شلاچ لسن هدروختسکش

هرابرد ،»یلیصحتلاغر­اف« ملیف دیدج نیتسیرک« ،»ویگنوم نادرگراک روهشم ییاینامور

Jameh Pouya - - یگنهرف یامنیس ناهج - یرج نمشیلیف ، زمیاتسلجنآ­سل :همجرت ریما یردص

تموکح یروتاتکید یلاکین وکسشوئاچ هب تمس تموکح رهاظهب رتیقرتم و رتدازآ و رتقربوقرزر­پ اما لاحنیعرد یاراد داسف قیمع و داضت یتاقبط کانتشحو یتسیلاتیپا­ک هتفر .تسا هتبلا ویگنوم هنوگنیا اهفرح ار قارغا دنادیم و دیوگیم شملیف افرص یریوصت زا کی عطقم یخیرات زا یگدنز یعقاو یمدرم یلومعم .تسا ویگنوم شدوخ ار افرص کی نادرگراک دقتنم ؛دنادیم اما هب رظن دــسریم کبس مسیلائر صاخ وا هب هارمه شایرگنیئزج یزیچ شیب زا یاهداقتنا یعامتجا ای یسایس ،دشاب کبس صاخ یاهملیف وا هک یمتیر نادنچهن عیرس دنراد و یاراد قمع ناوارف ،دنتــسه هب ییاهیشاقن دننامیم هک مه رد هاگن لوا ابیز هب رظن دنــسریم و هدــننیب دوخ ار تحت ریثأت رارق دنهدیم و مه اب ره راب قمعت رد اهنآ ناوتیم تاکن یدیدج فشک .درک

ویگنوم دیوگیم بلغا یاههیامتسد شایناتساد - وا تردــنهب رد هنحص یزیچ ار رییغت دهدیم ای یدروم ار شیاریو -دنکیم لثم ندشراکشآ یشخب زا یگدنز کی رتکاراک :دنتسه لثم« رتفد تارطاخ کی سانشان هک رب رثا قافتا رد رایتخا امــش رارق دریگیم و کی هرود رایسب هاتوک زا یگدنز نیا تیصخش ار یارب امش راکشآ .»دنکیم سپ زا یثکم هاتوک یارب نتفای او ییاه بــسانم همادا :دهدیم امش« دیاب تاظحل یاهدرم ار مه هک رد یگدنز همه دوجو دراد و شخب یمهم زا یگدنز همه ام ،دنتسه تیاور .دینک دیاب همه نیا تاظحل هتفگ دوــش و یزیچ فذح .دوشن دوشیمن تفگ مادک تاظحل رتمهم دنتسه و مادک تاظحل مهم ،دنتسین همه تاظحل یور مه انعم ادیپ .»دننکیم

تــفارظ زیگناربنیـ­ـسحت و یرــگنیئزج وا رد رانک مــسیلامین­یم شبلاج - ود هطقن لباقم مه رد یاهراک وا رانک مه رارق -دنریگیم هیبش یاهراک رگید نادرگراک ییاینامور ،تــسا یارب هنومن یتسیرک« »ویوپ هک ملیف شریخا »ادناواریس« یتیاور یعامتجا زا یگدنز رد نارود سپ زا تسینومک ؛تسا ناتساد نیا ملیف هرابرد ثداوح یگداوناخ ســپ زا گرم یردپ اــهنت رد کی نامتراپآ کچوک تــسا هک هب شواک رد داعبا طباور یناسنا و هتبلا تایقلاخا هب موهفم دیدج نآ .دزادرپیم نادقتنم نیا ملیف ار ،هناتخسرس یتح هدنهدرازآ یبایزرا ،دننکیم یملیف هک رد نآ زاسملیف هن موکحم دنکیم و هن .یشوپمشچ ملیف هب یسررب لــسن 40 و 50 ییاههلاس دزادرپیم هک یارب ندرکیتشآ اب ناهانگ هتشذگ دوخ و شزاس اب تاهابتشا و ناهانگ لاح دوخ و هتبلا رد ساره زا نتشادننانی­مطا هب رطاخ اهنت شدنزرف .تسا ویگنوم نهذ یتساررس دراد و ندرکتبحص ار اب کی لاؤس یلیخ مهم عورش :دنکیم ایآ« نکمم تسا یدرف رد یروشک هک رگید ارگقلاخا و دنمنوناق تسین و نیا اههژاو رد نآ روشک یانعم دوخ ار زا تسد هداد ،تسا ارگقلاخا و وریپ نوناق یقاب ؟دنامب نم هک رکف منکیمن نینچ یزیچ نکمم .»دشاب

