،نوناق یاهتنامض یئارجا رثؤم دهاوخیم

امه ،یدوواد وضع تایه یملع :هاگشناد

Jameh Pouya - - زادنامشچ وگوتفگ -

کرد ترورض نــیودت نیناوق مزلا یارب تعنامم زا تنوشخ هیلع نانز و نیمأت تینما نانآ ناونعهب یمین زا هعماج زا هلمج یاههنزور یدیما تسا هک رد یاهلاــس ریخا دهاش نآ .میتــسه ییاهشلات رد ود هوق هیرجم و هننقم ماجنا هدش هک دیون دهدیم یزور ساسارب نیناوق روشک اب یاهبیــسآ ،یمــسج ،یسنج ،یناور یداــصتقا و یعامتجا هک رد یاههصرع هداوناخ و عامتجا هب نانز ،دسریم هلباقم .دوــش نیا عوضوم زا هاگن نادقتنم رد دح فرح هدنام و ات لمع هــلصاف ؛دراد اما ناوتیمن راکنا درک هک ندروخدیلک نیا اهشلات دوخهب دوخیِ هدننکراودیما .تسا هکروطنآ اهیتلود دنیوگیم هحیلا نیمأت تینما نانز رد ربارب تنوشخ رد لحارم ینایاپ ،تــسا نیا نامه یاهحیلا تــسا هک تــلود مهد هب سلجم داتسرف و لیلدهب یاهداریا نویسیمک حیاول هب یاهشخب یئاضق نآ هب هجیتن .دیــسرن تلود مهدزای زا یادتبا ،راک شلاــت دوخ ار درک ات اهداریا عفر دوش و نونکا رد نیرخآ یاههام راک دنیوگیم مارآمارآ ییاهن .دوشیم رد نیا تدم نلااعف یندم و نانادقوقح زین راکیب هتسشنن و یعس دناهدرک اب هئارا کی هحیلا ،یداهنشیپ نلاوئسم ار یراــی .دننک زا مراهچ رذآ لاــس هتشذگ نامزمه اب زور یناهج هزرابم اب تنوــشخ هیلع ،نانز یرازراک زین هار داتفا ات زا قیرط یناــسریهاگآ« »یمومع و ندیسر« هب عامجا رد هعماج ،»یندم نوناق عنم تنوشخ یگداوناخ هیلع نانز ناونعهب کی هبلاطم یمومع رتعیرسهچره بیوصت .دوش نونکا هک تصرف ینادنچ ات نایاپ راک تلود مهدزای یقاب تــسین و مدرم و نلااعف یــندم هناربصیب رظتنم ،هئارا یــسررب و بیوصت نیا هحیلا ،دنتسه رد وگوتفگ اب امه ،یدوواد وضع هورگراک یقوقح تنواعم نانز یروهمجتــسایر و همطاف ،ردقلاوذ هدنیامن نارهت و وضع نویسکارف نانز سلجم یاروش ،یملاسا هب ترورض نیودت نیناوق یارب عنم تنوشخ هیلع نانز .میتخادرپ

زا ترورض نیودت نوناق عنم تنوــشخ هیلع نانز زاغآ .مینک تنوشخ هیلع نانز یکی زا یاههدیدپ یخیرات تسا هک هــشیر رد گنهرف کی هعماج .دراد هچره هعماج رتیندم ،دــشاب خرن تنوــشخ رتمک و یتح لکش و یناوارف نآ اب عماوج رگید توافتم ؛تــسا اما هزورما ام اب یفیرعت عسوم زا تنوشخ راکورــس میراد هک طقف دودحم هب تنوــشخ یکیزیف و هدهاشم کی مشچ دوبک ،تسین هکلب یدراوم زا تنوشخ رد نیا فیرعت دجنگیم هک دیاش یتخانش هرابرد نآ هتشادن ؛میشاب نیاربانب ترورض نتخادرپ هب نیا دراوم زرحم و سوسحم دوب و یراذگنوناق رد نیا هنیمز دناوتیم تخانش دارفا هعماج زا قیداصم تنوشخ ار اقترا دهد و بجوم یهاگآ .دوش

