یزاسملیفاب هبرجت منکیم

وگوتفگ اب فتاه« ؛»ینادرمیلع نادرگراک :»ناجابآ«

Jameh Pouya - - یگنهرف یامنیس ناریا -

رد ههد 70 یدلایم عماوج تارکفت و یاهیژولوئد­یا یفلتخم دنتشاد هک ام زین عاعشلاتحت اهنآ .میدوب هعماج ناریا هب کی هتینردم یتادراو دیسر و سپس راچد رییغت و لوحت ،دــش اریز هعماج ینارکفنشور تشاد هک لوغــشم ندیگنج اب دادبتسا هاش دندوب و رد تیاهن هعماج هرابکی بلاقنا یگرزب درک و دعب یتاقافتا داتفا و ات عورــش گنج ییاهریسم هدومیپ .دش هعماج ناریا رد ههد 60 یسمش ییاهناتساد هتشاد هک لااح دوشیم سپ زا دودح 40 لاس هرابرد اهنآ رتحضاو تبحص .درک نونکا رطخ نیقفانم لاماک عفترم هدــش و دوشیم ناــشهرابر­د تبحص .درک نیا دارفا رد بلاقنا ناریا شقن ؛دنتــشاد اما هب اجک دندیسر هک دندمآ و هیلع بلاقنا ناریا ؟دندیگنج

رد »ناجابآ« مه اب تیصخش »نسحم« هراشا یهاتوک هب تارکفت و یاهیژولوئد­یا موسرم نآ نامز .دیراد هتبلا تیصخــش »نسحم« رایسب مهبم و نکلا تسا و صخشم تسین هچ یرکفت دراد و رد رخآ هچ یقافتا شیارب !دتفایم یزیمم نیا تیصخش ار فذح هدرک ؟تسا .هلب نیا تیصخــش هنافــسأتم اهنت یتیصخش رد »ناجابآ« تسا هک نم ترسح شنتشون ار ،متشاد هتشون ؛دش اما رد لحارم نتفرگ هناورپ تخاس فذح .دــش شاک هزاجا دندادیم یاهتمــسق طوبرم هب »نسحم« زین هتخاس و شیامن هداد .دوش

روصت مدرک یاههنحص »نسحم« هتخاس و رد نارکا فذح هدش .تسا ،هن رد نامز تفایرد هناورپ تخاس فذح .دش یشخب زا نآ ار یتح رد نامز یرادربملیف ؛متفرگ اما نوچ هناورپ تخاــس ،تشادن رگید رد ملیف .شمتشاذگن تسود متشاد »نسحم« ار یزیچ شیب زا کی هلبا نایب ؛منک نسحم رد همانملیف نم کی هلبا تسا هک لاصا صخشم تسین نآ اههیملاعا ار ارچ رد تسد .دراد

نیا ماهبا هب ملیف هبرض هدز .تسا یــلیخ یارب نیا تیصخــش سوــسفا .مروخیم »نسحم« تسناوتیم یلیخ هب درکراک کیتامارد هصق کمک ؛دنک اما هنافــسأتم نیا قح زا ملیف نم عیاض .دش

ناکما لیدعت تیصخش و ندناسر موهفم هب لکش یرگید دوجو ؟تشادن رد دح مناوت هک یزیمم هزاجا دادیم نیا راک ار .مدرک اجنیا رکشت منکیم زا رایزام یریم و ربکا یوبن هک رد عقاو دعب زا هکنیا همانملیف نیا راک هب لکشم دروخرب و هناورپ تخاس ،تفرگیمن اب کمک اهنیا و اب تطاسو نیا ود رفن همانملیف ار یسیونزاب مدرک و هناورپ تخاس .متفرگ ییاهشخب زا همانملیف نآ یزیچ دشن هک نم دص دصرد ؛متــساوخیم اما لاحرههب اب کمک نیا ناتسود میتسناوت هناورپ تخاس ملیف ار .میریگب

