زورون تشد و نمد رپ زا هلابز دوشیم

یشرازگ زا هچنآ یاهترفاسم یزورون رب رس اهلگنج و لحاوس ناریا دروآیم

Jameh Pouya - - یعامتجا طیحم تسیز - یوسوم‌ههلا

لیلدهب تیاعر موــسرومسر و یارب ندرکنوریب یسحن نیمهدزیــس زور ،لاس زا هناخ نوریب .دندز لگنج نیلوا دصقم ره درف یلامش ،تسا یتقو یارب حیرفت هب نوریب هناخ .دوریم اهرفاــسم مه هک ناشفیلکت مولعم ؛تسا زا اــهرترود و اــهرتکیدز­ن دناهدمآ لامــش یارب ندید لگنج و یردق ندیشکسفن رد ،نآ هژیوهب ییاهنآ هک زا اهرهشنلاک دناهدمآ و مامت یاهزور لاس ار دود دناهدروخ و هفخ دناهدــش زا تظلغ یاههدنیلاآ فلتخم رد یاوه ؛ناشرهش رهش هک ،هن یاهناخلگ زاگرپ هک دیاب رد نآ هدنز ،دننامب راک و نارذگ یگدنز دننک و سفن .دنشکب و یاهباقشب فرصمرابکی هک ره رانکوهشوگ هب مشچ دنروخیم و عاونا یاههلابز رگید هک نارفاسم ،یزورون رد بلق یاهلگنج یناکریه لامش اجرب .دناهتشاذگ لااح زا دوخ :یسرپیم ایآ« یراکهار دوجو دراد ات دزمتسد لگنج ار هنوگنیا میهدن و رد رــبارب همهنآ یتامدخ هک هب ام هضرع ،دنکیم شاهدولآ »!؟مینکن ،یتسار ارچ راذگنوناق یارــب نیا یاهدرد ،نامردیب یراکهار هتــشاذگن و ارچ نیناوق مزلا رد نیا هطیح بیوصت .دنوشیمن دنچره نوناق فرص هک طقف رب ذغاک ،دیایب هب چیه .دزرایمن

مهدزیس نیدرورف لاس یراج یناراب ؛دوب اما اهیلیخ

زا اهتسدرود هک هاگن ینکیم زبسرس تسا و ،زیگنالد ردقنآ هک تلد دهاوخیم یورب رد نآ لمخم زبس و روانهپ تلغ ،ینزب رتکیدزن هک ،یوــشیم لوا یادص ههچهچ ناگدنرپ ؛دیآیم اما یرید ،هتشذگن یوب ینفعتم وت ار هب دوخ .دروآیم نیا رگید ؟تسیچ لااح یراد اب یاهمشچ تدوخ ؛ینیبیم ییاههلابز هک اجهباج هدنکارپ ؛دناهدش یاههرفس فرصمرابکی یکیتــسلاپ هک اهنآ ار داب هدرب یلاهبلا یاههخاش ناتخرد و اجنامه ،دناهدنام اهناویل

.ناپوئن امش مه تروز هب اهنآ ،دسریمن یاهدمآ قد تلد ار رس ام یلاخ .»؟ینکیم

راــبنیا اعقاو ماهدــنام رد ،باوج تــسار ،دنیوگیم همهنیااب لیلد دوشیمن نوچ یاهدع بارخ ،دننکیم ام مه شرتبارخ !مینک

یمک رتوسنآ کی هداوناخ تیعمجرپ دنراد ناشطاسب ار عمج دننکیم ات ؛دنورب اب هکنیا باتفآ هزات دراد زا تشپ اهربا کرس دشکیم .نوریب هاگن ؛منکیم همه مزاول ار اب ساوسو روجوعمج و لرتنک دننکیم ات یزیچ اج ؛دنامن اما رد رخآ راک کی نولیان هلابز ار روطنامه دنزادنایم کی هشوگ و راوس نیشام دنوشیم و .دنوریم :میوگیم ارچ« نیا اهکیتسلاپ ار اب دوخ .»؟دیربیمن دندنخیم و اب یهاگن لقاع ردنا هیفــس :دنــسرپیم ؟میربب« اجک میربب .»!؟مناخ

