ناغودرا هدنهدنایاپ خیرات نردم هیکرت

Jameh Pouya - - ناهج هیکرت -

یتابثیب یسایس و یداصتقا ههد 90 و یاهلاس ییادتبا هرازه هراــشا ؛درکیم یاهرود هک یاهتلود دمآراکان یفلاتئا و داسف هدرتسگ هلمجزا یاهشلاچ مهم هیکرت دوب و مدرم زین ساسحا رایسب یدب تبسن هب نآ نارود .دنتشاد جوم تلامح رابنوخ رد هلصاف ناتــسبات 2015 ات رخاوا 2016 زین نیا مایپ ناغودرا ار رتشیب نایم مدرم اقلا درک هک ماظن یتسایر دناوتیم هراچ مامت نیا تلاکشم .دشاب

روهمجسیئر هیکرت نینچمه هب ندربنیبزال­ابند نافلاخم و نادقتنم دوخ رد نیا ریسم دوب ات نیا روشک ار رد یگماکدوخ یرتــشیب ورف .دربب یسارکوروب تدشهب هیوست ،دش شبنج نلوگ لحنم دــش و ناراگنربخ زین اب نادــنز ای یاهدیدهت فلتخم تکاس .دندــش ناغودرا یارب ندروآتــسد­هب یارآ رتشیب رد یسرپهمه زین تسژ هنایارگیلم تفرگ و تیامح بازحا و یاهتیصخش ارگیلم ار هب تسد .دروآ یاج یبجعت دوــجو درادن هک ناغودرا یارب ندیــسر هب تاحلاصا نوناق ،یــساسا مامت نیا عناوم ار زا رس هار دوخ .تشادرب تیاهنرد وا و شنایماح دنتسناوت راتخاس تلود هیکرت ار روطهب یساسا رییغت .دنهد لااح نیا لاؤس حرطم دوشیم هک ارچ وا هب لابند عورشم ندادهولج نیا تارییغت رد نوناق یساسا .تسا

اــب هجوت هب نیا تقیقح هک نارادمتــس­ایس هماکدوخ تسود دنراد تامادقا کیتارکومدر­یغ دوخ ار رد یراتخاس ینوناق هولج ،دنهد ناغودرا زین هب یششوپ ینوناق زاین تشاد ات تارییغت هدرتسگ رظندم دوخ ار عورشم هولج .دهد هب رظن دــسریم اهنت هار دوجوم یارب ققحت نیا فده نیا تسا هک دوخ ار هیبش هب نیطلاس .دنک جیاتن یسرپهمه هبنشکی هتفه هتشذگ ره ردق زا تباقر گنتاگنت ناقفاوم و نافلاخم ناغودرا تیاکح ،دنک زاب مه دناوتیمن عنام یگماکدوخ ؛دوش هکلب رد هدنیآ ریگنابیرگ نیا روشک دهاوخ .دش یروهمج هیکرت یط اهلاــس و یاهههد هتشذگ هراومه شوختسد رییغت هدوب ،تــسا اما هراومه نیا ایؤر ار تشاد هک دناوتیم یاهنومن زا کی یــسارکومد قفوم .دــشاب لااح دیاب ناعذا تشاد هک هیکرت تحت تردق بجر بیط ناغودرا رد لاح ندادنایاپ هب نیا .تسایؤر صخش روهمجسیئر هداد .دوشیم همه نیا دراوم ثعاب دوشیم ناغودرا هب یتردق دسرب هک زا نامز یاهناطلس ینامثع یدرف نینچ تارایتخا و یتردق ار رد هیکرت رد رایتخا هتشادن .تسا

یاهیزاورپد­نلب ناغودرا بجوم دــش هیکرت هب نیا هلحرم .دسرب وا هب لابند رییغت و یتلاوحت رد هیکرت تسا ات رد هجیتن نآ روشک قنور و تردق یرتشیب هتشاد ؛دشاب اما لکشم یلصا تــساجنیا هک ناغودرا روصت دنکیم وا اهنت یدرف تــسا هک تراهم و ییاناوت مزلا ار یارب ققحت نیا هلئــسم .دراد هجیتنرد وا دیاب تلود و یاضف یــسایس هــیکرت ار هب یاهنوگ رد هضبق تردق دوخ هتشاد دشاب هک ات شیپ زا نیا چیه یروهمجسیئر نینچ یتارایتخا هتشادن .تــسا هب رواب و داقتعا ،ناغودرا مامت یاهتیقفوم وا رد یتروص هک یروهمجتسای­ر یتسپ یتافیرشت ،دشاب هدوهیب و رمثیب هدوب .تسا

