هاگن هنهک هب ناگدنسیون یلم

هب هناهب نتفرهنحصیو­ر فوب« »روک هک دیاش یظفاحادخ رصان« »رهمینیسح اب ارجا دشاب

Jameh Pouya - - یگنهرف رتائت - اریمس سیم یدمحم

شیامن فوب« »روک اهزورنیا رد نلاس وسراچ هعومجم رتائت رهش رد یلاح یور هنحص هتفر هک نیا نادرگراک سپ زا هس لاس هفقو زا نیرخآ ،شرثا دصق دراد سپ زا نیا ارجا رتائت ار کرت دنک و تصرف تیلاعف ار هب ناناوج .دهدب رهمینیــسح اب زکرمت و تیساسح ییاجب هک یور نوتم قداص تیاده ،هتشاد هتسناوت هارمه شهورگ یشیامن رد عون دوخ ریظنمک ار ساسارب ود ناتساد فوب« »روک و هس« هرطق »نوخ یور هنحص دربب و قیفلت و یزاساضف یتسرد زا نیا ود ناتساد یارب بطاخم رتائت داجیا .دنک اب وا هب ییوگوتفگ هرابرد نیا ارجا .میتخادرپ

رد زاغآ دصق متشاد نیرخآ زور یگدنز قداص تیاده ار هب بلاق همانشیامن ،مزیرب هتفرهتفر نیا حرط رییغت درک و نز یریثا هب نایم دمآ هک یارب رادید رازم شقلاخ هب سیراپ ترجاهم هدرک دوب و مهزاب یاهحرط ینوگانوگ هب منهذ موجه دروآ و رد تیاهن زا نآ حرط فرصنم ؛مدش اما همه نآ ریواصت یاهنحص رد منهذ راگدنام هدش دوب

بسک زوجم نیا ارجا ناــسآ ؛دوبن زونه هاگن هنهک و یتنس هب یضعب ناگدنسیون یلم و راثآ ناشیبدا بلاغ ،تسا ناگدنیامن نیا عون هاگن رد تیریدم یرنه و نلاس یشیامن اهراب ارم دیماان ،دندرک ،دندنار یتح مراداو دندرک مان همانشیامن ار رییغت مهد اــت هکنآ باصتنا ناریدم دیدج و فاطعنا زکرم یاهرنه یشیامن و هعومجم رتائت رهش ببس دش نارود ترتف یراک نم مه هب رس دسرب ات مناوتب زا نیب 500 ناوج ،یرتائت هورگ 14 مایرفن ار باختنا منک و رد شش هام هب نیرمت و ییاهدوتا رامشیب میزادرپب و هب زورما .میسرب

روطنامه هک دوخ زین علطم ،دیتسه ود رثا فوب« »روک و هس« هرطق »نوخ ظاحلهب رصانع ،یشیامن رایسب تخس دنتسه و نانادرگراک رتمک غارس نیا راثآ یارب یاهشیامن یور هنحص .دنوریم نیا اکرِ امش ار رتتخس ؟درکیمن روطچ یاضف توافتم نیا ود رثا ار گنهامه ؟دیدرک

فلاخرب رظن امش روصت منکیم نیا ود رثا ییاضف توافتم ،دــنرادن لیلدنیمههب و یارب بانتجا زا لکــش صلاخ ،ییاور چیه یهار متشادن هک هوجو یرصب فوب« »روک ار رب هنحص رتــشیب منک و لاحنیعرد لاماک رادافو مــشاب هب ملاک و کبــس شراگن .تیاده رد هجیتن غارس هس« هرطق »نوخ متفر هک تسرد دننام فوب« »روک یراتخاس یتسیلائررو­س دراد و راشرس زا رصانع یرصب و یتسیلوبمس .تسا رگا نیا ود رثا ار اب یراتخاس کرتشم رانک مه رارق ،میهد یفیط زا ریواصت اتمه و هنیرق مه ؛مینیبیم یارب هنومن رد ود« هصق »ندوب ره ود ،رثا ای رد یاهتیصخش کیدزن هب ،مــه لثم اههلاجر رد فوب« »روک رد سایق اب یاههبرگ درگلو و تشلپ رد هس« هرطق ،»نوخ ای »یزاــن« نامه هبرگ هدام رد سایق اب هتاکل ای نز یریثا و نینچمه ییاهتیصخــ­ش لثم اهباصق ای اهیوار رد ره ود ،رثا روطنیمه ثداوح و عیاقو هباــشم و زا همه رتمهم شقن ،»نامز« یکی رد لاح و یرگید ،...هتــشذگرد همه و همه اهنیا هفاضاهب یحارط ،یزاب ،گنر ،رون ،یقیسوم سابل و یتح یوب کاخ رد ،هنحص ام ار فرطهب کی رثا یرادید دربیم و هن یندناوخ ای .یرادینش

رد ینادرگراک نیا رثا زا هچ یاهویــش یوریپ ،دیاهدرک ایآ رتائت یناریا دوب هبای یاهکبس ییاپورا شیارگ ،دیتشاد ریظن رتائت ،یتسینویسرپ­سکا ای رتائت دراگناوآ و ؟نردمتسپ