:میوگیم هب« نیلوا لطــس هلابز رد ،ریسم اجنیا هک لطــس .درادن یموزل مه درادن هک رد لد لگنج لطس هلابز .دشاب لکش یبوخ مه ،درادن ات ،بش اهروناج شاهمه ار هراپ دناهدرک طسو .»لگنج :دیوگیم بخ« دنروخیم .»!رگید :مــسرپیم فورظ« یکیتــسلاپ فرصمرابکی ار دنروخب ای یاههرفــس رابکی فرصم .»؟ار شدوخ مه شاهدنخ ؛درــیگیم اما قلاخا ،یــناریا هزاجا دهدیمن یهاوخرذع .دنک

:میوگیم ناتفیح« ،دیآیمن اجنیا یوت نیا تعیبط ابیز یاچ ار رد ناویل فرصمرابکی ؟دیروخیم رگا هرفس یاهچراپ ای یلومعم ناتهارمه ،دشاب رتهب ؟تسین تقونآ رابره مزلا تــسین ‪4 ،3‬ رتم کیتــسلاپ ار دیزادنب یوت اههلابز ای .»تعیبط

مناخ هناخ هناضرتعم :دیوگیم هلصوح« یراد !موناخ یک لاح هراد وت رفس هرفس کاپ ؟هنک بخ اهفرصمرابک­ی ار یارب نیمه اهتقو دناهتشاذگ .»!رگید

یم :مسرپ ؛هلب« اما دناهتشاذگن ات دارفا دعب زا ،فرصم ناشزادنیب یوت لگنج و هچوک و .»!نابایخ

:دیوگیم امتح« اهرومأم ناــشعمج دننکیم !رگید ناــشلغش نیمه تــسا و یارب نآ قوقح دنریگیم زا .»اهیرادرهش

تام و ریحتم ماهداتسیا هک هچ دیاب ،میوگب :دسرپیم امش« لوئسم لگنج ؟»دیتــسه یتقو مدوخ ار یفرعم ،منکیم تکاس ؛دوشیم اما هسیک شاهلابز نانچمه هداتفا رانک نآ تخرد لاسنهک یطولب هک هب رظن دسریم ود رتم رطق ...دراد .

ساسارب یاهرامآ ،یمسرریغ رامش نارفاسم لامش رد زورون 40 ات 60 دصرد شیازفا .دباییم نیمجنپ زور لاس ،ون ریدم لک رتفد یرهش و یاهاروش یرادناتسا ناردنزام :تفگ دیلوت« هلابز رد نیا ناتسا رد مایا کیپ رفاسم هب ود ربارب هدیسر .»تسا داهرف یرگسع دیکأت :درک هنازور« هس رازه نت هلابز رد ناردنزام دیلوت دوشیم و نیا نازیم رد نامز کیپ رفاسم ات شش رازه نت زین .»دسریم

اما رد نیرخآ زور هتفه عبانم یعیبط لاــس ،هتشذگ نواعم روما یلگنج نامزاس اهلگنج و عتارم و یرادزیخبآ روــشک زا یاهعجاف اب تعسو رتگرزب ربخ .داد یلعسابع

نیمجنپ زور لاس ،ون ریدم لک رتفد یرهش و یاهاروش یرادناتسا ناردنزام :تفگ دیلوت« هلابز رد نیا ناتسا رد مایا کیپ رفاسم هب ود ربارب هدیسر .»تسا داهرف یرگسع دیکأت :درک هنازور« هس رازه نت هلابز رد ناردنزام دیلوت دوشیم و نیا نازیم رد نامز کیپ رفاسم ات شش رازه نت زین دسریم

بجعتم هکیلاحرد مهاگن هب یاههقاــس زبس ،تسا :مــسرپیم دینادیم لصف ،راهب لــصف شیور ناهایگ و ؟تساهتخرد دینیبب ردقچ هناوج هتسرون !دراد

درم ددنخیم و :دیوگیم لااح همهنیا تخرد و لگنج ،تساجنیا اب ‪12 ،10‬ یاهقاس هک ام ،میاهدنک مک ؟دیآیم

ماهدــنام هچ !میوگب یهاگ رد لــباقم ،یخرب مدآ مک .دروآیم یهاگن هب ناشیوردوخ مزادنایم هک تمیقنارگ هب رظن ،دــسریم شاهرامش 44 :تسا .نارهت زاب منامیم هچ .میوگب زوــنه رد نیا مرکف هک ارچ یضعب زونه رکف دننکیم نتفرلگنج ینعی شتآ و بابک و بوچ تخرد ناونعهب ؟مزیه اعقاو دوشیمن کی ینیس یزلف ای لیتسا ار فک قودنص نیشام اج داد و یوت نآ شتآ تسرد ،درک مهنآ اب یلاغز هک هارمه هدرب ای ؟یاهدیرخ لاصا دوشیمن دیق ندروخبابک رد لگنج ار دز و بابک ار تشاذگ یارب یاهزور یرگید رد ؟هناخ