ینعی هب زج تیصخش »نسحم« یارب ریاس اهرتکاراک زین یلکشم دوجو ؟تشاد

ناونعهب کی زاسملیف هبرجت ار رد راک یلمع و تخاس کی ملیف ؟دینیبیم .هلب

ایوگ تیصخــش »ناجابآ« یازابام ینوریب هتشاد ،تسا روطچ هب رکف شراگن نیا همانملیف ؟دیداتفا نم رد نامز عافد سدقم یکدوک ار تــشپ مرــس .متــشاذگ هلمح قارع رد نآ اهلاــس کی هاگنزب ،یخیرات لثم هلمح ردنکــسا و زیگنچ .تسا مدرم رد لباقم نمشد ؛دنداتسیا رد یطیارش هک رد روشک بلاقنا قاــفتا هداتفا دوب و یدنبهتــسد و تارکفت فلتخم دوجو ،تــشاد هــعماج رد ضرعم راجفنا یگنج رارق .تفرگ گنج یلیخ یاج یسررب ،دراد رد مامت ناهج ییاهگنج دنتسه هک ریسم خیرات و تسایس ار ضوع .دندرک تقوچیه رد نامز ،حلص خیرات و تسایس ضوع ،هدشن خیرات یاههرود حلص ود یطخ .تسا ههد 60 رد نیا نرق نیرتمهم هاگنزب یخیرات ناریا .تــسا بلاقنا ناریا مهم ،تسا اریز مدرم ظاحلهب ینورد راچد رییغت .دندــش لبق زا نآ

امش زاسملیف یلاعف ،دیتسه رد تفه هرود هتشذگ هراونــشج ملیف رجف ملیف .دیتشاد همانملیف نیا راثآ ار اهلاس لبق دیاهتشون هک نونکا تعرسهب لوغشم تخاس نآ ؟دیتسه ،هن ره لاس .مسیونیم رد عقاو نامه یلاس هک ملیف ،مزاسیم همانملیف نآ رثا ار .مسیونیم

ینعی دعب زا تفه« »یگهام هک اب نآ رد رجف ود لاس شیپ تکرش ،دیتشاد شراگن همانملیف »ناجابآ« ار عورش ؟دیدرک .هلب

نیا یگدزباتش رد تخاس راثآ و روضح هلاسره رد هراونشج ملیف رجف لمأت و تقد امش ار یور رثا مک هدرکن ؟تسا نم مراد هــبرجت ،منکیم زا ندرکهبرجت رتــشیب مزومآیم ات نداتسیا و ؛ندرکرکف نم زونه رد زرم هبرجت متسه و رد دح ماهبرجت مه یدرادناتسا مراد هک دناوتیم تشگزاب هیامرس هتشاد .دشاب اب تخاس ملیف اــهداریا و مناهج ار ادیپ .منکیم نیا قوــش یزاسملیف ثعاب دوشیم هبرجت .منک

فتاه« »ینادرمیلع رد نیمتشه هبرجت یزاسملیف دوخ غارــس یرثا رد رناژ عافد سدقم هتفر .تسا وا رد هلصاف ینامز هلاــسکی زا نیمراهچویس هراونشج ملیف رجف هک اب ملیف تفه« »یگهام رد نآ تکرش ،تشاد مادقا هب نتشون و سپس نتخاس همانملیف »ناجابآ« .درک یرثا هک یتح رد نامز شراگن زین رد نآ هب یزاب همطاف« »ایرآدمتعم رکف هدش .دوب »ناجابآ« زا مود نیدرورف نارکا یمسر دوخ ار اب 20 امنیس زاغآ .درک رد همادا ییوگوتفگ میراد اب فتاه ،ینادرمیلع هدنسیون و نادرگراک نیا ،رثا ات زا هوحن یریگلکش و تخاس نیا ملیف رتشیب .مینادب اریمس سیم یدمحم

یتقو هتشذگ ار رورم ،مینکیم مینیبیم مناخ ایرآدمتعم تقوچیه یارب یاهملیف شبوخ هزیاج هتفرگن !تسا ناشیا لیلدهب یزاب رد »هنلایگ« و »ناجابآ« غرمیس ؛هتفرگن اهنیا یاهداریا یگرزب تسا هک دیاب عفترم .دوش هکنیا ارچ رد یرواد تسردان لمع میدرک مهم تسا

نشیکول »ناجابآ« ار رد ناجنز باختنا ؟دیدرک .هلب لاحرههب نارهت رگید ییاج درادن هک دوشب 30 لاس شیپ ار رد نآ ناشن .داد

باختنا نشیکول لیلد یبوخ یارب نتفر هب رهش یرگید ؛تسا اما نداتفا رد شلاچ هدافتسا زا هجهل یارب نارگیزاب و ندشظفلتحیح­ص ،نآ راک یزاسملیف ار رتتخس ؟درکن هجهل راک ام ار تخس ؛درک اما نم یناجنز متسه و منادیم هک اههجهل لاماک تسرد ظفلت .دش

رد نارود هــسردم مــه ناــجنز ؟دیدوب لیلدنیمههب رد یاــهتنا ،ملیف »ناجابآ« ار هب یاهیسلاکمه ناتدیهش میدقت ؟دیدرک هلب 86 رفن زا اهیــسلاکم­ه و یاهسردمه نم رد راجفنا هسردم هب تداهش .دندیسر

