وا دیوگیم دوخ نیا ناکدوک زین رد هسیاقم اب ،هتشذگ یاهتیزم یرتشیب ؛دنراد یارب ،لاثم اهنآ یــشوگ لیابوم و حلاس هب تسد دنریگیم و یحطس زا ژیتسرپ هب اهنآ هداد .دوشیم اب شیازفا تنوشخ و ینماان رد قطانم فلتخم ،ناتــسناغف­ا ناسانشراک رب نیا دنرواب هک تظفاحم زا ناکدوک رد لباقم نینچ هدنیآ موش و یکیرات راک بتارمهب یرتراوشد هب رظن .دسریم ارجام نیا تــسا هک نیا ناکدوک اقیقد دننادیمن رارق تسا دوخ ار هب نتشک .دنهدب ناشناگدننک­مادختسا هب اهنآ هنوگنیا اقلا دناهدرک هک اب ماجنا نیا تیرومأم طقف یاهورین یماظن هتشک دنوشیم و اهنآ حیحص و ملاس دزن یاههداوناخ دوخ .»دندرگیمزاب

رد دنچ لاس ریخا و اب ندشرتشیب نیا ،هدیدپ نابلاط اهراب هدافتسا زا ناکدوک ناونعهب نلاماع یراحتنا ار در هدرک ؛تسا دنچ لاس شیپ یکی زا تاماقم یلحم اهنآ رد لامش ناتسناغفا هب همانزور »فارگلتیلید« :تفگ نلاماع« یراحتنا نیا هورگ یگمه زا یاهورین بلطواد دنتسه و چیه یکدوک رد نایم اهنآ دوجو .»درادن نیا رد یلاح تسا هک یاهشرازگ نامزاس للم و یاهورین یماظن ناشن دهدیم نیا هورگ زا لاس 2007 هدافتسا زا ناکدوــک ناونعهب ناراذگبمب یراحتنا ار زاغآ هدرک .تسا یاهیسررب رتشیب ناشن دهدیم هشیر شزومآ و مازعا نیا ،ناکدوک رد ناتــسکاپ و تیلوئسم یلصا نآ رب هدهع هکبــش یناقح کی( هورگ یشروش طبترم اب )نابلاط .تسا

یاههداوناخ ریقف نوتشپ رد بونج ،ناتسناغفا نارسپ دوخ ار یارب شزومآ ناگیار هب قطانم یاهلیبق ناتسکاپ ؛دنتسرفیم اما یاههورگ یماظنهبش یاههمعط دوخ ار زا نایم نازومآشناد نیمه سرادم باختنا .دننکیم کی ماقم ناغفا رد نیا هنیمز :دیوگیم نیا« اههداوناخ یهاگ 10تاقوا رسپ دنراد و لیلدهب هکنیا ییاناوت نیمأت ناشجاتحیام ار ،دنرادن اهنآ ار هب نیا سرادم .دنتسرفیم یکی زا اهنآ یکدوک هلاس10 هب مان ناخلگ تسا هک اب

هکروطنامه هب کرسپ لوق هداد هدش ،دوب تیرومأم لاماک هداس و ناسآ هب رظن :دیسریم طقف یفاک دوب ود میس ار تروصهب نامزمه سمل ؛دنک هجیتن راک رارق دوب یراجفنا بیهم و نتفرنیبزا نازابرس ییاکیرمآ ؛دشاب اما هب کرــسپ هتفگ هدش دوب یاههلعش شتآ هب وا بیسآ .دناسریمن رارق دوب دمصلادبع نودب هکنیا نیرتکچوک یشارخ ،دنیبب دزن یدارفا ددرگزاب هک هقیلج یراحتنا ار رود شرمک هتسب .دندوب نیا ناوجون ادودح هلاس13 هکیلاحرد شنامشچ هتسب هدش دوب و ینیگنس داوم هرجفنم ار ساسحا ،درکیم زا یاهنابایخ غولش هتیوک رد ناتسکاپ روبع درک و اب نیشام هب یکیدزن فده زا شیپ هدشنییعت رد رهش راهدنق ناتسناغفا .دیسر طقف دنچ هقیقد لبق زا هکنآ هشقن هدشیحارط ار یلمع ،دنک هجوتم ییاهغورد دــش هک هب وا هتفگ .دندوب شدوخ اهدعب اب یروآدای نآ تاظحل :تفگ ینامز« هک منامشچ ار زاب ،مدرک هجوتم یکانلوه یراک مدــش هک رارق دوب ماجنا ».مهد وا عورــش هب ندزدایرف درک و یتقو مدرم هجوتم هقیلج یراحتنا ،دندش تعرــسهب زا وا هلصاف دنتفرگ و یاهورین یتینما ار ربخ .دندرک

هــتبلا یارــجام دمصلادبع یارب یاــهورین ناغفا هلئسم یدیدج .تسین رد یاهلاس هتشذگ یاهورین یماظنهبــش لاعف رد نیا روشک هدافتــسا زا ناکدوک ناونعهب نلاماع یراحتنا ار شــیازفا دناهداد و رد نیا نایم یتح ناکدوک 10ریز لاس زین هدهاشم هدش .تسا نیا ناکدوک رد عقاو رتتحار دنناوتیم زا یاهتــسیا یسرزاب روبع دننک و یاهورین یتینما رتمک هب اهنآ هجوت .دننکیم یکی زا تاماقم دــشرا یتاعلاطا ناتسناغفا یدنچ شیپ ملاــعا درک شیب زا دص کدوک رومأم هب ماجنا یاههلمح ،یراحتنا ییاسانش و ریگتسد .دناهدش یاهورین یماظنهبــش رد عقاو زا تیموصعم نیا دارفا هدافتــساء­وس و اهنآ ار هب کی حلاس لیدبت .دننکیم تاراهظا ناکدوک هدشریگتسد ناشن دهدیم اهنآ یارب هزراــبم اب یاهورین یماظن یجراخ و ناغفا تدــشهب یوــشوتسش یزغم .دناهدــش نآ ماقم یتاعلاطا رد نیا هنیمز :دیوگیم نیرتدب« و نیرتکاندرد تمــسق

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.