هیاس مارحوکوب رب ناکدوکرس

Jameh Pouya - - ناهج ناکدوک -

زین هک هــثج یرتگرزب ،دنراد تیلوئــسم تراظن رب ناکدوک رتلاــسونس­مک رب ناشهدهع هتشاذگ .دوشیم یارب نارتخد نیا اههنیزگ رایــسب رتدودحم تسا و تصرف ینادنچ یارب رارف اهنآ هب دوــجو ؛دیآیمن جاودزا یرابجا تشونرس موتحم و خلت یرایسب زا اهنآ هب رامش ،دوریم یرایسب زا اهنآ رد نینس ریز 15 لاس رادراب دنوشیم و رد دوبن یاهتبقارم یتشادهب و ،ینامرد عضو لمح .دننکیم اهنآ رد رتشیب عقاوم زا یوس رهوش ای ناظفاحم دوخ تدشهب کتک .دنروخیم نیا ناکدوک و هژیوهب نارتخد روصت دننکیم رارف زا تسد ،اهتسیرورت هب یانعم نتفاینایاپ مامت تلاکشم اهنآ ؛تسا اما لیلدهب یاــضف یعامتجا مکاح رب نیا اهروشک و نینچمه یماندب تراسا و جاودزا اب یاضعا ،مارحوکوب طیارش یدعاسم یارب اهنآ مقر .دروخیمن ،هجیدخ رتخد هلاس17 ینورماک هک دودح کی لاس شیپ طسوت مارحوکوب هدوبر ،دش اب دوجو رارف زا تسد اهتسیرورت نیا اهزور لاح و عاضوا یبسانم .درادــن وا رد یلاح قفوم هب رارف دــش هک جاودزا یرابجا اب یکی زا یاضعا ،مارحوکوب ثعاب ندشرادراب وا هدش .دوب هجیدخ سپ زا دورو هب پمک ناگراوآ و هدهاــشم راتفر نانز نوماریپ دوخ تعرــسهب هجوتم دش یاهزور یبوخ رد شراظتنا .تسین وا اهراب زا یوــس نیا دارفا کتک هدروخ و لیلدهب جاودزا اب یکی زا یاهتــسیرو­رت مارحوکوب روبجم تسا یاهشخب یدایز زا پمک ار زیمت .دنک

یاههلمح مارحوکوب و ندوبر ناکدوک رد نیا ،اهروشک یاهریثأت یبرخم زین رب هلئسم شزومآ هتشاد .تسا انب هب تاعلاطا ،دوجوم رد دنچ لاــس ریخا رد راهچ روشک هدشدای شیب زا 800ورازه هسردم هتسب ای یلکروطهب بیرخت هدش .تسا 670 رازه کدوک زا همادا لیصحت مورحم .دناهدــش اب ماجنا یخرب زا اهشلات یدادعت زا نیا سرادم ییاــشگزاب ؛هدش اما نیدلاو زا سرت یاههلمح یماقتنا ،مارحوکوب یضار هب نداتسرف ناکدوک دوخ هب نیا سرادم .دنتسین جاودزا یاضعا مارحوکوب دنیآیمرد ای ناونع هدرــب ار ادیپ .دــننکیم رد یخرب زا دراوم نارــسپ زین دروم تیذا و رازآ یسنج رارق .دناهتفرگ هتکن روآدرد نیا تسا هک یتح یخرب زا نیا ناکدوک اب ندنارذگ یاههرود یــشزومآ روبجم دنوــشیم تیلوئــسم شیابر ناکدوک رــگید زا شوغآ ناردام ار رب هدهع .دــنریگب هکیلاحرد شترا راهچ روشک رد لاح هزرابم اب مارحوکوب ،دنتسه نیا اهتــسیرور­ت یارب ناربج یاهدوبمک کیتــسجل و ندرکرپ لأخ یاهورین ،دوخ زا ناکدوک هدافتــسا .دننکیم اهشرازگ و تیاور یناکدوک هک دناهتــسنا­وت زا تسد اهتسیرورت رارف ،دننک ناشن دهدیم اهنآ یارب دــنچ هتفه ای دنچ هام رد تراــسا هنلاعفنم ؛دناهدوب ینعی هب اهنآ بآ و یاذغ یفاک هداد دشیم و تحت تراظن یاهورین یماظن و رود زا نادیم دربن .دناهدوب سپ زا نیا هرود ،یلاقتنا اهنآ روبجم دنتسه شقن و تیلوئــسم دوخ ار رد مارحوکوب نییعت .دننک راک رتشیب اهنآ ،یزپشآ تــفاظن و یروآعــمج مزیه .تــسا هــب یخرب زا اهرــسپ زین یگدننار شزومآ هداد دوــشیم ات لــقنولمح یاهورین یــماظن ار رــب هدــهع هتشاد .دنــشاب یدادعت ناوتیم نیا دارفا ار ینابرق یقلت .درک

