دیاب اهیتشز ار سملینک

نتشون رد یتیسوکیزکم

Jameh Pouya - - یگنهرف گ ن ازور نسیش ت دا گر اخین ی - :هتشون لیناد انادلاس سیراپ

:حیضوت یگدنز« ناگدنسیون نیدراگ رسارس»ناهجیشخب ردهخسنلاتی­جید زاتاحفصیبد­اهمانزور نیا هیرشن تسا هک ناهج هتساوخ دوشیم رد نآ زا ناگدنسیون هرابردعماو­جیبدا طاقنفلتخم میراودیمار­ه ویگنهرفلحم­یگدنز هتفهمیناوت­بیکیزا دوخ.دنسیونب اههتشوننیا ار یارب امش همجرت .مینک

ار .تخانشیمن

هطساوهب سروب یتفایرد یدوزهب دنچ رعاش رگید ار .متخانش اب اهنآ اوعد مدرکیم و زاوآ .مدناوخیم همه ییاهراک هک نارعاش ناوج رد مامت یاهرهش ایند .دننکیم رپ زا داضت و ،ضقانت یتقو اب متیر یونایپ کوکان رد لاه نودب فقس مدوخ تکرح ،مدرکیم ساسحا ندوبصاخ .متشاد

ود هتفه زا نتسشننیمزه­ب رد هاگدورف وتینب زراوــخ .درذگیم سح منکیم لثم نییارفا اتروه نیا رهش ار تسود مراد و زا نآ .مرفنتم ود هتفه تسا ره زور نوریب ماهتفر و نامز عولط باتفآ ،ماهتشگرب رد رون دیدش اهغارچ و دود و اهیندیشون قرغ .ماهدش ود هتفه هنوگزتنارپ رد یگدنز نم سپ زا کی لاس یگدنز رد ییاج .رگید

،هخروخ نیماینب و نــم رد سارت زارد ،میاهدیــشک لوغشم یاــشامت نامسآ و .ندرکتبحص ره هقیقددنچ رابکی یادص کی امیپاوه یوگوتفگ ام ار عطق .دنکیم یاهقطنم هک ام رد نآ ،میتسه اینلک ،هتراوان تــسرد رد ریــسم یاهزاورپ وتینب زراوخ .تسا زا تعاس ود رهظزادعب هب ،دعب اهدص زاورپ یراجت یریسم ینحنم ار یلااب هناخ نیماینب لبق زا نتسشن رد ود دناب یمیدق هاگدورف یط .دننکیم

هس تعاــس ،شیپ ،نیماینب هخروخ و ،نم ...مادکره .میدیشک روهطوغ رد مهوت داوم ،ردخم اب کی یلاحیب صاخ تبحص ،میدرکیم اب ییادصورــس زا یاهنیبروت یاــسآلوغ یلااب نامرس هک نامیاهفرح ار عطق .درکیم تعاــس نیب هــس ات راهچ رهظزادعب .دوب

ره راب هک یادص اهنیبروت نامــسآ ار

یللملانیب ،یتیسوکیزکم وتینب ،زراوخ دورف هدمآ ،مدوــب زا دیردام سپ زا راهچ لاــس تماقا رد ایناپسا هتشگرب .مدوب رعاش یناوج ،مدوب ،هلاس21 اب کی کمک یلام زا تلود کیزکم یارب نتــشون نیلوا .مباتک زگره ناونعهب کی لاسگرزب رد یتیسوکیزکم یگدنز هدرکن ؛مدوب اما یعون رورغ لباقریغ خوسر هصخشم- نارعاــش ناوج - هب نم دامتعا یاهناروکرو­ک تبسن هب هدنیآ .دادیم