دای فرح لیعامــسا ،مرهک داتسا یللملانیب هاگشناد ؛مداــتفا وا :تــفگیم رد« یاجچیه ،اــیند دننام ،ناریا ندرکتــسرد­شتآ ردقنیا تحار و موــسرم .تسین رد یاهروــشک هتفایهعــس­وت ییاپورا و ییاکیرمآ هک اساسا ندرکنشورشت­آ رد لگنج نیناوق یاهناریگتخ­س دراد و عونمم ،تسا یتح نیمه یاهروشک ییایسآ دننام یزلام و نیچ هک تعنص یرگشدرگ یلاعف ،دنراد هزاجا نتخورفا شتآ رد لگنج و یتح ناــشیاهکر­اپ ار هب اهتسیروت .»دنهدیمن

تــسار .تفگیم یکی زا ماوقا هک رد یزلام لیصحت درکیم مه نیمه ار تفگیم و نآ یرگید رد »دروقدارب« .ناتسلگنا

یادص نتــسکش یاهخاش ار مونشیم و یادص هقاس ،تخرد مدرگیمرب هب تمــس ؛ادص یــناوج دراد اب کی ربت هخاــش میخض یتخرد ار ،دنکشیم شناتسود مه دناهداتــس­یا هب کمک .وا موریم رتولج و :مسرپیم ارچ« هخاش تخرد ار »؟دینکشیم :دنیوگیم تخرد« ،تسین هخاش .تسا مزلا میراد یارب .»!شتآ متینابصع ار لرتنک منکیم و :میوگیم امش« هک لام نیا هقطنم دیتسه رگید ؟ارچ اهامــش هک هچب لگنج دیتسه دیاب رتشیب تیاعر .»!دینک :دیوگیم رگم« هچ راک میاهدرک !مناخ یارب کی هخاش همهنیا ام ار شنزرس ؟دینکیم امش مه ناتروز هب ام هدیسر هک میهاوخیم یبابک مینزب و ینایلق !؟میشکب رگا تسار دییوگیم و یلیخ زوسلد دیتسه دیورب یولج ییاهنآ ار دیریگب هک نویماکنویم­اک یاهتخرد هلاسدصدنچ ار راب دننزیم و دنربیم مد یاههناخراک یرببوچ و ذغاک و

لااح دناهدمآ اجنیا رد ،لگنج منمن ناراب و یاوه یابیز دولآهم مه تــسه و رگید هــچ ؟دنهاوخیم کی یاچ یدود .دبــسچیم یضعب لاغز دنراد و ؛لقنم یلو ناما زا ییاهنآ هک ؛دنرادن یاههخاــش ناتخرد ار دننکشیم و یتح تخرد ار زا هشیر .دناهدروآرد رواب ؟دینکیمن اما رواب .دینک یشتآ تسرد دننکیم هک دوشیم یور نآ کی واگ »نیاتشلوه« ار بابک .درک یارب ندیشون دنچ ناویل یاچ یدود و ندروخ دنچ خیس .بابک

موریم کیدزن یاهداوناخ هک دنراد یاههقاــس کزان یتخرد ار دننکــشیم و نآ ار فاــص .دننکیم ماهدنام هب هچ ناــشراک ؟دیآیم یاههقاس همهنیا کزان هب درد ندرکتسردشت­آ !دروخیمن دوز دزوسیم و مامت .دوشیم :مسرپیم ارچ نیا اههقاس ار ؟دیاهدیرب ردپ هداوناخ روطنیمه هک رد لاح ندرکفاص اههقاس اب کون ،تسوقاچ :دیوگیم خیس بابک هارمه ،میرادن یارب نیمه میروبجم اب نیا ،اههقاس خیس بابک .میزاسب

زورون لمحت .دندرک

شبنج 50 !مرگ

لاــس 1393 یــعمج زا ناناوج ناردــنزام اب فده ندربراکهب یراکهار رثؤم یارب لح لظعم ،هلابز یشبنج ار یزادناهار دندرک هک 50« »مرگ مان ؛تشاد نیا شبنج رد کی ملاک شفرح نیا :دوب ره« زور 50 مرگ رتمک هلابز دیلوت .»!مینک