ییاهشخب زا نیا شرازگ هب نینچ رامآ و ماقرا یخلت هراــشا ؛دنکیم اما تقیقح دوجوم ناــشن دهدیم مارــحوکوب یارب ندیدزد و هدافتــسا زا نــیا ناکدوک یارب ماجنا تایلمع دوخ راتخاس و متسیس رایسب یقیقد ار لابند .دنکیم ندوبر نارتخد رد کوبیچ ار ناوتیم طقف کی دروم زا اههد یاهنومن تسناد هک ات هب زورما زین همادا .دراد اهشرازگ ناشن دهدیم ندوبر نیا ناکدوک اب یزیرهمانرب رایــسب قیقد ماجنا هدش و اب ندرکهنیداه­ن سرت رد دوجو نیا ،ناکدوک زا اــهنآ ناونعهب یــیاهورین لاماک عیطم هدافتسا .دننکیم اهورین و یاضعا نیا هورگ ،یتسیرورت لاومعم نارتخد لاسونسمک ار رد یاهلحم غولش و اهرازاب ناشن دننکیم و اب ماجنا تلامح هنابش اهنآ ار اب تنوشخ مامت زا ناــشیاهبا­وختخت .دنیابریم رد یخرب زا ،دراوم اهتسیرورت یارب ندناسرت رتشیبهچره نیا ،ناکدوک نــیدلاو اــهنآ ار لباقم ناــشنامشچ هب رابگر .دــندنبیم ســپ زا نیا ،هلحرم ترفاسم ینلاوط ناکدوک زا نایم اهلگنج و اههوک عورــش دوشیم اــت هب یاــهرقم یماظن مارحوکوب .دنسرب نارتخد رد اــجنآ ای هــب رابجا هب

اقیقد هــس لاــس شیپ و رد اهزورنیمه دوــب هک 270 زوــمآشناد رــتخد رد رهــش کوبیچ رد لامــش یقرــش هیرجین هب تسد یاهتسیرورت مارحوکوب هدیدزد .دندــش نیا قافتا ناهج ار رد کوش دربورف و یشبنج یللملانیب اب گتشه نارــتخد« اــم ار »دینادرگزاب عورــش هب راک ؛درک اما سپ زا تــشذگ دنچ ،هام زا باتوبت نیا شبنج زین هتساک دش و هب نیا عوضوم هجوت دشن هک ناکدوک یرتشیب نکمم تــسا هب نینچ یتــشونرس راچد .دنوــش زا نآ نامز نونکات مکتسد 1.3 نویلیم کدوک طــسوت مارحوکوب زا راهچ روــشک هقطنم هچایرد« »داچ ،نورماک( ،داچ رجین و )هیرجین هدوبر .دناهدش دیاش ناکدوک ییاقیرفآ نــیا هقطنم نیا اهزور رظتنم نداتفاهاره­ب ینیپمک اب مان یکدوک« ام ار »دینادرگزاب .دنشاب کشیب رگا تامادقا مزلا رد نیا هنیمز هدیشیدنا ،دشیم دهاش شرازگ کاندرد و هنوگرادشه ریخا فسینوی رد نیا هنیمز ؛میدوبن فسینوی رد شرازگ دوخ ملاعا درک مارحوکوب هدافتــسا زا نیا ناکدوک ناوــنعهب ناراذگبمب یراحتنا ار شیازفا هداد ؛تسا ساــسارب نیا شرازگ رد هــس هام هتــشذگ زا لاــس یراج 27 کدوک هدشهدوبر زا یوــس مارحوکوب رد یاهیراذگبم­ب یراحتنا شقن دناهتشاد و نیا رد یلاح تسا هک نیا رامآ رد مامت لاس هتشذگ یدلایم دودح 30 کدوک .دوب هتکن رترابفــسأ­ت نیا تسا هک لماع 80 دصرد زا نــیا یاهیراذگبم­ب ،یراحتنا نارتخد ریز 15 لاس .دناهدوب رد نایم نیا ،اهروشک نورماک ار ناوــتیم رادروکر رد نیا هنیمز ،تسناد هکارچ رد ود لاس ریخا 27 کدوک رد نیا روشک تایلمع یراحتنا ماجنا .دناهداد یتح نارتخد و ینارسپ هلاستشه زین رد نایم نیا ناراذگبمب هدید .دناهدش یرام« رئیپ ،»یروپ زا ناریدم دــشرا فــسینوی اب نایب هکنیا نــیا اهزور روضح نارتخد و نارسپ لاــسونسمک رد یاهرازاب غولش و یاهتسیا یــسرزاب نیا راهچ روشک کی دیدهت بوسحم ،دوــشیم :دیوگیم طقف

،هجیدخ هلاس17رتخد ینورماک هک دودح کی لاس شیپ طسوت مارحوکوب هدوبر ،دش اب دوجو رارف زا تسد اهتسیرورت نیا اهزور لاح و عاضوا یبسانم .درادن وا رد یلاح قفوم هب رارف دش هک جاودزا یرابجا اب یکی زا یاضعا ،مارحوکوب ثعاب ندشرادراب وا هدش دوب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.