کی یفلس و رازه ارجام

Jameh Pouya - - ناهج یاضف یزاجم -

یاهناتساد دعب زا ،نآ اهنت یارب سَنَا نیرفآلاجنج هدوبن .تــسا رد نیمه هطبار ساموت ،لزتون داتسا مولع یسایس هاگــشناد گروبرام دیوگیم هک اههورگ و بازحا فلاخم رد ناــملآ زا نیا سکع یارب ندرکهلمح هب لکرم هدافتــسا .دــناهدرک نیا ارجام ات ییاج شیپ تفر هک تلود ناملآ هب لابند بیوصت ینوناق یارب همیرج و تازاجم یاههکبــش یعامتجا تسا هک دنناوتن تعرسهب یاهاوتحم نیغورد ار فذح .دننک انب هب هتفگ ،لزتون بازحا تــسیلوپوپ حانج تــسار ناملآ زا نیا اهناتساد هدافتــساء­وس هدرک و اعدا دننکیم هک لکرم هزاــجا دورو دارفا کانرطخ ار هب ناملآ هداد .تسا هتبلا نیا داتسا مولع یسایس تاداقتنا هدشحرطم هیلع کوبسیف ار تسرد دنادیم و دیوگیم هک نیا هکبش یعامتجا رد نیا ارجام یاهلمعلارو­تسد یسایس و یعامتجا ار هدروآرب .درکن

اب مامت نیا ،فاصوا اهنت هتــساوخ نــیا یاهزور سَنَا نیا تسا هک مدرم زا نتخاــس یاهناتساد یلعج اب نآ سکع یفلس تسد .دنرادرب وا رد هرابنیا :دیوگیم اهنت« تساوخرد نم نیا تــسا هک مناوتب مایگدنز ار رد اجنیا تسرد .منک هیروس نانچمه و یارب هشیمه رد بلق نم ،تــسا اما نونکامه ناملآ هب هناخ مود نم لیدبت هدش .تسا نم یاهزور یتخس ار رد نارود گنج هیروس تشپ رس .متشاذگ عاضوا مروشک رایسب کانرطخ هدش دوب و نم هب ییاج مدمآ هک رگید دهاــش یزیرنوخ و راتشک مدرم .»مــشابن وا رد هام یلاوج لاــس 2015 و سپ زا کرت ناتــسود و شاهداوناخ رد رهش ایراد رد هموح قشمد هب ناملآ .دیسر هتبلا وا رد نیمه رفس مه اب تارطخ یناوارف ورهبور دوب و اب یقیاق هدوسرف زا هار هیکرت دوخ ار هب ریازج نانوی .دناــسر سَنَا رد همادا هار تخــس یاهروشک هزوح ناکلاب ار رد شیپ تفرگ و سپ زا یاهناکملقن ددعتم رد یاههاگودرا غولش اههراوآ رد زکرم ،اپورا هب نیلرب .دیسر وا اب یروآدای نآ اهزور :دیوگیم نیرتتخس« نارود مایگدنز ار رد نآ اهزور تشپ رس .متشاذگ یاذغ یدایز یارب ندروخ متشادن و یتسردهب مه متسناوتیمن یسیلگنا تبحص .منک ییاهنت و یرود زا هداوناخ زین رب متلاکشم هدوزفا .»دوب

وا لااح تحت یتــسرپرس کی هداوناخ یناملآ رارق ،هتفرگ یناتــسود رد نیلرب ادیپ ،هدرک رد کی هاگشورف یاهریجنز لوغــشم هــب تــیلاعف تــسا و رد یاهسلاک نابز یناملآ مه تکرــش .دنکیم وا دهاوخیم همادا لیصحت دهد لغش و هاگیاج یرتهب هب تسد ،دروآ اما زونه تبسن هب هدنیآ دوخ نئمطمان تــسا و نارگن تسا هک نآ یفلس وا ار ناونعهب کی »تسیرورت« هب نارگید

یفرعم .دنک اهزور ردقنآ هدیسرت مدوب هک یتح تئرج نتفرنوریب زا هناخ ار مه .متشادن هتبلا نیا لکشم اهنت نم ،تسین نیا هلئسم عقاورد لضعم نیا یاهزور همه .»تسام