ناغودرا رد ربتکا 2011 ملاعا درک هک هیکرت رد کی لاــس هدنیآ نوناق یساسا یدیدج دهاوخ .تشاد ات 2013لاس هتیمک یناملراپ هک لوئسم نتشون نوناق یساسا دیدج ،دوب هب تسبنب دیــسر و رد هجیتن بزح تلادع و هعسوت هفیظو نتشون نوناق یساسا ساــسارب تارظن ناغودرا ار رب هدهع .تفرگ ،لاحنیااب وا یارب بیوصت نیا نوناق یــساسا هب یأر تیرثکا ناملراپ زاین .تشاد سپ زا هکنآ ود تاباختنا یمومع رد لاس 2015 تسناوتن یاهیــسرک مزلا ار یارب بیوصت نیا نوناق یساسا هب وا ،دهدب روهمجسیئر هیکرت ریگیپ یسرپهمه رد نیا هنیمز دش ات هکنیا هبنشکی هتفه هتشذگ شیاهشلات هب هجیتن .تسشن وا یارب هکنآ دناوتب تیامح یرتــشیب رد نیا هنیمز هب تسد ،دروآ امئاد هب

ناغودرا رد ربتکا 2011 ملاعا درک هک هیکرت رد کی لاس هدنیآ نوناق یساسا یدیدج دهاوخ .تشاد ات 2013لاس هتیمک یناملراپ هک لوئسم نتشون نوناق یساسا دیدج ،دوب هب تسبنب دیسر و رد هجیتن بزح تلادع و هعسوت هفیظو نتشون نوناق یساسا ساسارب تارظن ناغودرا ار رب هدهع .تفرگ ،لاحنیااب وا یارب بیوصت نیا نوناق یساسا هب یأر تیرثکا ناملراپ زاین تشاد

رد زور 20 هیوناژ لاس ،1921 یاروش یلاع یلم هیکرت نوناق یساسا نیا روشک ار بیوصت .درک کیدزن هب هس لاس لوط دیشک ات کروتاتآ یروهمج« »هیکرت ار امسر ملاعا ،دنک اما یرایسب زا نارگلیلحت نآ نوناق ار هطقن یفطع مهم رد نیمزرــس یلوتانآ هب باــسح .دندروآ روشک ،دیدج هیکرت هدیمان هدش و فلاخرب تموکح ،ینامثع لاماک رد یاتــسار لوصا نردم .دوب روــشک طسوت یاهداهن ینوناق و ییارجا هرادا دشیم و یاروش ناریزو زین لکشتم زا ناگدنیامن بختنم ناملراپ .دوب یزیچ هک رتشیپ رد رایتخا و تردق ناطلس ،دوب لااح رد تسد یناگدنیامن رارق تفرگ هک دامن تیمکاح مدرم .دندوب

شیب زا ره تاحلاصا ،یرگید زا نیا نوناق ناونعهب یریسم زا تموکح هماکدوخ هب نارود نردم دای ؛دــشیم اما هچنآ یط یسرپهمه هتفه هتشذگ هیکرت هب رطخ ،داتفا نیمه نوناق .دوب رتشیب تاهجوت هب نیا عوضوم فوطعم دش هک نیا یسرپهمه هرابرد شیازفا تردق صخــش بجر بــیط ناغودرا ناونعهب روهمجسیئر هیکرت ؛تسا اما تیعقاو نیا تسا هک یتاعوضوم رتارف زا نیا دوجو .دراد

رظنفرص زا یهاگآ ای ،یهاگآمدع نادنورهــش هیکرت ینامز هک خــساپ یرآ هب نیا یــسرپهمه ،دنداد عقاورد اب کی یوگلا نردم تفلاخم .دــندرک هکیلاحرد بازحا فلاخم زونه ریگرد جیاتن ییاهن و ضارتعا هب نآ ،دنتسه ناگدنهدیأر هیکرت نیا هزاجا ار هب ناغودرا و بزح مکاح تلادع و هعسوت دنداد هک تلود و یاهشزرا نیداینب نآ ار فیرعت و یهدنامزاس هرابود .دننک

بزح مکاح و نایماح خــساپ »یرآ« هب یــسرپهمه اعدا دننکیم هک اهداقتنا تبــسن هب تاحلاصا نوناق یساسا رایسب هنافصنمریغ .تــسا اهنآ دنیوگیم هک نیا تارــییغت عقاورد ناــملراپ ،بختنم روــهمجسیئ­ر و هوق هیئاضق لقتــسم ار شوختــسد تارییغت رارق .دهدیمن نیا تارییغت عقاورد حرش لاح یاهنانیبهت­وک زا ماظن یسایس تسا هک ناغودرا رظندم دوخ .دراد یتارایتخا هک هطساوهب نیا تارییغت هب روهمجسیئر هداد ،دوشیم رایسب دایز ؛تسا ییاناوت باصتنا تاضق نودب تلاخد ،ناملراپ تردق للاحنا ناملراپ و نتشاد رایتخا رب شخب یدایز زا لزع و اهبصن اهنت یاهشوگ زا یتردق تسا هک زا نیا سپ هب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.