هدافتساءوس شعاد زا ناکدوک

Jameh Pouya - - ناهج ناکدوک -

لثم کی بمب یتعاــس رد هعماج .دنتسه رب نیمه ،ساسا نارگلیلحت رب نیا دنرواب هک یتح رگا شعاد مه تــسکش ،دروخب یاهورین ناوج و لاسونسمک نآ هک ناوتیم اهنآ ار لسن« »هدشمگ ،دیمان رداق دنهاوخ دوب هب تاــمادقا هنایارگطار­فا دوخ همادا هداد و یتفلاخ نینوخ زا دوخ رب یاج .دنراذگب

،رــمعوبا یــکی زا ناروــمأم یتاعلاطا قارــع دیوگیم شعاد یط هس لاــس ریخا یردقهب یور نیا ناکدوک راک هدرــک هک نیا اهزور زا اهنآ ناونعهب لماع یراــحتنا رد فارطا لصوم هدافتــسا .دنکیم رــمع داقتعا دراد هک هدافتــسا شعاد زا نیا ناکدوک رد تایلمع یراحتنا هناــشن لاصیتسا و یگدنامرد .تساهتسیرور­ت رد نیا نایم هب رظن دسریم عاضوا ناکدوک رد هیروس بتارمهب رتمیخو زا قارع .دــشاب عبانم یتاعلاطا نیمخت دــننزیم هک شعاد زا نارازــه کدوک رد هیروــس ناونعهب زابرــس هدافتسا هدرک .تسا رد نیا نایم ناهدنامرف شعاد یارب نتخاــس لسن یدعب دوخ باسح یاهژیو یور نادرم و ینانز زاب دناهدرک هک زا رگید یاهروشک یجراخ هب قطانم تحت لرتنک شعاد .دناهدمآ لپوروی داهن( یتاعلاطا و یتینما هیداحتا )اپورا اریخا رد یــشرازگ ملاعا درک هک نیا یاههداوناخ یجراخ شعاد یدیدهت هوقلاب یارب یاهروشک ییاپورا هب باسح ؛دنیآیم اریز نیا دارفا رد تروص تــسکش شعاد تعرــسهب هب تمس یاهروشک دوخ .دندرگیمزاب

هکیلاحرد یاــهورین یقارع ره زور هب یورشیپ دوخ رد فارطا لصوم همادا ،دنهدیم دلاخ رد لیبرا ساــسحا هانگ دنکیم هک ارچ یرایسب زا ناکدوک تحت یتــسرپرس دوخ ار اهنت .تشاذگ وا رد رتــشیب عقاوم یبش ار هب دای دروآیم هک شعاد هب لصوم هلمح درک و ربهولاع وا و یکی زا ،شناتسود رگید نلاوئسم نآ هناخمیتی رارف .دندرک وا طقف راودیما تسا هک یزور نیا ناکدوک ار هب رود زا هنوگره یاهناشن زا گنج و تنوشخ .دنیبب

لاس هتشذگ نامزاس للم رد یملیف دنتسم ناــشن داد هک یاهورین شعاد هنوگچ هب سرادم رد هقطنم یح نیمثلا رد قرــش لصوم هلمح هدرــک و سپ زا ندوبر دادعت یدایز زا ،نازومآشناد اهنآ ار یارب ندنارذگ یاههرود شزومآ یماظن هب رفعلت رد برغ قارع و رهش هقر رد هیروس .دناهداتسرف شرازگ اهنامزاس و یاهداهن یتاقیقحت ناشن دهدیم هک اهتسیرورت هب لابند نیا دنتــسه هک اب شزومآ نیا ناکدوــک زا اهنآ ناونعهب یاضعا لــسن یتآ دوخ هدافتــسا .دننک یدارفا هک اب نیا ناکدوک راکورــس ،دناهتــشاد زونه نارگن هدنیآ اهنآ سپ زا یدازآ زا تــسد اهتسیرورت .دنتسه

،فسویوبا سانشناور میقم لیبرا هک زا لصوم هتخیرگ و نیا اهزور اب یناکدوک هک طــسوت شعاد یوشوتسش یزغم دناهدــش تیلاعف ،دنکیم رد نیا هنیمز :دیوگیم یناکدوک هک زا تــسد شعاد دازآ ،دنوشیم تدشهب زا ظاحل یحور و یناور رد تیعضو یکانفــسا .دنتــسه هب نیا لیلد هــک اهنآ اهراب دهاــش ،راتشک اههجنکــش و زواجت .دناهدوب یناکدوک هک اــب اهنآ راک منکیم رد یخرب زا عقاوم رایسب نشخ و یبصع و عقاورد و هجیتنرد یرایــسب زا اهنآ هب ناکدوک زابرــس لیدبت .دندــش نــیا اهزور هک یاهورین یقارع هرصاحم رهش لصوم ار رتگنت دــناهدرک و یاههدنگنج فلاتئا ییاکیرمآ عضاوم یاهتسیرورت شعاد رد نیا رهش ار فده رارق ،دهدیم دلاخ نیا سرت و ینارگن ار دراد هک نادرگاــش شقباس و رگید ناکدوک زابرس رد نیا دربن نینوخ ناج دوخ ار زا تسد .دنهدب