روصت دینک رگا نازیم دیلوت دنامسپ قباطم هچنآ هتفگ دش 50 نویلیم مرگولیک دشاب و هنارس دیلوت دنامسپ دماج یرهــش رد ،ناریا دودح 800 مرگ و رگا هنازور رد ناریا ســکره طقف 50 مرگ هلابز رــتمک دیلوت ،دنک نیا مقر ساــسارب تیعمج و رد 360 زور لاس یزیچ رد دودح 404ونویلیم­کی رازه نت هلابز رتمک دوشیم و نیا نامه شبنج هژورپ« یطیحمتسیز 50 مرگ » .تسا

رگا یمک یاهراک هــنازور ار ریز نیبهرذ رارق میهد و ،میشیدنیب مینیبیم هک راک یراوشد ؛تسین یارب لاثم رگا رد ناــمز دیرخ جاتحیام هب زاین دوخ هجوت ،مینک زا یاههسیک یکیتسلاپ یرتمک هدافتسا هدرک و رد یدراوم یادها یخرب ملاقا ار نیزگیاج دیرخ لیاسو ،مینک اهنتهن یارب طیحم تــسیز هکلب یارب فیک لوپ دوخ زین دیفم عقاو ؛میاهدــش نیاربانب یلکروطهب اب تکرح هب تمــس فرصم ،هنلاوئسم دنامسپ زین لرتنک .دوشیم

لیهس« ،»دازدلاوا لاعف طیحم تسیز و ریبد حرط 50 ،مرگ هرابرد نیا حرط هتفگ :دوب ام« رکف میدرک وــسمه اب تــساوخرد زا نلاوئــسم یتلود یارب ندادناماس هب یاهلحم یوپد هلابز دیاب ریگیپ یارجا یحرط میشاب هک زا ساسا هنارس دیلوت هلابز رد ناریا ار مک .»دنک

هب هتفگ ،وا یارب لاثم رد نیا حرط زا هعماج نادنمراک میتساوخ زا تــشپ و یور ذغاک هدافتسا ،دننک زا فلس اههاگشناد میتساوخ یاههلابز کشخ و رت ار ادج دننک و زا فانصا و اهتکرش میتساوخ زا یاههسیک یکیتسلاپ ریذپهیزجت هدافتــسا .دننک نیا هکبش رد 16 ناتسا و اب هــعماج یرامآ 23 نوــیلیم رفن ارجا دهاوخ .دــش نیا اهناتــسا دناترابع زا ،ناتسلگ ،ناردنزام ،نلایگ ،نارهت زربلا و .نیوزق

رــگا یارجا نیا حرط اب تیقفوم هارمه دــشاب و رد نیرتهب ،تلاح رگا 23 نویلیم رد 50 مرگ برض دوش و رد هجیتن زا دیلوت مجح روخرد یهجوت هلابز یریگشیپ دهاوخ .دش دازدلاوا رد همادا تفگ رد رانک نیا تامادقا زا ،اهیرادرهش اهیرایهد و اهاروش هتساوخ هدش هب یزاسهب یاهلحم یوپد هلابز مامتها .دننک

50« »مرگ زین هب لیلاد فلتخم زا هلمج تلاکــشم یلام ناسسؤم و نایماح زا هلمج نامزاس تظافح طیحم ،تسیز ینکشراک یایفام« »هلابز و یخرب یاهیرادرهش ناردنزام و هتبلا زا اهنیا رتمهم ندوبنهدامآ رتسب یگنهرف نادنورهش ،یناریا تیقفوم ینادنچ تشادن و رد همین هار فقوتم ؛دش اما تسناوت راذگهیاپ یتکرح دشاب هک هب رظن دــسریم زورما اهلگنج و لحاوــس ناریا هب ماجنا نآ و هژیوهب ندــشصلاخ زا رش یاههلابز نارگشدرگ شیب زا ره نامز یرگید زاین یدج .دراد هتبلا ،یناتسبات نامزاس تظافح طیحم تسیز رد زورون نامه نیلوا لاــس لیکشت تلود یناحور تسد هب هیهت و یارجا نیا حرط رد شش ناتــسا ،ناردنزام ،ناتسلگ ،نلایگ ،نیوزق زربلا و نارهت دز هک رد راهچ لاس هتشذگ همادا .تشاد