ربتکا لاس 2006 ،دوب رد کی نامتراپآ کچوک رد هقطنم اینلک امور هک نآ نامز ات نیا دح هرخسم یزاسزاب و یزاسون هدشن ،دوب نکاس .مدــش یارب دورو هب کولب ،نم دیاب زا کی ورملق ناهایگ و غرم یاهقشع رد سفق ،یتــشذگیم زا ینلااد نیب کی هسینک و کی هزاغم ریمعت .ونایپ یقیسوم نتم یــگدنز نم رد نآ اهلاــس بیکرت بــیجع و یبیرغ زا یقیــسوم یدوهی و یاهادص نوزومان ندرککوک زاس ،دوب دننام کی هعطق زا ناج نروز هک ناهگان زا نابایخ لکــش .دریگب یرامعم بیجع و لائرروس هناخ هک یشان زا اوه و یاهسوه یرامعم بیرغ ،دوب یورهار هاتوک نیب قاتا ،نمیشن قاتا باوخ و هناخزپشآ ار یاراد یزادنامشچ زا نامــسآ هدرک دوب - نودب !فقس - یارب نیمه ینامز هک ناراب تفرگیم نم طقف رد لاح تکرح زا یقاتا هب قاتا رگید .مدوب

تاقلعتم نم یلیخ زیچان :دندوب یروق اکوــم گنریناوغرا هدــشهتفرگ زا ،مردام دادعت یرامشتشگنا یاهباتک رعش و کی .زاساکوم یور کی یلدنص کچوک یبوچ رد یورهار نودب فقس ،متسشنیم یورهبور هدیکرا و رد پاتپل یمیدق رعش .متشونیم سکچیه ار ،متخانشیمن سکچیه مه نم ساسحا .ندشهدزسپ نیا ساسحا ،هناگود هب ییابیز زا یوس نییارفا اتروه هک رد لاس 1944 باتک هیملاعا« »قشع هدشمیدقت( هب )یتیــسوکیز­کم ار رــشتنم ،درک نایب ؛هدــش نیا باتک یواح یکی زا نیرتابیز و نــیرتراگد­نام ینوتم تــسا هک نونکات هرابرد یتیسوکیزکم رــشتنم هدش ؛تسا یــنعی «‪Declaració­n odio‬ » هیملاعا( .)ترفن یهاگ تاقوا رعــش مود ار اب یادص دنلب ،مدــناوخیم یاپ هب نیمز مدیبوکیم و لاــبندهب یروآدای میاههــشیر :مدوب ام« نامترفن ار یارب لاــمک یرابجا وت ملاعا /مینکیم زا هکنیا ساسحا مینکیم ره زور رتعیسو /یوــشیم ره تعاس رتنیریش و رتبولطم و رتنشخ رد ره .»ریسم

اــقیقد 10 لاــس شیپ رد هاگدورــف

:همجرت ریما یردص هرابرد :هدنــسیون لیناد انادلاس ،سیراپ ،سیونهلاقم رعاش و یسیوننامر تسا هک شراثآ هب یاهنابز ،یسیلگنا یوسنارف و یدئوس همجرت .هدــش «رد نایم ناینابرق بیجع»، نیلوا نامر تسوا هک رد تلاایا هدحتم رشتنم .دــش وا رد لارتنوم اداناک یگدنز .دنکیم

ردقنآ هب هرجنپ امیپاوه کیدزن مدش هک متروص ابیرقت نآ ار سمل .درک ام یور رهش میدوب و نم رد یزاب ییاسانش :اهنامتخاس زــکرم تراــجت یــناهج هک لاــبق لته وکیزکمید هدیمان ؛دشیم هروت انایسرامون هک زرم هقطنم یخیرات رهــش ،تسا زکرم دیرخ امرفر 222 هک دنچ لاس شیپ لبق زا هکنیا هب اداناک ترجاهم ،منک ره زور رد هار مراک ناونعهب راتساریو زا لباقم نآ روبع ...مدرکیم .

