رد ناتسا ناتسلگ راجفنا رد ندعم لاغز گنس قلاشق

Jameh Pouya - - ذغاک رابخا -

گنس قلاشق خر .داد هتفه هتشذگ یراجفنا گرزب رد ندعم لاغز زورهبنشراهچ نیمز نارگراک نیا ندعم رد قمع 1800 یرتم رد یپ نیا هثداح دودح 40 رفن زا یاهمیت دادما و تاجن قفوم هب یسرتسد سوبحم دندش و ات هظحل میظنت نیا ربخ تروی( طوقس ربلااب رد ندعم لاغز گنس قلاشق هب نانآ .دندشن 12 دادرم 13۹5 زین .دوب عبانم یربخ شرازگ دناهداد کی هتشک و ود حورجم رب اج هتشاذگ )ناتسمز ،رهــشدازآیسرتسد رد لنوت یدورو ندعم لاغز گنــس تروی هک دوجو زاگ دایز قلاشق زا عباوت رد ندعم ار راوــشد هدرک .تسا یاتسور هب نارگراک هدــشسوبحم .تسا هلصاف نیا اتسور ات ناگرگ دودح 81 ناتــسرهش رهشدازآ رد ناتسا ناتسلگ نارگراک نیا ندعم زا یاهیموب یاهاتسور رتمولیک .تسا هتفگ دوشیم یرایسب زا ناتسا ناتسلگ زا همادا تایلمع و مدع فارطا .دنتسه ریدم طباور یمومع یناشنشتآ اب »انلیا« رد طابترا اب نیرخآ تیعضو یسرتسد هب ناسوبحم ربخ داد و رد وگوتفگ هب ناسوبحم یسرتسد :دوزفا زونه قافتا یصاخ هداتفین و میاهتسناوتن دادما و تاجن لــنوت و ندوبینلاوط لنوت ار زا لماوع رد ادیپ .مینک نیا ماقم لوئــسم دوجو زاگ یاهتنا ،لنوت دودح ود رتمولیک تفاسم دراد زاسلکشم ناونع درک و :تفگ زا ادتبا ات زاگ دایز ،لنوت راک ار راوشد هدرک .تسا و نیا هلئسم هارمه اب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.