رکف دینکیم نیودت نیا نوناق ردقچ رد شهاک رامآ تنوشخ هیلع نانز راذگرثا دهاوخ ؟دوب رد طابترا اب ریثأت نینچ ینیناوق رب شهاک تنوشخ دیاب تفگ نیا یکی زا یتامادقا دوب هک یتسردهب رد روتــسد راک رارق تفرگ و اــعطق دناوتیم رد شهاک تنوشخ هیلع نانز رثؤم .دشاب زا کی وس یارجا نیا نیناوق دناوتیم هدنرادزاب دــشاب و زا یوس رگید اب هجوت هب هکنیا هلئسم تنوشخ هیلع نانز ات دودح رایــسب یدایز هشیر رد یاههنیمز یــگنهرف دراد و اب تیانع هب رثا لباقتم قوقح و قلاخا رب رگیدکی و هکنیا نیناوق یئازج رد نتخاس قلاخا و تارییغت یگنهرف رد هعماج شقن ؛دنراد نیاربانب نیودت و بیوصت نینچ ینیناوق دناوتیم رد شهاک خرن تنوشخ رثؤم .دشاب

تلود مهدزای رد بلاق کی هحیلا یور نیا هلئــسم راک ؛دنکیم زا دنور راک و تیعضو ینونک نآ .دییوگب دنور نیودت نیا هــحیلا رد هورگراک یقوقح هب مامتا هدیسر تــسا و یهورگ زا ناسانشراک رد داعبا فلتخم یور نیا هحیلا راک دناهدرک و همادا راک یارب ندشیط تافیرشت ینوناق اب تنواعم مرتحم یروهمجتسایر .تسا

رد نیودت هحیلا هب هچ لئاسم و ییاهروحم هجوت ؟دش تیعونمم عاونا تنوــشخ هیلع نانز و شیازفا تینما نانز رد هعماج رد لاکشا و داعبا فلتخم دننام تینما ،یداصتقا ،یلغــش یگداوناخ ،...و شیازفا یهاگآ هعماج رد طابترا اب ،تنوــشخ رییغت عون هاگن نادرم و یتح ناوناب تبــسن هب قوقح نانز و رــتمهم زا همه درکیور یتیامح زا نانز هدیدهزب و یریگــشیپ زا یگدیدهزب نانآ و یگدیدهزب ،فعاضم زا هلمج یاهدرکیور نیا هحیلا هدوب .تسا

مینادیم هک طقف نیودت نیناوق هناریگشیپ یارب تظافح زا نانز رد ربارب تنوشخ یفاک .تسین نیا هحیلا یارب نیناوق یداهنشیپ دوخ هچ تنامض یئارجا رد رظن هتفرگ ؟تسا رد نیا هحیلا شلات هدش تسا تنامض یئارجا رثؤم و یاهدیجنــس یارب دروخرب اب نیبکترم تنوشخ هیلع نانز ینیبشیپ دوش و هتبلا درکیور یتیامح و یمیمرت و تیولوا ظفح ساسا هداوناخ ناونعهب یاهدرکیور یساسا رد نیا طابترا هدوب و نینچمه درکیور ییارگازس و یگدنرادزاب رد نییعت اهتازاجم زا یلوصا تسا هک رب هیاپ نآ تاررقم هحیلا نیودت هدش .تسا نینچمه رد نیا هحیلا تنامض یئارجا عطاق و یتخس یارب دراوم شحاف ضقن تینما نانز و ییاهتنوشخ دننام یشاپدیسا ینیبشیپ هدش .تسا

یتاراشا دیتشاد اما افطل صخشمروطهب دییامرفب هک رد هحیلا رظندم یارب تظفاحم زا نانز دروم تنوشخ ،هتفرگرارق هچ یرکف هدش ؟تسا خــساپ نیا لاؤس لصفم .تــسا رد عومجم تاررقم هــحیلا معا زا تاررــقم یتیامح ای یمیمرت ای تنامض یــئارجا یرفیک اب فده شهاک تنوــشخ و تظفاحم زا نانز رد لابق تنوشخ نیودت هدش و عاونا اهتنوشخ یتح تنوشخ یداصتقا هیلع نانز رد نیا هحیلا هدید هدش .تسا

یکی زا ییاهداقتنا هک زا تلود دوشیم نیا تسا هک ارچ نیا هحیلا نونکات هئارا .هدشن رکف دینکیم نیا هحیلا رد تیاهن هچ ینامز هب سلجم دهاوخ ؟دیسر نیا لاؤس ار دیاب زا تنواعم روما نانز و هداوناخ ،دیسرپ اب هجوت هب هکنیا راکرس مناخ یدرولاوم ماــمتها یصاخ یارــب ندوبشخبهجیتن نیا هحیلا ،دنتشاد دنناوتب عقومهب مزاول و تامدقم ینوناق نآ ار مهارف .دننک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.