12 هاــم رود زا یتیــسوکیز­کم ،مدوب همه یزــیچ هک هب منهذ دیــسریم نیا :دوب کانتشحو« »تــسا و نیا ار تسود ،مراد نیا ضقانت ریگهمه ،تــسا همه ام اهسوگنلایچ نآ ار رد یکی زا یتاظحل هک زا نیا لاویه رود میتسه ساسحا .مینکیم رــه نامز هک اب اــمیپاوه رد کیزکم دورف ماهدمآ نیمه سح ار ،ماهتشاد نیا طولخم بیجع ششک و ،هعفاد نیا شبنج هبذاج و

مهاوخ ؛درک اما رد ضوع هب یزور ‪11 ،10‬ تعاس راک یارب کی ،هلجم کی یتاراشتنا و کی هراونشج .مدیسر

نتــشون رد یتیــسوکیز­کم دــننام ندرکگولاید رد نامز نتسشن و نتساخرب امیپاوه رد نیا رهش :تسا یهاگ دیاب تناهد ار یدنبب ات ادصورــس لرتنک زیچهمه ار هب تــسد دریگب و دهاش میسقت نامسآ هب ود همین لبق زا عورــش زا ییاج هک فقوتم یاهدش .یشاب زا لاس 2006 ات 2015 یعس مدرک هب کی هدنسیون رد یتیسوکیزکم لدب .موش رد همه نیا اهلاس اهراب و اهراب نامسآ هب ود همین میسقت .دش

رد ادتبا نم زا هنیزهکمک یتلود ناج ملاس هب رد .مدرب ،رضاحلاحرد رد کیزکم ییاههنیزهک­مک یارب ناگدنسیون ناوج روظنم دوشیم هک یرادروخرب زا اهنآ دنمزاین تکرــش رد یاههاگراک یشزومآ ناراکمه رتنسم ؛تسا نیا ناگدنــسیو­ن ،رتنسم هب زج یخرب ،اهانثتسا اهنت یگتسیاش هک دنراد ندشریپ .تــسا تایبدا رد کیزکم هدروخلاس .تسا اهرتیمیدق یارب ندنامهدنز هب دصق یرازگرب نشج یدلوت رگید شیاتس .دنوشیم هب اهناوج اب نظءوس و ریقحت هاگن .دوشیم یاههاگراک ،یشزومآ ،یلکروطهب ییاهناکم دنتــسه هک همه ناشیاهراوی­د اب یتاعطق زا اههتشون هدناشوپ هدش هک رد

منادیمن هچ یــنامز نیا رکف هب منهذ دیــسر هک مناوتیم یارب نارذــگ یگدنز .مــسیونب ســکچیه رد یتیــسوکیز­کم یارب نارذگ یگدنز یگدنــسیون رد شیپ تــفرگیمن ای دیاــش یخرب نــیا راک ار ؛دندرکیم اما نم اهنآ ار متخانشیمن و رد عقاو یاهقلاع مه هب نتخانش اهنآ .متشادن یارب هکنیا ناونعهب کی هدنسیون یتحارهب رد یتیــسوکیز­کم یگدنز ،دینک هب رادقم یدایز تاعلاطا هرابرد لابتوف و تسایس - هتبلا تسایس هب یانعم ،یعقاو هن هب یانعم یاهفرح قمعمک و یاهلیلحت -یحطس زاین .دیراد هیقب ام ناگدنــسیو­ن یکیزکم رتشیب نامنامز ار فرص لاسرا یاهلیمیا زیگناتقر تــساوخرد راک ای تــساوخرد تفایرد کــمک یتلود و هنارای میدرکیم و شخب یلقادح زا نامز ام مه فرص نتشون ای ییاهراک لاثم هیبش نتشون .دشیم

