یگدزباتش رد یزادرپناتس­اد

Jameh Pouya - - یگنهرف یامنیس ناریا - دادرهم یرایتخب

میتسه هک هب رظن دسریم زاسملیف یارب ندادششوپ فعض اهتیصخش نیا اهیغولش ار داجیا و هب یزادرپتیصخ­ش رد دح کی پیت تعانق هدرک .تسا یکی رگید زا تاناکما هوقلاب »ناجابآ« هک نادرگراک زا نآ لفاغ ،هدنام هجوت هب نارگیزاب کدوک و ناوجون .تــسا رد نــیا رثا کدوک اب دوجو هکنیا یرگنلت رد ناتــساد داجیا دنکیم - اب ندروخ -کایرت اما رد هــمادا شقن یدیلک درادن و طــقف یارب ندرکرپ اضف و هنحص زا وا هدافتسا .دوشیم رد نیا رثا ییاهناتساد­هدرخ هک رد یادتبا راتــشون هب نآ هراشا ،دش داجیا ؛دوشیم اما یاهییاشگهر­گ یحطــس قافتا دتفایم هک دیاش یشان زا یگدزباتــش و لیجعت هدنسیون یارب تخاــس .تسا رد ،نایاپ زاــسملیف »ناجابآ« ار هب یاهیسلاکمه شدیهش رد یاهــسردم رد ناجنز رد ناتــسمز 65 میدقت .دنکیم نیا رد یلاح تــسا هک رد مامت اههنحص وا هراشا ینادنچ هب اهنآ -درادن رد عقوم نتفر هب هاگهانپ تیعقوم یساسحا ینادنچ داجیا -دوشیمن و یتح رد هنحص ینایاپ ملیف هک نارابمب هسردم قافتا ،دتفایم زاسملیف غارس اهیسلاکمه و ندادناشن نآ اضف .دوریمن هتبلا یکی زا تاکن مهم یدیلک هک تــسناوتیم اب دوجو یاهفعض همانملیف هب کمک رثا ،دیایب نیودت توافتم ملیف .دوب رگا رد ،نیودت تیقلاخ هب راک تفریم و یارب لاثم هنحص ینایاپ رتدوز ناشن هداد ،دشیم رگاشامت یهارمه یرتشیب اب رثا ادیپ .درکیم همهنیااب دیاب تفگ فتاه ینادرمیلع زا نازاــسملی­ف یناوج تسا هک راثآ راذگریثأت و یبطاخمرپ هتخاــس هک یارب تکرح رتهب رد شریسم دیاش دیاب رتشیب یور یاههمانملی­ف شراثآ لمأت دنک و زا یگدزباتش .دزیهرپب صخشم و یحضاو .دراد رد ادتبا عوضوم شخپ اههیملاعا طسوت نسحم اضردمحم( )یرافغ ار نایب دنکیم هک یکی زا طاقن فعض رثا ،تسا اریز صخشم تسین نیا اههیملاعا رد لاــس 65 یارب مادک بزح و هتسد تسا و نسحم هچ هاگدید و یشرگن ار لابند .دنکیم رد همادا دهاش یاهعازن یعونصم یاهداماد ،هداوناخ مشاه دیعس( )یناخاقآ و مظاک اضردیمح( )گنرذآ میتسه هک هشیر نیا فلاتخا و ینمشد صخشم .تــسین رد همادا هقلاع نایم هنازرف و نسحم هک رهاوخ و ردارب یریــش ،دنتسه یزیرگ هب ناتساد هچوک« »مانیب دراد هک اب رارف اهنآ و ندشنصخشم ماجرف نیا رارف نیا ناتــساد نکلا .دنامیم تیمومسم خرف دنزرف( دیعس )یناخاقآ اب یکایرت هک قلعتم هب مظاک هدوب زین یکی رگید زا نیا .تساهناتساد­هدرخ رد طساوا ملیف هرخلااب ناتساد عورش ؛دوــشیم اما نیا ناتــساد زین اب یگولاید یحطس - رطخ عفر -دــش هتسب .دوشیم رد لوط رثا طقف اب دورو مظاک هک رهاظهب تیصخش یاهداس ؛دراد اما بلطتیعقوم و بلطتصرف تسا یرگنلت هب ناتساد هدز ،دوشیم وا یارب یاقترا ،دوخ هب »ناجابآ« دیوگیم شدنزرف دیهــش هدش .تــسا یکی زا طاقن فعض »ناجابآ« ییوگناتساد رد نیا رثا ،تسا اریز زاــسملیف اب دوجو نتشاد یاهناتساده­درخ ددعتم هتسناوتن هب کی طخ یناتساد صخشم دسرب و زا نیا اهناتسادهد­رخ یارب طسب ناتساد یلصا یبوخهب هدافتسا دنک و فرح یدیدج .دنزب رد ملیف دهاــش شلات نارگیزاب ،میتسه ینارگیزاب هقباساب یاهفرحو دننام همطاف ،ایرآدمتعم منبش ،یمدقم دیعس یناخاقآ و اضردیمح گنرذآ رد نیا رثا روضح .دنراد رد ملیف دهاش یاههنحص غولش یرایسب

»ناــجابآ« ناتــساد یاهداوناخ رد ههد 60 تــسا هک نکاس ناجنز دنتسه و اب دوجو یاهشکمشک یگداوناخ ناوارف تحت ریثأت یاضف گنج رارق .دنراد یاضف نیا رثا هک رگتیاور یگدنز مدرم رد یاهلاس عافد سدقم ،تسا رایسب باهتلارپ .تسا نابز رثا زین -یکرت یسراف .تسا نارگیزاب رد یاههنحص یــساسح زا رثا هب یکرت ملکت ؛دننکیم اما لیلدهب راب یساسحا ،اههنحص رگاشامت اب رثا طابترا رارقرب دنکیم و هجوتم اهگولاید .دوــشیم هتبلا هدافتسا زا نیا نابز و ناکم اب هجوت هب هکنیا زاسملیف دوخ لها نیا رهش تــسا و ییاهشخب زا ناتــساد تیاور یگدنز یصخش وا ،تسا رود زا نهذ ؛تسین یارب لاثم رد یاهنحص هک ناجابآ همطاف( )ایرآدمتعم رسپ ،دوخ لیلخ ار هک هب هتفگ شداماد مظاک اضردیمح( )گنرذآ دیهش ،هدش رد نیب ارسا دنیبیم و هب نابز یکرت اوجن ،دنکیم رگاشامت اب هنحص طابترا مزلا ار رارقرب .دنکیم فتاه ینادرمیلع زا هلمج ییاهنادرگر­اک تــسا هک لیلدهب یدنمهقلاع هب یگدنــسیون و اب هغدغد ،نتــشون ینادرگراک .دنکیم رگا »ناجابآ« ار قبط رصانع یسیونهمانم­لیف یــسررب ،مینک دنمزاین کی زاغآ و نایاپ صخشم تسا هک هدنسیون رد همادا ساسارب اهنآ هب شراگن اهناتسادهد­رخ ؛دزادرپب اما »ناجابآ« یاهمانملیف تسا هک راشرس زا ناتسادهدرخ تسا هک نیا اهناتسادهد­رخ زا کی تیعقوم رتارف دنوریمن و هب لصا ناتساد یکمک دننکیمن و لصا ناتساد صخشم .تسین زاسملیف 60رد هقیقد تسخن شرثا یارب بطاخم صخــشم دــنکیمن هک هچ هغدغد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.