نیا ملیف زا هتفه هتشذگ رد یاهامنیس اکیرمآ و اداناک نارکا هدش :تسا هب« رظن نم هویش و یریگهجیتن ائدلآ اهنت یهار تسا هک امش دیناوتیم اب ساسحا هانگ لباقریغ بانتجا رانک ،دییایب ساسحا هانگ یشان زا هکنیا اب طیارش یگنجیمن و طیارــش ار رییغت یهدیمن و طقف نادنزرف دوخ ار یارب رارف زا نیا هریجنز داسف و یتسدمه زا یاههلپ یتشپ جراخ .ینکیم ضحمهب هکنیا یارب رابنیلوا زا طخ جراخ دیوــش و نت هب داسف دیهدب ای اب متسیس هحلاصم ،دینک راک امش هتخاس ،تــسا چیه یهار یارب جورخ و رییغت دوجو .»درادن

رتشیب نایناهج رابنیلوا مان ویگنوم ار اب ملیف راهچ« ،هام هس هتفه و ود »زور ،دندینش یملیف هک شناتساد رهاظهب هرابرد طقس نینج ؛دوب اما ییاضف ار هب ریوصت دیشکیم هک یرایسب زا نارگاشامت ات لبق زا ندید نیا ملیف یتخانش زا نآ .دنتشادن نیا ملیف هداس و هدننکریگلف­اغ هدنرب لخن یلاط هراونشج ملیف »نک« رد لاس 2007 دش و سپس رد یرایسب زا یاهروشک ناهج هب شیامن یمومع .دمآرد یخرب زا ناگدنسیون و نادقتنم ینامور دقتعم دندوب نآ لــخن لاط رد عقاو یکی زا دودعم اهمهرم و دودعم طاقن تبثم خیرات رصاعم یروــشک دوب هک ســپ زا ییاهر زا

نیمزرس قاچاق و تلاماعم یفخم و تامادقا ینوناقریغ و ،یــنوناقار­ف ییاج هک رد نآ قلاخا و نادجو اهناــسنا هلماعم دوــشیم و زیچهمه ار دوــشیم شورفودیرخ ؛درک ،»یلیصحتلاغر­اف« ملیف دیدج نیتــسیرک ،ویگنوم رد نینچ یــیاضف خر .دهدیم نیا ،ملیف یناتــساد زا ییاهلسن تسا هک رد کی روشک یگدنز ؛دننکیم اما اب مه یاهتوافت یرایسب ،دنراد یاهنوگهب هک لسن رتلبق هیبش هب ییاهروسانی­اد هب رظن دسریم هک زا نامسآ طوقس دننکیم ات ییاهنتهب هب یاشامت یگدروخرس یمومع و داسف رادهشیر راذگریثأت رب همه داعبا یگدنز نادنزرف دوخ .دننیشنب

کیدزن هب 30 لاس سپ زا یشاپورف ،مسینومک رتشیب یاهروشک یاپورا یقرش رد ییاضف رپ زا یاههلیح یسایس و تایقلاخا هــتخیرورف و رد ییاضف رپ زا دیدرت و ساره و ینیبدب راگزور .دننارذگیم »ویگنوم« هک نیرتروهشم نادرگراک ینامور و دیاش نیرتروهــش­م نادرگراک لاح رضاح قرش اپورا ،دشاب شناتساد ار رابنیا یور یاههناش رتکد وئمور ائدلآ انب دنکیم هــک دیاب یارب ندرکجراخ شرتخد زا ینامور و نداتــسرف وا هب کی هاگشناد ربتعم ،یسیلگنا همه ییاهزیچ هک هب اهنآ رواب دراد و یلوصا هک اهلاس اهنآ ار ساپ هتــشاد ،تسا اهر دنک و یتح رورغ دوخ ار ریز اپ .دراذگب نیا ناتــساد لوفا و طوقــس کی درم تــسا هک شحور نارازه مــخز ،دراد یحور هک رد هیجوت ناهانگ لباقریغ ضامغا دوخ دیوگیم همه اهنیا

