هرابرد لیم و زاین هب ندوبفلؤم

Jameh Pouya - - يگنهرف -

ریما :یردــص ،ندوبفلؤم لیم هب ندوــبفلؤم رد نایم نادنمرنه عیاــش تــسا و رد نیمه هرامــش رد هبحاصم اب فــتاه ینادرمیلع دیناوخیم هــک زا لــیم یصخــش هــب ندوبفلؤم دــیوگیم و رصان ،رهمینیــسح نادرــگراک شــیامن فوــب روک مــه زا ندوــبفلؤم رد ندادلکــش یــتیاور یــشیامن زا یکی زا نیرتگرزب راــثآ فلؤم گرزب تایبدا ناریا دیوگیم ناــسنا. هــشیمه لیم هب یریذپانانف و ندــشیدبا ؛دراد هــچرگ مــسج ناــسنا هب یگنادواج ،دــسریمن اما یکی زا یاههار یگنادواج قلخ یرثا راگدنام تــسا و هنوگنیا دوشیم هک ندوــبفلؤم یتیمها لیدبیب ؛دباییم اما عوضوم نیا تــسا هک ندوبفلؤم رد کی هطیح و کی نامز ناــیاپ دباییمن و نیا ســح اضرا دوــشیمن و اب رتشیب و رتــشیب ندیرفآ و ندزرــس هب یاههطیح رگید لکش دریگیم و رفس دنمرنه رد فــیلأت ناــیاپ .دــباییمن ندوبفلؤم یاهغدغد یدعبدنچ و ینامزارف و یناکمارف ...تسا .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.