نیا اــهزور »ناجابآ« رد یــکی زا نیرتهب یاهنامز نارکا رد لاح شیامن .تسا زا شورف ملیف یضار ؟دیتسه هلب رد نیرتمک -اهامنیــس اب 20 -امنیس شیب زا مینوکی ناموتدرایل­یم شورف میتــشاد و نیا زیگناتریح .تسا مراودیما ات زرم ود ناموتدرایل­یم .میورب رد ملیف عافد سدقم ود یگژیو ؛میتــشاد رد هب« رطاخ »هنوپ دوب هک یارب ندادن هزیاج هب ،وا ملیف زا شخب هقباسم رانک هتشاذگ دش ای شایزاب رد هچوک« »مانیب هک رد لامک بجعت یتح ادیدناک مه !دشن

هچوک« »مانیب رد همانراک امــش ملیف رایسب یبوخ .تسا هتبلا اصخشنم یاهملیف هب« رطاخ »هنوپ و »ناجابآ« ار اب هلصاف رتشیب تــسود .مراد همه میاهملیف ار تسود ،مراد اریز مادکره کی هبرجت صاخ .تسا رگا هب دادعت بطاخم میاهملیف هاگن ،دینک دینیبیم هک هچوک« »مانیب 300 رازه بطاخم تشاد و تفه« »یگهام 400 رازه ،بطاخم روطنیمه ندرم« هب تقو »رویرهــش زین رد نآ لاس 300 رازه بطاخم .تشاد هناتخبشوخ یاهملیف نم نابطاخم یدایز ماگنه نارکا دنتشاد و یاهشورف یبوخ .دندرک نم زا نیا ،اهندرکهبرج­ت یاهسرد یلیخ یگرزب .متفرگ نیرتمهم سرد نیا تسا هک رگا ملیف ،دشورفن یارب تخاس ملیف یدعب امتح هب لکشم .میروخیمرب

ینعی هدننکهیهت و راذگهیامرـ­ـس کسیر تخاس ملیف یدعب ار رتمک ؟دریذپیم ؛هلب هتبلا یلیخ زا ناتــسود ،زاسملیف 10 ات ملیف دنتخاس و تخورفن و زاب !دنزاسیم اما ام رد امنیس دای میتفرگ هب نیا لکش تسا هک ملیف دیاب دشورفب ات ملیف یدعب ار .میزاسب

میارب بلاج .تسا امش نادرگراک یمک یبیجع ،دیتسه اریز رد وگوتفگ زین دننام ناتیاهملیف هب نتفرگن زیاوج نارگیزاب هراــشا دیتشاد هن .ناتدوخ ناتیاهملیف زین روحمرگیزاب ...دنتسه . یاضف یایزاــسمل­یف هک نم شلابندهب ،متــسه هنوگنیا تسا هک رد نآ -نیبرود -ینادرگراک یحارط هنحص و زیچهمه هب عفن رگیزاب مگ ،دوشیم یدمعت نیا راک ار ماجنا ،مهدیم اریز رد یاضف یتسیلاروتا­ن لابندهب ینادرگراک و رگید رصانع .متسین نیا اضف ار تسود ؟دیراد

.هلب قشاع یاضف یتسیلاروتا­ن و هنوگدنتسم متسه و تسود مراد نیا لکش مایزاسملیف سوسحم .دشاب رد یحارط هنحص »ناــجابآ« یاهقافتا یبیجع هداتفا .تــسا همهنیا ملیف هرابرد ههد 60 هتخاس هدش ؛تــسا اما رد ملیف »ناجابآ« چیه حلاطصاهب فاگ ای یتوس ادیپ .دینکیمن رگم دوشیم زاسملیف 30 لاــس هب بقع ؛ددرگزاب اما زاب دناوتب یاضف نآ نارود ار اطخیب ناشن .دهد رد نیا ملیف اب بیکرت یاههولج هژــیو یرــتویپما­ک و یحارط هنحص و یاههولج یرصب نیا اضف ار داجیا ؛میدرک نیا راک اب دوجو هکنیا نیبرود رد رهــش ،دیخرچیم رایسب تخس .دوب

هلب یاههنحص یبلاج رد رازاب اهرگــسم و دجسم مناخ .دیراد ام رد ملیف لاک یاهاضف یرهش یدایز .میراد

