یاهتنا نابایخ یتخبهاش یقرش

Jameh Pouya - - یگنهرف باتک -

:هدنسیون ترصن یروسام :تمیق 9 رازه ناموت دادعت :تاحفص 441 رد یشخب زا نامر یاهتنا« نابایخ یتخبهاش »یقرــش :دیناوخیم تاقافتا یدایز داتفا ات هچبرتخد روــشورشرپ و یناوجون شکرس و ،یژرنارپ دوــشب یکز هک لااح دراد اب راطق هب شهاگداز .دوریم رد لوط رفــس یکز یارب رابنیلوا رکف ار اهر دنکیم ات رورم شایگدنز ات اجکره هک دهاوخیم .دورب ،اهیاهچوکمه شراــب ،فرب لد یــگدروخمه­هب شدوخ رد راطق ...و همه یرگنلت دوشیم رب نهذ هتسخ و زونه ییایوپ یکز ات رد یرفــس ،ینهذ هب تازاوم یط ریــسم اب ،راطق شیپ دورب و سپ دیایب و نیگنــسکبس دنک و نز یاهلاــس هتفر زا شرمع .ار راطق هک هب دصقم دسریم نهذ یکز زونه یوت هار تــسا و دهاوخیمن توــس نایاپ ار .دشکب دیاش طسو ،هار زمرت ار دــشکب و هدایپ ...دوش هدنخ کشخ هدش دوب ور یاهبل .یکز میس نفلت ار دناچیپیم رود تشگنا هراشا و وهکی شیاهر .درکیم :تفگ هرآ یــسارسار مراد ،مآیم مراد مرسپ ایک ور مرآیم تاقباسم .جنرطش هی یاهتفه ...میتسه ارچ ردقنیا شغولش ؟ینکیم و ربکا ردقنآ فرح هدز دوب هک روبجم هدــش دوب شلیمیا ار دهدب و شهب دیوگب دیاب دورب ماــش تسرد دنک و شاهیقب دنامب یارب یتقو هک رگیدمه ار .دننیبیم ربکا نآ بش ات حبص هب وا لیمیا هدز دوب و زا همه نآ اهلاس و ییاهقافتا هک هداتفا دوب هتفگ .دوب اجره مه هک هتسناوت ،دوب شیارب سکع هداتسرف .»...دوب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.