رــتکد نیورپ یچــشرف هراــبرد یاــههمانر­ب حرط ریسم -زبس لحاــس کاپ :تفگ یناسرعلاطا« بسانم هراــبرد یریگولج زا بیرخت و یگدولآ طیحم تــسیز رد یاــهناکم ددرترپ هلیــسوهب تاــغیلبت یطیحم و یناسرعلاطا زا قیرط یامیسوادص یناتسا و یاههناسر ،یلحم یزاسکاپ یدورو و یجورخ اهرهش و یروآعمج اهدنامسپ و یاههلاخن ینامتخاــس زا هیشاح اههداج و قطانم یرگشدرگ اب تکراشم ،اهیرادرهش ،اهیرادشخب اهیرادهار و ریاس ،اهشخب یراکمه اب داتس تلایهست یزورون و داتــس فورعمهبرما و رکنمزایهن یارب یارجا هنیهب حرط و شزوــمآ هبهرهچ هرهچ تاعوضوم طیحم یتسیز هب ،نادنورهش نارفاــسم و نارگشدرگ هژیوهب رد نکاما ددرترپ .»تسا

نیا حرط زین لــیلدهب نتفاینصاصت­خا هجدوب یفاک و ندــشنتیام­ح زا یوس یاههاگتــس­د یئارجا هژیوهب ،اهیرادناتـ­ـسا یجورخ نادنچ یزیمآتیقفو­م .تشادن دنچره ناــسانشرا­ک و یاهنابطیحم تلایکشت طیحم تسیز رد اهناتسا تامحز یدایز ار رد یاهزور لیطعت

یناسرعلاطا بسانم هرابرد یریگولج زا بیرخت و یگدولآ طیحم تسیز رد یاهناکم ددرترپ هلیسوهب تاغیلبت یطیحم و یناسرعلاطا زا قیرط یامیسوادص یناتسا و ... یارب یارجا هنیهب حرط و شزومآ هبهرهچ هرهچ تاعوضوم طیحم یتسیز هب ،نادنورهش نارفاسم و نارگشدرگ هژیوهب رد نکاما ددرترپ تسا

تخبون زا شیازفا مجح هلابز رد یاهزور دیع رد یاهناتسا یلامش ربخ داد و زاربا ینارگن درک هک امومع نازیم هلابز نامزمه اب تلایطعت دیع هس ربارب شیازفا .دباییم

وا :تفگ هلابز« تساهلاس هب یکی زا تلاضعم یدج رد یاهناتسا یلامش روشک لیدبت هدش و نیا رد یلاح تــسا هک زا هلابز ناونعهب کی تصرف یارب دیلوت تورث و ناونعهب یلاط فیثک دای .دوــشیم اب دوجو نیا زونه رد یاهناتسا یلامش چیه یراکوزاس یارب نیا راک دوجو .»درادن

وا :تــفگ 39« هقطنم رد یاهلگنج لامــش و 12 هقطنم رد یاههصرع یعترم لامش هب نفد هلابز صاصتخا دراد و هنازور ورازهشــش 250 نت هلابز رد یاهناتــسا ،ناردنزام نلایگ و ناتسلگ دیلوت و رد یاههصرع یلگنج و یعترم نفد .دوشیم حطس قطانم هتفایصاصتخ­ا رد یاهلگنج لامش یارب وپد و نفد 202هلابز راتکه تسا و 256 راتکه زا یاههصرع یعترم لامش مه هب نفد و یوپد یاههلابز هس ناتسا یلامش صاصتخا .»دراد لاحنیعرد وا :تفگ نیا« رامآ یمسر یاههصرع هتفایصاصتخ­ا هب نفد هلابز ،تسا هکیلاحرد رد ،لمع 471 راتکه زا یاههصرع یعترم و یلگنج رد لامش روشک هب نفد دنامسپ صاصتخا دراد و نیا 13 راتکه شیب زا رامآ یمسر .»تسا

تخبون رد همادا داعبا یرتعیسو زا نیا هعجاف ار درمشرب و :تفگ نیا« رد یلاح تسا هک انب هب یاهیسررب هدشماجنا هنازور 753 رازه رتیل هباریــش یشان زا یاههلابز هدشوپد رد ،لگنج دراو یاههصرع یلگنج .دوــشیم نونکامه یرایسب زا یناتخرد هک رد تسدنییاپ نیا اههباریش عقاو ،دناهدش کشخ هدش و یرامش مه رد لاح ندشکشخ .دنتسه وپد و نفد هلابز رد لگنج هولاع رب دیدهت ناتخرد و یاههنوگ ،یهایگ تایح شحو ار زین تدــشهب دیدهت دنکیم و نینچمه ثعاب یگدولآ بآ .»دوشیم

ریسم ،زبس لحاس کاپ

یارب لح شلاچ یدج یاههلابز نارفاــسم یزورون و

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.