تبکن تقادص

هرابرد نامر بوقعی« »باذک هتشون کیروی رکب

Jameh Pouya - - یگنهرف تایبدا - رباص ینابرق

ریس ثداوح و اهدماشیپ رد بوقعی« »باذک زا نامه زاغآ نامر هب یلکش راوونیمود و رد تاهج فلتخم ساسارب ییاهغورد کچوک زاغآ دوشیم و هب ییاج دسریم هک نامر اب ود نایاپ توافتم هب ماجنارس .دسریم ینایاپ یعقاو هک یلیخ جیهم تسین و ینایاپ نیغورد و هنانامرهق هک یوار نامیارب فیرعت دنکیم

تیوه شیپ زا .تراــسا هار« لح »ییاهن رلتیه رجنم هب تراسا هورگ یرامشیب طقف لیلدهب ناشهدیقع هدش تسا و بــلاج هکنیا رد مامت وــتگ طقف کی یدوهی دقتعم و نمؤم دوــجو دراد و نارگید یتح نانچنآ یبهذم مه .دنتــسین لااح بوقعی زا هار ،دــسریم اب هزجعم .دیما اهسور« هب 400 یرتمولیک وتگ ،»دناهدیسر همه رظتنم یاهربخ یدعب .دنتسه ریس اهیشکدوخ هرابکی فقوتم ،دوــشیم همه راودیما ؛دناهدــش اما هچ دیاب ؟درک ربخ یرگید .تسین بوقعی یتح شناج ار هب رطخ دزادنایم و دــنچ هکت همانزور زا اهیناملآ ؛ددزدیم یلو زاب یزیچ یارب نتفگ ادیپ .دنکیمن هچ دیاب ؟درک ربخ یورــشیپ اهسور ناهدهبناهد هدیخرچ و هدشولغ هب دوخ بوقعی .دسریم یاهراچ ،هدنامن دیاب نت هب تساوخ یعمج .داد اهغورد ار عورش .دنکیم اهسور رهشهبرهش ولج دنیآیم و راون ناشیاهتیقف­وم رادهمادا .تسا لااح رگید یگدنز رد وتگ دننام لبق .تسین اهیضعب نارگن زا شنکاو وپاتشگ دناهدزتــش­حو و یضعب رگید هب دیما ییاهر روــسج و یوق .دناهدــش یگدنز دعُب یرگید ادیپ ،هدرک یاههشقن یاهزات هدیــشک .دوشیم ناریسا ریزهبرــس زورید لااح ییاهراک هنانامرهق ؛دننکیم زا داهنــشیپ جاودزا یقشاع هب رتخد دروم هقلاع ات یاهیگتــشذ­گدوخزا هقباــسیب یارــب تاجن ناج .رگیدمه بوقعی یاهداوــنا­خ درادن ای دیاب تفگ یاهداوناخ یــغورد .دراد دای ینز هک رد نامز یدازآ شتسود ،هتشاد شیاهر دنکیمن و یاهچبرتخد هدنامیقاب زا نز و یرهوــش یهار هاگودرا گرم ار دننام شدنزرف هگن درادیم و یارب نیمه رتخد تسا هک هصق رتخد رامیب هاشداپ ار فیرعت ؛دنکیم اهنت رتخد یهاشداپ ،ریپ ضیرم هدــش و یوراد شخبافــش یاهکت ربا .تسا اــشداپهِ ریپ ملاعا هدرک هچره مزلا دشاب یارب یاهکت ربا .دزادرپیم سکچیه هتسناوتن یاهکت ربا یارب رتخد ،دروایب ریغ زا نابغاب رصق .هاشداپ نابغاب هب نیلاب کرتخد .دوریم یاههبنپ ششلاب ار دروآیمرد و یولج رتخد .دراذگیم کرتخد اب نیا روصت هک اههبنپ نامه یاهربا یوت نامسآ ،دنتسه بوخ .دوشیم بوقعی هتساوخان هصق شدوخ ار یارب شاهدناوخرت­خد فیرعت ؛هدرک هکنیا یاجهب ییاهربخ تسرد زا یعبانم قثوم اب ییاهغورد نودب هناوتشپ لاح نانکاــس وتگ ار بوخ ؛هدرک اما نــیا لاح بوخ یعقاو ؟تسا شباوج ار یتقو دیمهفیم هک شاهدناوخرت­خد یارب ناتسود لاسونسمه ،دوخ ناتساد رتخد ضیرم هاشداپ ار فیرعت :دنکیم رتخد« هاشداپ ریپ ضیرم هدش و اهنت یوراد شخبافش شلاب .»تسا یعس دنکیم هناقداص یارجام یریگتسد و شایدازآ ار فیرعت ؛دنک اما رگشیارآ قباس شیاهفرح ار رواب .دنکیمن راگنا بــلق هدرم ،تقادص زج اب یاهکوــش غورد ناج .دریگیمن تــساجنیا هک بوقعی روبجم دوشیم غورد یکچوک :دیوگب هکنیا شدوخ ویدار !دراد