یتقو اقیقد 10 لاس شیپ یارب یگدنز هب نیا رهــش ،مدمآ مادــکچیه زا اهنیا ار .متسنادیمن قاتــشم هب نایب یاهعرصم هاــنگیب رد لاح ندادشوگ هب یقیــسوم هــسینک و رنویت ونایپ .مدوــب نآ نامز رواب نم نیا ،دوب اب یروــش کحضم هک هب زرط یهوکشاب راجنهان .متسه متساوخیم مدوخ ار فقو نتشون منک و رواب متشاد زا یورهار نودب مفقــس جیردتهب ناهج ار ریخــست رترود زا هناخ نیماینب هک رد نآ یور سارت زارد هدیــشک و لوغــشم یاشامت نامسآ .میدوب یاهامیپاوه یروبع زا نامــسآ رد لوط یرادربملیف کی هجنکش رایعمامت یارب نارادربادص دندوب هک ره راب تاظحل یمهم زا اهگولاید و صوصخهب اهیزادرپهه­ادبیِ یندشنرارکت ار زا تسد .دندادیم اب نتسناد یتلاکشم هک نیا عوضوم یارب دنیارف نیودت داجیا ،دنکیم نم ره راب هک ییامیپاوه رد نامسآ رهاظ ،دشیم تکاس مدشیم و ات ینامز هک یادص هدیــشارخن یاهنیبروت امیپاوه عطق ،دــشیمن ثــکم ،مدرکیم مکمک نیا راک متداع دــش و هورگ مه دای تفرگ هک ات ینامز هک ادصورس زا نیب ،هتفرن توکس .دننک هجیتن نیا دوب هک نادرگراک هاگ یخرب اــههنحص ار ات 17 هقیقد نودب تاک همادا دادیم و یعیبط تــسا هک نیا ثعاب ندشتیذا یرایسب زا لماوع دشیم هک هب راک رد ییاضف رتهناراکهظ­فاحم و عیرس تداع هدرک .دندوب نیا هبرجت نم ار رتشیب هب یاهامیپاوه یلااب یتیسوکیزکم ساسح ،درک ییاهامیپاو­ه هک دودح 30 لاــس اب تیقفوم یبــسن هدیدان هتفرگ هدش .دندوب زا نآ هب دعب نــم یتح کی هملاکم نودب فقوت رد یتیسوکیزکم ،ماهتشادن هکارچ ره دنچ هقیقد یادص کی امیپاوه یور ام هیاس .دزادنایم هراپ ،درکیم ،نیماینب هخروخ و نم تکاس میدــشیم و اب مامت ناوت اشامت میدرکیم و شوــگ .میدادیم امیپاوه کون دوخ ار زا تمس پچ ام هک رکف منکیم تمس لامش ،دوــب دراو هدودحم دید ام درکیم و زا اجنآ اب کی هجریش هب تمــس تسار ،تفریم دننام یوقاچ یمرگ هــک کی بلاق هرک ار .دیربیم دنچ هیناث سپ زا هکنیا امیپاوه زا هدودحم دید ام جراخ ،دشیم شیادصورس ار ناــنچمه .میدینــشیم ردــخم ثعاب دیدــشت رثا رلپاد دشیم و منادیم ره هس اــم - ،نیماینب هخروخ و نم - کی رکف رد نامرس :دوب هنوگچ یادص کی ،امیپاوه هب هویش لاماک ،یملع نازیم یانحنا هرک نیمز و هزادنا قیقد زا عافترا وج ار ناشن .دهدیم

یــمک رتــشیب زا کــی لاــس ،شیپ تــسرد لبق زا مترجاهم هب ،اداناک روطهب یاهرظتنمری­غ شقن یلصا یملیف ار رادهدهع مدش هک شایرادربمل­یف رد یتیسوکیزکم ماجنا .دشیم هب نیا لیلد متفگ هرظتنمریغ هک نم کی رگیزاب مدوبن و متسین و هاگچیه رد هطیح امنیــس چیه یراک ماجنا هدادن ؛مدوب اما تــقفاوم مدرک رد نیا ملیف یزاب ،منک نوچ رکف مدرک نکمم تسا کی هبرجت بلاج دشاب - و نوچ هب لوپ زاین .متشاد زا ود یهام هک نیا راک هب لوط ،دیماجنا راهچ شزور رد اینولوک هتراوان ،دوب دنچ نابایخ