رتشیب نایناهج رابنیلوا مان ویگنوم ار اب ملیف راهچ« ،هام هس هتفه و ود »زور ،دندینش یملیف هک شناتساد رهاظهب هرابرد طقس نینج ؛دوب اما ییاضف ار هب ریوصت دیشکیم هک یرایسب زا نارگاشامت ات لبق زا ندید نیا ملیف یتخانش زا نآ .دنتشادن نیا ملیف هداس و هدننکریگلف­اغ هدنرب لخن یلاط هراونشج ملیف »نک« رد لاس ۲۰۰۷ دش

میتسه هک روبجم تسا شخب یرگید زا تفارش و رورغ دوخ ار اهر .دنک وا :دیوگیم نیا« یناهج تسا هک ام رد نآ یگدنز »مینکیم و سپس باطخ هب شرتخد همادا :دهدیم یضعب« اهتقو ام دیاب اب حلاس ناشدوخ اب اهنآ ؛»...میگنجب اما تلامج رخآ وا دنتسه هک رد عقاو دیاش نیرتشیب انعم ار رد دوخ هتشاد :دنشاب ینامز« هک رد غاب نوتگنیزنک - رد ندنل مدق ،ینزیم اب همه نآ ییاهییابیز هک تربورود ،دنتسه ناهج اجنیا و یگدنز اجنیا هب رظن یلیخیلیخ رود ،دسریم ردقنآ هک یتح بجعت ینکیم هک ایآ یعقاو .»؟تسا

نیا نادرگراک ییاینامور :دیوگیم نیا« ملیف یعــس دنکیم یاهنییآ لباقم ناــبطاخم دوخ »دراذگب و همادا :دــهدیم فده« زا نیا عون امنیــس نیا تــسا هک هب نابطاخم دوخ یارب بسک تاعلاطا رتشیب کمک دنک و ثعاب دوــش اهنآ هب یگدنز دوخ و تیعضو و یاهشزاس دوخ هجوت .»دننک

ویگنوم اب ینحل دیاش خلت :دیوگیم یارب« دارفا لسن ،نم یلیخ رید تــسا هک راظتنا کی رییغت ریگمشچ رد یگدنز دوخ ار هتشاد ؛...دنــشاب ام میناوتیمن لیدبت هب ناملآ و کرامناد .»میوش

تساجنیا هک ویگنوم هب عوضوم و لاؤس یلصا ملیف هراشا :دنکیم نلاا« هلئسم و لکشم یلصا لسن ،ام نادنزرف ام .دنتــسه هچ دیهاوخیم هب ناکدوک دوخ ؟دییوگب دصق دیراد اهنآ ار هب ندنام و هزرابم قیوــشت ؛دــینک ینعی لاثم یراک هک دوخ امــش ماجنا دیداد و هب نیا دیما دیــشاب هک اهنآ دنناوتیم ییاهزیچ ار هک امش دیتسناوتن رییغت ،دیهد رییغت ؟دنهد ای هکنیا اهنآ هب اجره هک دنهاوخیم زاورپ دنهاوخ درک و رد اجره هک دنهاوخیم راک دنهاوخ .»درک

تبحص رخآ ویگنوم رد نیا هبحاصم یلاؤس تــسا هک رد نهذ یرایــسب زا مدرم ناهج :تسا هدنیآ« لسن یدعب رد نیا روــشک و رد ناهج ؟تسیچ ایآ اهنآ رتارگقلاخا زا ام دنهاوخ .»؟دوب یایناولیسن­ارت ینامور مامت یگدنز دوخ ار فقو شرتخد ازیلا ایرام( ایروتکیو )سوگارد .هدرک مامت فده وا نیا تسا هک ازیلا دناوتب رد تاناحتما دوخ یاهرمن ار هب تسد دروایب هک دناوتب هیسروب لیصحت رد ناتسلگنا ار بسک .دنک وا هک زا شرسمه رود ،تــسا رب نیا رواب تسا هک اهنت هار یگدنز بــسانم یارب شرتخد رارف زا نیا روشک تسا و یارب نیمه هب ره یراک تسد دنزیم ات هب شفده ،دسرب یتح رگا نیا هب یانعم نتشاذگاپری­ز همه لوصا یقلاخا و یتدیقع دشاب هک همه رمع اب اهنآ یگدنز هدرک و یانعمهب نتفرتسدزا رورغ و تفارش وا .دشاب رتکد یارب ندیسر هب شفده هب ینابت اب کی رسفا سیلپ و کی رادمتسایس تــسد دنزیم ات تارمن شرتخد ار رییغت دهد و هب دح مزلا .دناسرب