ریس ثداوح و اهدماشیپ رد بوقعی« »باذک زا نامه زاغآ نامر هب یلکش راوونیمود و رد تاهج فلتخم ساسارب ییاهغورد کچوک زاغآ دوــشیم و هب ییاج دسریم هک نامر اب ود نایاپ توافتم هب ماجنارس .دسریم ینایاپ یعقاو هک یلیخ جیهم تــسین و ینایاپ نیغورد و هنانامرهق هک یوار نامیارب فیرعت .دنکیم لاصا راگنا یگدنز رد تراسا غورد یگرزب .تسا راک یرابجا و تاعاس عنم تفر و دمآ و نتشادنیسرت­سد هب اههناسر و لیاسو طابترا ،یعمج تیعونمم رفس هب نوریب یاهراصح وتگ و هصلاخ لاطبا

بوقعی مییح روبجم هدــش غورد ،دیوگب یارب تابثا یربخ ،هناقداص نوچ دیاب یارب ره ربخ یعبنم ،تــشاد یعبنم .قثوم لااح رگا نودب تلایامت یبهذم و ،هنانمؤم طقف هب مرج ،ندوبیدوهی یوت وتگ ریسا هدش ؛یشاب رگا ترذگ هداتفا دــشاب هب هاگرارق اهیناملآ و قاتا ییوجزاب هــک چیه یایدوهی هدنز زا نآ نوریب هدماین ؛دــشاب رگا زا یویدار یوت هاگرارق یربخ هدینش ،یشاب رگا سرپزاب یناملآ هــناروابا­ن تدازآ دنک هک هب هناخ ...یورب تفیلکت ؟تسیچ یتح ات لبق زا ،یریگتسد یگدنز یوت وتگ یارب بوقعی مییح کی غورد گرزب ،دوب رادناروتسر قباس هک لااح موکحم هب راک یرابجا لمح راب رد هاگتسیا نهآهار ،هدش دنادیمن روطچ »ربخ« یریگرد یاهورین ناملآ اب شترا هیسور رد یرهش رد 400 یرتمولیک وتگ ار هب هیقب دهدب هک شرواب .دننک

رد یطیارش هک هدافتــسا زا ره هلیسو یعمجطابترا دننام همانزور و ویدار رد وتگ عونمم ،تــسا رگا دیوگب هب هاگرارق هتفر و ،هتشگرب طقف رهم یسوساج و یشورفمدآ هب یناشیپ شدوخ هدز .تسا بوقعی هدنام و یربخ بوخ یارب نانکاس ریقف هدزتکلاف و دیماان وتگ هک رد نآ یسک هب گرم یعیبط ،دریمیمن اهگرم ای یشکدوخ تسا ای ندشهتشک هب تــسد اهیناملآ ای مازعا یعمجهتسد هب یاههاگودرا .گرم

هراچ ؟تسیچ

هرخلااب ربخ یورشیپ اهسور ار هب شراکمه ،دیوگیم یتــسود هک رتشیپ رگشیارآ هدوب و هراومه رد ناروتسر بوقعی راهان هدروخیم ؛تسا هب وا دیوگیم یاهورین سور هن تشپ ،اهزرم هکلب رد یرهش طقف رد 400 یرتمولیک وتگ رد لاح ندیگنج اب اهیناملآ .دنتسه بوقعی یتح

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.