نینچ یتیعضو یاههدنسیون یاههداوناخ هفرم یاهتصرف یرتــشیب ؛دنراد هتبلا رد هــسیاقم اب لک ،روــشک تیعضو نم کدب ،دوــبن نم زا کی هداوــناخ هقبط طسوتم ناداتــسا هاگــشناد هدمآ .مدوب ناگدنسیون نز هدمآ زا قطانم ییاتسور هک هب یاهنابز یموب ،دنتشونیم رتشیب هب هیشاح هدنار .دندشیم نم ،تسوپدیفس درم و نیشنتختیاپ .مدوب

نتــشون رد ،یتیــسوکیز­کم یارب ،نم تردنهب نتــشون یــعقاو .دوــب اههتفه تشذگیم نودب ندشهفاضا کی فارگاراپ هب .منامر ندرکپیات منهذ ود تعاس لبق زا نتفر هب ،ماــش ندزمدق رد مدهدیپس رد یوجوتسج کی ،یــسکات ندادشوگ هب یاهامیپاوه یلااب رس و ندرکرکف هب ینامر هک رد لاح نتــشون نآ متسین هک نکمم تسا زگره نآ ار ...مسیونن .

اجچیه هزادناهب یتیــسوکیز­کم سح یشخب زا کی هعماج ندوب ؛متشادن اما ره یاهعماج یقامعا کیرات .دراد ییاهامیپاو­ه هک هــشیمه رد لاح روبع ،دنتــسه راگنا نازیوآ رب یلااب ،رهش نم ار روبجم هب توکس دندرکیم و یهاگدنچزار­ه نیا نیقی قیمع خلت هیاس رب محور دنکفایم هک تایبدا رد ضقانت اب یاهمدآ یبدا .تسا

اب نــیماینب و هــخروخ یظفاحادخ و یورهدایپ ییاهن ار هب تمــس هناخ عورش ؛منکیم اــما دعب مدای دــیآیم هناخ نم رازههــس لیام رترود تــسا و یارب نیمه فدهیب عورــش هب نتفرهار منکیم رد لد یاهنابایخ ،یلاخ ات ینامز هک بش هب نایاپ .دسریم اهنآ اب رتپوکیله رس راک .دنیآیم تارهاظت هنازور لیلدهب یراکیب یقافتا یلیخ یلومعم .تسا دنتسه ییاههلحم هک اهزور نودب بآ .دننامیم ره راب هک ناراب ،دیآیم لک رهش رد بآ روانش .دوشیم یلیخ اهزور داسجا هدشهکتهکت رد یخرب زا قطانم رهش ادیپ ای زا اهلپ نازیوآ .دنوشیم ییاهرنویلی­میتلوم رد رهش دنتسه هک هوشر یدایز هب تاماقم یتلود دنهدیم ات کیفارت ییاوه رهش رییغت دنک ات ادصورــس یتقو رد لاح یاــشامت یاههعومجم ینویزیولت ییاکیرمآ دنتسه محازم اهنآ .دوشن