رد ییاج زا ملیف ،ائدلآ اب یگدروخرــس یدرم هجاوم

»یلیصحتلاغر­اف« ینامز رد تلاایا هدحتم نارکا دوشیم هک تارهاظت دض داسف یمومع هدرتسگ ،تسراخب تختیاپ ینامور ار تدشهب بهتلم هدرک .تسا نیا روشک رد یاهلاس ریخا تفرشیپ یدایز یارب هزرابم اب داسف و تلاکشم یداصتقا ؛هتشاد اما تیعقاو نیا تسا هک داسف نانچمه همادا دراد

زا هدنیآ دوخ .دنــشوکیم دوشیم تفگ اهنآ نانامرهق و ینانئاخ گرزب ای یاروام یناسنا ،دنتسین هکلب ییاهناسنا یلومعم ،دنتــسه یناسک دننام ناگیاــسمه و یاضعا هداوناخ هک مه انــشآ دنتسه و مه ییاهزیچ هرابرد اهنآ دوجو دراد هک ام اهنآ ار .مینادیمن

رد رتشیب طاقن قرــش ،اپورا هژیوهب رد یاهلاس سپ زا طوقس راوید ،نیلرب یاهلاؤس یرایسب هرابرد ،تسایس ،نانامیپمه نابلطتصرف و قلاخا و هانگ و تاماهتا لباقتم حرطم .دــش ییارگنامرآ رد نآ نامز راگنا ندادهقباسم یارب ندیــسر هب برغ ؛دوب اما یاهدمایپ نیا رییغت - و یاهتــشذگ هک رد تیاهن نیا تارییغت ار یرابجا -درک ثعاب ندــشحرطم یرایسب زا ،ناگدنــسیو­ن نادنمرنه و ینانادرگرا­ک دــش هک لابندهب فیصوت و یبایهــشیر و حیضوت ماظن یسایس دندوب هک رتشیب نامز نرق متسیب ار لکش هداد .دوب رد یاهملیف ویگنوم و زین رد ادناواریس ناوتیم ساسحا یتحاران ار زا تسکش قلطم ییارگنامرآ نآ نارود ســح .درک رد نیا ملیف یــکی زا نارادافو هب تسینومک هب هون شدوخ :دیوگیم ،مفسأتم« اما خیرات زا اهضرفشیپ لکش .»دریگیمن

»یــلیصحتلا­غراف« ینامز رد تلااــیا هدحتم نارکا دوشیم هک تارهاظت دض داسف یمومع هدرتسگ ،تسراخب تختیاپ ینامور ار تدشهب بهتلم هدرک .تسا نیا روشک رد یاهلاس ریخا تفرــشیپ یدایز یارب هزرابم اب داسف و تلاکشم یداصتقا ؛هتشاد اما تیعقاو نیا تــسا هک داسف نانچمه همادا ،دراد یتح اب هکنیا دــشر یداصتقا نیا روشک سوسحم هدوب و ینامور هب هیداحتا اپورا هتسویپ .تــسا نیا ثاریم ریگارف - رد یاهسایقم گرزب و -کچوک اب یاههراشا حیرص و ناهنپ رد یاهملیف ویگنوم حرطم و دقن دوشیم و یشخب زا یاههیلا ملیف ار .دزاسیم

رد یلیصحتلاغر­اف هیاس هتشذگ رب مامت داعبا یگدنز ائدلآ نیردآ( )ینیتیت سح ،دوشیم لااح نیا کشزپ نکاس هقطنم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.