ربانب ملاعا عبانم یربخ و یاهنامزاس قوقح ،یرشب زا نامز زاغآ تایلمع یارب یزاــسدازآ لصوم لقادح 300 کدوک رد نیا اهیریگرد هتــشک .دناهدش نیا ناکدوــک عقاورد یــشخب زا نآ یزیچ دنتــسه هک شعاد نآ ار یاههچبریش« »تفلاخ .دمانیم زا نامز لاغشا لصوم و یخرب رگید زا یاهرهــش ،قارع شعاد یعــس هدرک دادعت یداــیز زا ناکدوک یــقارع ار دراو یاهتیلاعف یماظن .دنک نــیا هورگ یتــسیرورت رد یرایــسب زا یاــهوئدیو یتاغیلبت دوخ هک نابطاخم یلصا نآ اهیبرغ ،دنتسه زا ناکدوک هدافتسا هدرک .تــسا رد نیا اهوئدیو ناکدوک رد لاح مادعا ناــسوساج یجراخ ای ندنار ییاهوردوخ ولمم زا داوم هرجفنم ناــشن هداد .دناهدش

لاس 2014 هک یاهتسیرورت شعاد هــب لصوم هــلمح دندرک و نیمود رهــش گرزب قارــع ار هب فرصت دوــخ ،دندروآرد مرک دلاخ 18 هلاــس دوب و رد اهنت هناخمیتی نیا رهش تیلاعف .درکیم زونه دنچ زور زا لاغشا نیا رهش هتشذگن دوب هک اهتسیرورت هب نیا زکرم هلمح دندرک و مامت یاهباتک ناکدوک و ناناوجون ار شتآ .دندز اهنآ ناکدوک ار دروم برض و متــش دیدش رارق دنداد و تیاهنرد نیا دارفا لاسونسمک ار دراو یاههمانرب یطارفا دوخ .دندرک

دلاخ هک لاــس هتــشذگ زا لصوم رارف درک و نــیا اهزور رد پمک ناگراوآ رد هقطنم راتخمدوخ ناتــسدرک قارع یگدنز ،دنکیم هرابرد نآ اهزور :دیوگیم سرت مامت دوجو ناکدوک ار هتفرگ دوب و نیمه بجوم دش لاماک عیطم تاروتسد اهتسیرورت .دنــشاب دلاخ هرابرد هوحن شزومآ نیا ناکدوــک :دیازفایم یاضعا شعاد نیا ناکدوک ار روبجم دندرکیم هک تنوــشخ اهنآ ار هدهاشم دننک و هب ناکوک یلااب تشه لاس زین هدافتسا زا حلاــس ار شزومآ .دندادیم اهنآ روبجم دندــش ییاهسابل نوــچمه اهناغفا .دنشوپب یاشامت نویزیولت زین یارب مامت اهنآ عونمم و نغدق .دش

دــلاخ :دیوگیم رد ماــمت یتدم هک رد لــصوم ،دوب شلات درــکیم اب ریثأت یاهشزومآ شعاد رب نیا ناکدوک هلباقم .دــنک وا هب ناکدوک تفگیم رد یتروص هک تاروتــسد اهیشعاد ار یوریپ هدرک و گرم ناــسنا یرگید ار مقر ،دننزب رد هدنیآ ناکدوک یرتــشیب نوچمه اهنآ میتی .دنوشیم وا شیاهتبحص ار هنوگنیا هــمادا :دهدیم هب اهنآ متفگیم یزور ار هب دای دیروآ هک یارب رابنیتسخن هب نیا هناخمیتی دیدمآ و رایسب اهنت .دیدوب امش یبوخهب یانعم یدژارت ار سح .دینکیم دیابن هزاجا دیهد دارفا رگید زین نیا هبرجت خلت ار تشپ رس .دنراذگب

اب دوجو مامت اهشلات و یاهسامتلا ،دلاخ نیشام یتاغیلبت شعاد رتیوق دوب

یاضعا شعاد نیا ناکدوک ار روبجم دندرکیم هک تنوشخ اهنآ ار هدهاشم دننک و هب ناکوک یلااب تشه لاس زین هدافتسا زا حلاس ار شزومآ .دندادیم اهنآ روبجم دندش ییاهسابل نوچمه اهناغفا .دنشوپب یاشامت نویزیولت زین یارب مامت اهنآ عونمم و نغدق دش

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.