اب تــشذگ دنچ هام و همادا راــشتنا نینچ یاهناتساد یگتخاس هرابرد وا رد ،کوبسیف سَنَا عورش هب تیاکش هیلع نیا هکبش درک و ملاعا درک هک نلاوئسم نآ دناهتسناوت­ن میرح یصخــش وا ار رد لباقم نیا یاهناتساد یلعج ظفح .دننک اب کمک لیکو ،دوخ ناچ وج ،نوج یتیاکــش ار هیلع رتفد ییاپورا کوبسیف حرطم درک هک نیلوا هسلج زین لیاوا هام هیروف رد رهــش گروبستروو رد بونج ناملآ رازگرب دش و وا لااح رظتنم یأر هاگداد .تسا

لیکو سَنَا اب راــشتنا ییویدیو رد تیاسبو دوخ راهظا :تشاد رکف مینکیم هک کوبسیف دیاب مامت نیا یاهناتساد یــلعج و یلیخت ار فذح .دنک ام میهاوخیم نیا سکع رد تاحفص یگتخاــس نیا هکبش دوجو هتــشادن .دشاب رواب و داقتعا ام نیا تسا هک کوبسیف یاهناسر دنمتردق تسا هک تایوتحم و بلاطم نآ دناوتیم هدنهدلکش زرط رکفت دارفا فلتخم .دــشاب رد لباقم نیا ،تاراهظا نیترام ،زنوم یکی زا یلاکو کوبسیف اب نایب هکنیا نیا هکبش یعامتجا نونکات یــسرتسد هب یدادعت زا تاحفص رظندم یاقآ وج نوج ار دودسم ،هدرک :دیوگیم ام هدیقع میرادن هک نیا دروم هب راک و لاور ینوناق زاین هتشاد دشاب و ناوتب اب کمک ،نآ نیا هلئسم ار لح و لصف .درک یو رد نایرج هسلج هاگداد :تفگ عقاورد زونه یعون یروانف دوجو درادن هک دناوتب یتاحفص ار ییاسانش دنک هک زا نیا سکع تهجرد یعقاوریغ هدافتسا .دننکیم

هتبلا هکروطنآ هب رظن ،دــسریم نیا سکع یفلــس و

ســَنَا ینمادوم زگره شرکف ار درکیمن هک زور مهد هام ربماتپس لاس 2015 رارق تسا دنور یگدنز وا ار روطهب یلک رییغت .دهد وا هک کی یوجهانپ یروــس ،تــسا نآ زور رد یدورو لحم ناکسا نایوجهانپ رد نیلرب رظتنم هداتسیا دوب و هب ضــحم دورو لاگنآ ،لکرم ردص مظعا ،ناملآ ولج تفر و اب وا سکع یفلــس .تفرگ نیا سکع تعرسهب رد یاضف یزاجم رشتنم دش و هب یدامن یارب تسایس لکرم رد هنیمز نایوجهانپ و اههراوآ لیدبت ؛دش رد نآ نامز ناملآ یاهزرم دوخ ار هب یوس اهدص رازه وجهانپ زا رسارس ایند زاب هدرک .دوب

سَنَا اب یروآدای نآ زور دیوگیم هک نآ سکع مامت یگدنز وا ار شوختسد رییغت رارق .داد یکی زا نیا دراوم نیا دوب هک نآ سکع اهراب رد یاضف یزاجم اب یاهناتساد یگتخاس رشتنم دش و یرایــسب وا ار اب تلامح یتــسیرورت رد اپورا طبترم .دنتــسناد یارب لاثم رد یکی زا ،دراوم سکع سَنَا ناونعهب لماع رابگرم نویماک بش سمسیرک رد نیلرب رشتنم .دش هام ربماسد هتشذگ زین کی نامناخیب رد یاهنابایخ نیلرب طــسوت دنچ وجهانپ هب شتآ هدیشک دــش هک سکع سَنَا ناونعهب یکی زا نآ نامهتم رد یاضف یزاجم شخپ .دش

نیلوا ناتساد یگتخاس طوبرم هب سکع نیا ناوج ،یروس هب هام سرام لاس 2016 ددرگیمزاب هک وا ار مجن یوارهشلا یکی( زا یاهتسیرورت یلصا یاهیراذگبم­ب لسکورب رد هام )سرام یفرعم .دندرک نامه نامز اعدا دش هک لکرم اب کی تــسیرورت سکع یفلس هتخادنا .تسا وا اب بارطضا رد نیا هنیمز :دیوگیم اب« ندید نیا اهسکع طقف هیرگ .مدرکیم نم مهاوخیم اب شمارآ رد ناــملآ یگدنز .منک زا گنج و یزیرنوخ رد هیروس رارف مدرک ات عاضوا یرتهب هتشاد .مشاب نآ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.