لــیلدهب ندرکرییغت یاضف رهــش ،نارهت لاحرههب بل زرم دوب و کی هرذ سرت دوجو .تشاد یضعب زا اهنادرگراک ییاهتنطیــ­ش دندرک هک رد عقاو نلاوئسم ار ساسح ؛دندرک اما یتقو اب صولخ تین ،یسیونب طیارش قرف ؛دنکیم نلاوئسم دیاب هب ینازاــسمل­یف هک اب صولخ تین دنسیونیم دامتعا .دننک

امش 40 لاس .دیراد نامز گنج لاسونسمه ناکدوک ملیف »ناجابآ« ؛دــیدوب اما تخادرپ یبسانم هب ناکدوک و ناناوجون رد نیا ملیف هدید !دوــشیمن ارچ یکی زا اهتیصخش ار یازابام ناتدوخ رد راک ؟دیتشاذگن رگا میهاوخب زا هیواز دید اههچب ،میسیونب دیاب عون یرگید ،میسیونب نم تیصخش مدوخ ار .مسانشیم رد نیا تروص ملیف هناکدوک و اــساسا ملیف یرگید .دشیم هتبلا رد نیا راک زین رد نایاپ هصق ناکدوک ار ،متشون دنچره اههچب رد نآ ههد هراکچیه .دندوب ام کدوک ،تفه هلاستشه میدوب و هجوتم میدشیمن گنج !تسیچ اریز ییاهتیصخش دننام »ناجابآ« یدس دندوب نیب یداش ام و ییاهقافتا هک ،داتفایم لیلدنیمههب کرد یتسرد زا گنج ،میتشادن ریغ زا نارابمب -ماهسردم یقافتا هک رد نایاپ ملیف زین هب شیامن -متشاذگ تیاور یدوهش یرگید زا گنج .مرادن

سپ هنحص راجفنا هسردم و تداهش ناکدوک و ناملعم یعقاو ؟دوب ،هلب نآ قافتا یارب یاهیسلاکمه نم ،داتفا نم زین رد هسردم .مدوب زجهب نیا قافتا خلت هک هشیمه رد نهذ نم یقاب ،دنام ام یکدوک یلیخ ییابیز میتشاد هک یوب یگنرفتوت و ساویر ،دادیم یلیخ هب گنج و هــهبج .دروخیمن زا گنج طقف ریواصت نتفر هب هاگهانپ و هدافتسا زا هوقغارچ و ندیباوخ رد نیمزریز ار هب رطاخ مراد هک میارب باذج .دنتسه

نیا اــههنحص ار زین رد مــلیف »ناجابآ« .دیاهدروآ ارــچ ییاج هتفگ دیدوب »ناجابآ« ار یارب مناخ ایرآدمتعم ؟دیتخاس اعقاو هاگن ،دینک ،مفــسأتم یتقو هتــشذگ ار رورم ،مینکیم مینیبیم مناخ ایرآدمتعم تقوچیه یارب یاهملیف شبوخ هزیاج هتفرگن !تسا ناشیا لیلدهب یزاب رد »هنلایگ« و »ناجابآ« غرمیس ؛هتفرگن اهنیا یاهداریا یگرزب تسا هک دیاب عفترم .دوش هکنیا ارچ رد یرواد تــسردان لمع میدرک مهم .تسا روطچ یشقن لثم »هنلایگ« دیابن غرمیس هتفرگ .دشاب هب مرــظن ییاهداریا رد سنج یرواد هراونــشج ملیف رجف دوجو .دراد نم تفه لاــس یپایپ تــسا هک رد هراونشج ملیف ،رجف ملیف مراد و هناسانشبیس­آ اب نیا هراونشج دروخرب ،منکیم اریز رد ییاههرود میاهملیف هدید هدش و هزیاج دناهتفرگ و رد ییاههرود یلومعم ،هدوب هچنآ یارب نم یلیخ رادهدنخ ،تسا نیا تــسا هک یضعب اهتقو زا ییاهزیچ دنتشذگ هک زیگناتریح .دوب نیرتمهم شقن داهرف ینلاصا

یاضف یایزاسملیف هک نم شلابندهب ،متسه هنوگنیا تسا هک رد نآ -نیبرود -ینادرگراک یحارط هنحص و زیچهمه هب عفن رگیزاب مگ ،دوشیم یدمعت نیا راک ار ماجنا ،مهدیم اریز رد یاضف یتسیلاروتا­ن لابندهب ینادرگراک و رگید رصانع متسین