؛مادکچیه نم رد عورش مادکره زا ییاهشیامن هک ارجا ،منکیم همه اهیروئت ار رود ؛مزیریم اما نیا هتکن ار میوگب هک رد اهنیرمت و یارجا شیامن فوب« »روک هراومه ود درــکیور ای ود هاگدید زئاح تیمها ؛دوب تــسخن باتزاب یایند نورد اهتیصخش و یرگید باتزاب ریثأت اهدادیور و

،تشاد فوب« »روک تسد زا مرس ،تشادیمنرب هب دنچ رفن زا ناگدنسیون روهشم داهنشیپ مداد نآ ار یارب هورگ ام لیدبت هب همانشیامن ؛دننک اما اهنآ ،دنتفریذپن دنتفگ یندش ،تسین نوچ زیچهمه رد لایخ ،درذگیم رد نهذ ،یوار نیا رثا رصانع کیتامارد .درادن هب نیا تاراهظا هناراکهظفا­حم یهجوت مدرکن و اب هناوتشپ و ییاههبرجت هک رد 20 لاس رد رتائت اپورا ،متشاد زا هلمج ییانشآ اب راتخاس یاههمانشیا­من رنیاه رلوم و نینچمه همه یریواصت هک زا راثآ تیاده رد نهذ ،متشاد یور ود نتم فوب« »روک و هس« هرطق »نوخ هک زا یراتخاس هباشم ،دنرادروخرب زکرمتم مدش و شاهرمث یتیاور دازآ و ییارجا تسا هک امش زورما رد رتائت رهش دهاش نآ .دیتسه

یارب نیا نلاس و ارجا تحار زوجم ؟دیتفرگ سپ زا تشذگ ابیرقت هس لاس هفقو زا نیرخآ ناتشیامن -»رزوئام«- روطچ دش هک غارس راثآ قداص تیاده ؟دیتفر و ارچ هس لاس هفقو نیب نیا ود راک ؟داتفا

حرط ییارجا فوب« »روک ددرگیمرب هب یاهلاس رایسب ،رود هب ینامز هک رد سیراپ وجشناد .مدوب رد زاغآ دصق متشاد نیرخآ زور یگدنز قداص تیاده ار هب بلاق همانشیامن ،مزیرب هتفرهتفر نیا حرط رییغت درک و نز یریثا هب نایم دمآ هک یارب رادید رازم شقلاخ هب سیراپ ترجاهم هدرک دوب و مهزاب یاهحرط ینوگانوگ هب منهذ موجه دروآ و رد تیاهن زا نآ حرط فرصنم ؛مدش اما همه نآ ریواصت یاهنحص رد منهذ راگدنام هدش دوب ات هکنیا اهلاس ،شیپ دعب زا یارجا تلمه« »نیشام ،رلوم هرابود نآ حرط هب مغارس دمآ و زاب سرت مرب

رتائت زورما ام رگید هلصوحیب هدش ای رتهب تسا میوگب بلطناسآ هدش و رد ود ای هس هتفه یشیامن هب هنحص .دوریم هکیلاحرد تانیرمت هزورره ام رد زاغآ اب شهوژپ یهورگ رب همه راثآ تیاده و ییاهباتک هک هرابرد شراثآ هتشون هدش و دقن و یواکاو هارمه دوب هک زا هچیرد هاگن یرتائت اهنآ ار یسررب میدرکیم هک اب عون یسررب نادقتنم یبدا توافتم تسا

هدــش و دقن و یواکاو هارمه دوب هک زا هچیرد هاگن یرتائت اهنآ ار یسررب میدرکیم هک اب عون یسررب نادقتنم یبدا توافتم .تسا رد شخب رگید ،تانیرمت یاهفیظو رایسب مهم و ساسح رد ربارب ام رارق تــشاد و نآ تخانش قیقد و ندروآردارج­اهب یاهژانوسرپ همانشیامن زا قیرط یزاب ههادب رد اهدص دوــتا دوب ات اهشقن ار زا یاههیلا ناهنپ رثا نوریب میشک و یئرم ،مینک هنرگو زا هاگن ماع ای یاهــشیلک هب فوب« »روک رود میدــشیمن و هب عون تیاور نامدوخ زا نیا رثا تسد .میتفاییمن هتبلا مدصق رد نیا شیامن زکرمت رب یرگیزاب مه ،دوب یرگیزاب ،صلاخ ای رنه نتفرگیزاب زا کتکت ناناوج یدادعتسااب هک زا یاهرهش فلتخم نیا نیمزرس اب یاههجهل نوگانوگ مرانک روضح ؛دنتشاد اما هکنیا همه نیا اهشلات طقف یارب 30 بــش ؟ارجا خساپ و شتیلوئسم اب نم تسین و زونه مه یداهنشیپ هرابنیارد یارب ارجا رد یاهنلاــس رگید هب ام ؛هدشن اما ییاههمزمز یارب ارجا رد جراخ روشک .میاهدینش

