اهامیپاوه رد دنهار

Jameh Pouya - - ذغاک رابخا -

دیرخ یاهامیپاوه دیدج هارمه .دوب زا کی نــیا هتفه اب یاهربخ یبوخ هرابرد .ییایلاتیا روطنآ هک رغصا هیرخف ،ناشاک فرط گنیئوب و زا فرط رگید یاهامیپاوه هتفگ تسا تکرش »امه« اب تکرش ماقممئاق ریزو هار و یزاسرهش رد روما للملانیب ATR قفاوت هدرک 20 دنورف امیپاوه .درخب -یوسنارف ییایلاتیا یشرافس دوخ ار ات کی هام هدنیآ زا یوس رگید رارق تسا هک ریاناریا یامیپاوه اکیرمآ )کفوا( زوجم شورف امیپاوه هب زا گنیئوب لیوحت .دریگب ترازو یرادهنازخ و رب نیا ساسا نیتسخن دنورف یامیپاوه ناریا ار طسوت تکرش گنیئوب دییأت درک زا یوس ریاناریا ات کی هام هدنیآ دراو گنیئوب 777 زا یاهامیپاوه هدــشیرادی­رخ .دش ناگوان ییامیپاوه تکرش امه دهاوخ امیپاوه یعوجرم نیلاریا شیکرت تسا رد یخرب زا اهیرازگربخ هدمآ دوب هک نیا دیرخ دندرک هک دیابن زا ظفل یعوجرم یارب و تاماقم ترازو هار و یزاسرهش دیکأت زا اریز یعون یمهفدب داجیا .دنکیم هدافتسا و شورف یاهامیپاوه ون هدافتسا ؛درک اب هیشاح هسلج تئیه تلود هتفه لبق زین نیا ظفل قیرطزا یکی زا ناراگنربخ رد هارمه دوب و زاسهیشاح .دش شنکاو سابع ،یدنوخآ ریزو هار و یزاسرهش

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.