رد 2015تسوگآ هب لارتنوم ترجاهم ،مدرک هــکارچ رگید متــسناوتی­من رد یتیسوکیزکم .مــسیونب هتبلا نیا اهنت لیلد ؛دوبن اما یلیلد تــسا هــک نآ ار باختنا منکیم ات .میوگب نکممریغ تسا یتقو 9 ای 10 تعاــس رد زور راک ،ینک ینامز یارب نتــشون ادیپ ینک و اب هجوت هب تیعضو یداصتقا ،کیزکم نکممریغ تــسا هدنز ،ینامب رگا 9 ای 10 تعاــس رد زور راک .ینکن یعیبط تــسا هک رد کی دصقم یتسیروت لاثم یارب نارادفرط وتربور .ونلاوب هب لکــش کی رهشربا نردم و یــللملانی­ب هک ناــنچمه رد سامت اب یاهتنس دوخ ؛تــسا اما همه اهنیا غورد .تسا هتــشذگ زا هس ای راهچ هلحم هک رد نآ هقبط طسوتم روهظون یگدنز ،دنکیم یتیسوکیزکم اــساسا یرهش تشز .تسا امــش هب نیا لیلد دیاب یتشز ار زا کیدزن سح ینک ات تیباذج تنایخ هب نآ و نودب نآ ندرکیگدنز ار کرد .ینک

یتیسوکیزکم یعقاو یبیکرت زا یاهگنر یبآ و شفنب راثآ ادیرف ولاک ،تــسین هکلب یبیکرت زا یاهیرتــسک­اخ ریگلد و نهآ و یاهنامیس هدشنگنر .تسا نیا یرهش تسا هک رد نآ یاهنلاس ییابیز و اهپاشتپ دیاب هب یاهلتراک داوم ردخم قح باسح دنهدب ات دناوتب یاهوم یرتسکاخ ار گنر دننک و رتسمه .دنشورفب نانز دنناوتیمن روطنآ هک تــسود دنراد سابل ،دنــشوپب هکارچ رد لیاسو هیلقن یمومع دروم رازآ رارق .دنریگیم قطانم تدشهب نیشنرقف رد رانک یاهنامتخاس یرادا رارق دنراد هک ناریدم نآ اهنتم نانچ نگمه دنوشیم هک مامت تــیفرظ ،یراذگریثأت داــجیا درد ای ماهبا دوخ ار زا تــسد .دنهدیم یارب هس لاس هنوگنیا اب هنیزهکمک یتلود یگدنز مدرک و اب تجاجل یلولذه لباقم متسیس هاگراک ماود .مدروآ

تاــیبدا رد کــیزکم رد هرطیــس ناگدروخلاس .تسا ناناوج اب ریقحت ورهبور .دنوشیم

رــه یاهــنیزهک­مک یزور هــب نایاپ ،دسریم نیا کی نوناق کیزیف .تسا یتقو هک ناونعهب ریبد رد کی هلجم یبدا عورش هب راک ،مدرک رکف مدرک هک نینچ یراک یلیخ مه دب .تسین رد لوط یاههتفه ،یراکمک تسرد سپ زا پاچ کی ،هرامش متسناوتیم یمک ،مسیونب متسناوتیم زا ره یاهدنسیون هک هب نم هقلاع ،تــشاد تساوخرد یراک یارب پاچ رد هلجم .منکب شرکف ار ،دینکب اهنآ هب نم یارب ندناوخ رعش لوپ دندادیم و اهرعش مه یاهرعش یدب ؛دندوبن اما نیا مهوت هاتوک :دوب هــلجم هنلا اهیعفا دوب و( زونه مه .)تسه شیاریو ره هرامش دننام صقر اب اهراتفک .دوب ناگدنــسیو­ن کیدزن هب ،تردق یرابتعا رد ناشیاههتشو­ن قلخ دندرکیم هک رد نیرتهب تلاح هب ییاهوزرآ هدیرپگنر .دنامیم همه اهنآ هنوگنیا دندوبن و دنتــسین اما بخ ،تیرثکا .ارچ ریبدرس ،دشرا کی هاوخیدازآ ،فورعم هیلع نم ،دش هکارچ یاجهب »امش« هب وا »وت« .متفگیم سپ رد تیاهن روبجم مدــش اجنآ ار کرت .منک رایــسب ناسآ تــسا هک یتیسوکیزکم ار یرهــش لآهدیا فیصوت .ینک هب لکش

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.