»ناجابآ« کی دنس یخیرات ،تسا اریز یارب رشق یصاخ هتشون هدشن و صتخم ناردام ناریا ؛تسا مــیناوتیم­ن گنهرف عافد سدقم ار یارب رــشق یصاخ هرداصم ،مینک نیا راختفا یارب مامت ناریا ،تسا ناردام یراوگرزب هک زا ناشنادنزرف رطاخهب ناشنیمزرس .دنتشذگ نیا مهم ار نادنزرف ام دیابن شومارف .دننک Ï لاسما زین رد هراونــشج ملیف رجف هب لاور

تفه لاس هتشذگ تکرش دیهاوخ ؟تشاد لاعف نیا هــچب -ناجابآ- ار گرزــب منک ات مینیبب هچ ،دوــشیم دیاش ؛مسیونب اما نلاا رد یاوهولاح .متسیننتشون­همانملیف Ï لیامت دیرادن هــمانملیف دارفا یرگید ار راک

؟دینک ،هن ؛هجوچیههب همانملیف مدوخ ار راک .منکیم رطاخهب ندوبفلؤم هب نتخاس دنمهقلاع متسه و هب نتخاس یاههمانملی­ف نارگید یاهقلاع .مرادن میاههغدغد زا همانملیف زاغآ .دوشیم میناوتیم ؛میروایب اما نیا نید ندرگ نم دوب و نیا ملیف ار .متخاــس چیه یتیامح زا ام دشن و طقف نویزیولت یدادعت رزیت هب نــیا ملیف داد هک نیا اهزور هب همه راثآ .دهدیم اب دادعت ییامنیس هک هب ملیف ام ،دنداد رد قح ام فاحجا دــش و ام نیا یتوافتیب و یلحمیب ار هب لد .میتفرگ نیا راتفر نودب کش رد هدنیآ یزاسملیف نم راذگریثأت .تسا ام دادعت یدودحم زاسملیف یعامتجا رد یامنیس ناریا ،میراد ندادتــسدز­ا نیا عون زاسملیف یارب یامنیس ام نارگیلیخ مامت .دوشیم ارچ دیاب لد نم دزوسب یارب هکنیا ناکدوک زورما هجوتم دنوش رد ههد 60 ینادرم هــچ ییاهراک دندرک ات اهنیا زورما رد تینما ؟دنشاب ارچ دیاب ماهناخ ار مشورفب ات ملیف ؟مزاــسب ام رگشهوژپ یعامتجا میتسه و رد عامتجا صحفت .مینکیم نیا یاهکخاــش ساسح دناوتیم هب یسانشبیسآ هعماج کمک .دنک ام یاهلمد نیکرچ ار ییاــسانش مینکیم و اب نامیاهملیف خیرات .میسیونیم 15 لاس رگید یکی هکنیا چیه یملیف رد نیا هزوح لقتسم و اب هنیزه یصخش هتخاس هدشن و هشیمه کی ناگرا ناونعهب یماح رد تشپ ملیف رارق هتشاد .تسا رد نیا اهلاس یتح یاقآ ایکیمتاح زین هک شرحبت رد تخاــس یاهملیف عافد سدقم ،دوب لوغشم تخاــس »دراگیداب« رد یاهاضف یرگید .تــسا رگا هاگن دینک یامنیــس عافد سدقم رد لمع زا نیب ،هتفر نیا رد یلاح تسا هک رد روشک اکیرمآ اهلاس زا گنج یناهج مود درذگیم و اهنآ هشیمه رد اــهگنج زواجتم ؛دندوب اما زونه رد نیا هزوح ملیف ،دنزاسیم رد یامنیس هسنارف زین روطنیمه .تسا نازابرس دیهش اجهمه سدقم ،دنتسه دیاب دای میریگب دای نیا نازابرــس و یناسک هک ثعاب دندش ام زورما تینما هتشاد میشاب هشیمه دیاب زبس و یمارگ .دشاب تخاس »ناجابآ« ینید دوب رب ندرگ .نم یلیخ تحار متسناوتیم ملیف یدمک اب ناتساد ،مزاسب اریز ام یتقو سپ زا اهلاس تخاس ملیف هب نیا هزوح دورو ،مینکیم نارگیزاب یبوخ

چیه یملیف رد نیا هزوح لقتسم و اب هنیزه یصخش هتخاس هدشن و هشیمه کی ناگرا ناونعهب یماح رد تشپ ملیف رارق هتشاد .تسا رد نیا اهلاس یتح یاقآ ایکیمتاح زین هک شرحبت رد تخاس یاهملیف عافد سدقم ،دوب لوغشم تخاس »دراگیداب« رد یاهاضف یرگید تسا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.