رد ییوگوتفگ ناــیب دیدرک نیا نیرخآ یرثا تسا هک ینادرگراک ،دینکیم ؟ارچ رارق تسا غارس یاههبرجت یرگید ؟دیورب

یارجا فوب« »روک نیمشش و نیرخآ ینادرگراک نم دهاوخ .دوــب نیا مــیمصت و یزیرهمانرب یاهلاس10 دوب هک رد ودب مدورو هب ناریا .متشاد رکف منکیم لسن هتــشذگ دیاب مارآمارآ هار ار یارب یاهلسن یدعب زاب .دنک

ارچ رد تیاور یاهنحص امش نز یریثا روضح ؟درادن

هکاجنآزا کی دوجوم یریثا دوجو ینیع ؛درادن رد هجیتن روضح ینامــسج وا رب هنحص رودقم ؛تسین اما رد ناتساد تیاده عوضوم توافتم تسا و هدنناوخ زا لد اههژاو و هب کمک لیخت ،دوخ نآ دوجوم یریثا ار رد نهذ دوخ مسجت دــشخبیم هک هب دادعت ،ناگدنناوخ توافتم و عونتم دهاوخ ؛دوب اما رــب هنحص ندرکیئرم نینچ هراگنا ای هب نایب دوخ تیاده زیچ« یاروام »یرشب رودقم .تسین رد یارجا ام نز یریثا رب هنحص روضح ؛دراد اما هن رد ،نهذ هکلب رد ییاج رگید هک رگاشامت اب وا طابترا رارقرب .دنکیم

نیا شیامن شش هام ابیرقت یزور تفه تعاس نیرمت هدش و نیا لکــش لآهدیا رتائت لیلدهب دوجو نلاس و یاهوتلاپ یصوصخ و ریاس ،لئاسم یمک رود زا نهذ هدــش .تــسا روطچ رد نیا طیارش دیتــسناوت هورگ ار شش هام ظفح ؟دینک یاهنیزهکمک یارب ارجا تفایرد ؟دیدرک شش هام نیرمت یارب کی هام ؟ارجا یاهمانرب یارب همادا یاهارجا نیا شیامن رد یاهنلاس رگید ؟دیراد

بخ راک یطیارــشین­اسآمهارف؛دوبنرد تــسینرتائ­ت ات ناریالثم رگیدفوب« نینچ»روک همهنیااب شلات و فرص نامز ینلاوط راک .دوش رتائت زورما ام رگید هلصوحیب هدش ای رتهب تسا میوگب بلطناسآ هدــش و رد ود ای هس هتفه یشیامن هب هنحص .دوریم هکیلاحرد تانیرمت هزورره ام رد زاغآ اب شهوژپ یهورگ رب همه راثآ تیاده و ییاهباتک هک هرابرد شراثآ هتــشون تاریثأت یعامتجا رب هژیوهب،اهژانوسرپ رب »یوار« نامرهق ،رثا ای دض .نامرهق دینادیم همه ششوک نارگیزاب دیاب رد نیا هتکن دشاب ات نیا ود درکیور یزاوم رگیدکی شیپ ،دنورب رد ریغ نیا تروص نتفرههاریب­هب ،تــسا ای نتفر تسا یوسهب مسیتنامر روک و ماردوکیسپ روآتوخر ای رنه فرصاً -یعامتجا ،یسایس اریز رد یاهناتساد فوب« »روک و هــس« هرطق »نوخ ،تیاده رتمک اب لیلحت یعامتجا زا یوــس هدنسیون ورهبور میتــسه و هکلب یاهییوگاو اهژانوسرپ رتزراب .تسا هب ینایب رگید »یزادرپناج« یاهناسنا تــساهنت رد یطیحم ،رورپهلاجر لیلد نیا ود رثا و زین تیاور ییارجا ام زا نآ ود هجوچیههب دیابن رب راتخاس یناتساد راوتسا ،دشاب هکلب دیاب رب شرگن و تفایرد ناسنا« - »یوار هب یتسه و یارو یتسه گرم( ای )یتسین ،دشاب زا زاغآ شیادیپ ناسنا .نونکات تیاده رد یواکاو نیا ود - یتسه و -یتسین زا اههژاو ددم دریگیم و ام زا ریواصت و زا ،گنر ،مرف ،ادص یدنببیکرت و زین زا مسج رگیزاب و اهناجیه و یاهساسحا وا و زا همه رتمهم زا ،توکس یرصنع هک ناوتیمن رد یــسیوننات­ساد هرهب ینادنچ زا نآ .درب زا یوس ،رگید نیرتمهم یگژیو رد ناتساد فوب« »روک یارب نلااعف ،یاهنحص دوبن نحل یرتائت اب یاهراتخاــ­س لوادتم شراگن یرتائت تسا و نیمه یگژیو بایمک ببــس دوشیم هورگ ییارجا هب رود زا اههنوگ و یاهکینکت یاهشیلک و ،جیار هار و تفایرد یاهزات رد هئارا یاهنحص نآ .دبایب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.