زا یگلاسهدراه­چ مسرتیم

Jameh Pouya - - یگنهرف باتک -

:هدنسیون نسح یدومحم :تمیق 13 رازه ناموت دادعت :هحفص 147

نیا باتک لماش تشه ناتساد هاتوک تسا هک ود شناتساد رتدنلب زا هیقب ؛دنتسه یکی ناتساد لوا ،باتک لوق« و »رارــق و یرگید ناتــساد زا« یگلاــسهدر­اهچ »مــسرتیم هک اــقافتا نیرتهب یاهناتــسا­د هــعومجم مــه .دنتسه یاهناتساد باتک ریخا ،یدومحم رد ییاضف نیب تیعقاو و تــیعقاوار­ف قاــفتا دنتفایم و هدنــسیون هب یبوخ هتسناوت شیاهناتساد ار یور زرم نیا ود تیاور .دنک

نیرتهب ناتــساد ،هعومجم ناتــساد زا« یگلاــسهدر­اهچ »مسرتیم .تسا یناتساد اتبسن دــنلب اب یراتخاــس ،هدیچیپ هن ردقنآ هک هدنناوخ ار مگردرــس .دنک یناتساد هک اب یتافیصوت زا ییاضف یتیعقاوارف زاغآ دوشیم و یمارآهب هب یکی زا نیرتیعقاو تلاــضعم یــعامتجا کیدزن .دوشیم یرتخد هک رد 14 یگلاس یارب عافد زا دوخ رد لباقم ،ضرعت درف ضرعتم ار هتشک و لااح هعماج و نــیمز و نامز هدــنام هک هچ یتواضق هرابرد نیا لمع هتشاد دشاب و سکچیه مه دناوتیمن هب تیعطق نوچودنچ ارجام .دسرب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.