؛تیانج باتزاب تنوشخ

یشرازگ هرابرد ینانز هک ینابرق دنوشیم و ینابرق دننکیم

Jameh Pouya - - زادنامشچ نانز - ناجرم یتفع

یاهرات دیفس دلولیم نایم داب و اهر دوشیم زا ریز یرسور و جوــم دروخیم رد .اوه لایهــس رداچ یاهمرــس اب یاهلگ نریریش گِ زیر ار هک بات هداد ریز ،شلغب اهر دنکیم و ود تسد ار هک اب دنبتسد یاهرقن هب مه هرگ هدروخ تسا لااب دروآیم ات اهوم ار راهم ،دنک نز ناوج هک رومأم هقردب ،تسلایهس شتسد ار هک اب شکتسد گنرهایس هدیشوپ ،هدش زا ریز رداچ شهایس نوریب دروآیم و هرگ دنزیم هب یوزاب لایهــس ات بقارم ،دشاب بقارم ؟هچ مولعم ؛تــسین یتقو یاهتسد نز ناوج هتسب تسا و دنچ زابرس ناوج بقع و یولج وا تکرح .دننکیم

لایهس هرابود داچرِ هدــشاهر ار راهم هدرک و دنازیلیم ریز شلغب و هب تکرح دوخ همادا .دهدیم یاهمــشچ تشرد و شهایس نلاس راظتنا هاگداد ار ،دیوجیم یاهییاپمد گنریبآ ار خلخل یور نیمز دشکیم ات اب تیاده زابرس هب نلاس تاعامتجا هاگداد یرفیک ناتــسا نارهت ،دسرب درم اسنایملِ وممک ولج دوریم و هب رومأم هقردب دیوگیم لیکو یریخست تسا و نودب هکنیا یسک شعنام ،دوش رانک لایهس رارق .دریگیم لایهس یور یلدنص گنرزمرق .دنیشنیم مکتسد 200 یلدنص ،تساجنآ لیکو رانک لایهس دنیشنیم و :دیوگیم لوا« مارب فیرعت نک ارچ نیا وراک ،یدرک ارچ هچب جنپ هزور ور »؟یتشک لایهس اما وحم یاشامت :تساهیلدنص ور« همه انیا مهتم ؟هنیشیم اجنیا هک نم متسشن یسک هدوب هک مدآ هتشک .»؟هشاب

تسار تفگیم دنچ زور رتلبق لایل یور نآ یلدنص هتسشن ،دوب ینز هلاس35 اب یدق دنلب و ،هدیشک شرهوشردپ :تفگیم نیا« نز شرهوش ور ،هتشک رسپ نم .ور دیاب مادعا هشب یاقآ ،یضاق دیاب مادعا .هشب نم فرح یاهگید .»مرادن نارتخد لایل ینابصع ،دندوب هیرگ ،دندرکیم ینابصع زا ردام رطاخهب لتق ردپ و هیرگ یارب ردام رطاخهب هکنیا اب مکح صاصق ورهبور .دوب

لایل اما نامیشپ ،دوبن راگنا هک زا کی درد مارآ هتفرگ دشاب سفن یقیمع ،دیشک اب روتسد یضاق تشپ نوبیرت رارق ،تفرگ یور نوبیرت یرطب بآ هتشاذگ ،دندوب یبآ دروخ و نودب ثکم شدوخ ار یفرعم درک نم« ...لایل هلاــس35 .متسه 20 لاس تسا جاودزا ماهدرک و رضاحلاحرد درجم .متسه ماهتا لتق ار لوبق .مراد نم مرهوش ار .»متشک :یضاق ارچ« ترهوش ار .»؟یتشک لایل یرسور ار نایم ود شتشگنا دریگیم و دادتما هدیکورچ نآ ار فاص ،دنکیم هب شرهوشردپ هراشا دنکیم و :دیوگیم ینامز« هک نم ره زور زا رسپ نیا اقآ کتک ،مدروخیم مندب درد ،درکیم همه متسد ار یلامدامپ مدرکیم هک یاج خیس غاد شلقنم بوخ ،دوش اجک دوب هک لااح گنس شرسپ ار هب هنیس .دنزیم یاقآ یضاق نم هلاــس15 مدوب هک جاودزا ،مدرک مردپ عضو یلام یبوخ ،تشادن دایتعا مه ،تشاد زا یزور هک جاودزا ،مدرک کتک ،مدروخ یتح یتقو میاههچب ار مه هک رادراب ،مدوب کتک ،مدروخیم شحف ،مدینشیم هب مدوخ و ماهداوناخ شحف ،دادیم داوم ،دیشکیم هچره قوقح ،تفرگیم جرخ کایرت و یزابقیفر .درکیم یا شاک یکشزپ ینوناق یاج یاهمخز نم ار دنیبب و رظن .»دهدب

هناحیر مه هب یاج شیاهمخز هراــشا هدرک ،دوب یتقو هک تشاد رد ربارب ماهتا لتق رهوش زا شدوخ عافد ،درکیم شتسد ار یور شرس تشاذگ و راشف :داد یاقآ« یضاق اب یتشوگچیپ مرس ار خاروس ،هدرک ره تقو هک تحاران ،دشیم مکتک ،دزیم شحف ،دادیم هب نم تفگیم .»...ورب

لایهس روطنامه هک یاهنخان شاهتفرگانح ار ،دوجیم هب شلیکو :دیوگیم همهنیا« مدآ اجنیا هتــسشن و دناهتفگ نامیــشپ ،دنتسه اعقاو نامیشپ ؟دندوب نم زا نتشک یاهچب هک رد نیرتهب تلاح ای هیبــش نم نز ینابایخ دشیم ای لثم شردپ ،داتعم نامیــشپ .متــسین یلیخ اهنز ار مدید هک هب نم ؛دندیدنخیم اما ناــشدوخ مه مدآ .دناهتشک رگا نم نآ بــش ...هک مردارب ار ،متشکیم لااح نیا قافتا .داتفایمن لااح دنهاوخیم نم ار همکاحم دننک نودب هکنیا مردپ اجنیا دشاب ات دیوگب یتقو نم ار یگلاــس۹ هب هکد شایشورفراگیس ،درب هچ یقافتا .داتفا مردارب دیوگب هچ رب مرس .دروآ سکچیه زا نآ ییاهدرم هک یگراوآ نم ار دندید و یاجهب ندادهانپ نم مرازآ ،دنداد یزیچ ؛دــسرپیمن اما همه زا نم دنسرپیم ارچ رسپ تاهزورجنپ ار ؟یتشک یسک زا راکددم نم دیسرپن ارچ هب نم تفگ تاهچب ار مریگیم و هب یاهداوناخ مهدیم هک تقوچیه یناوتن شیادیپ .»ینک

هاگن لایهس ودود دنزیم نایم اهیلدنص و هاگ هریخ دوشیم هب هاگیاج .تاضق هناواکجنک شهاگن ار دشکیم هب یاهیلدنص ،یرانک ییاجنامه هک دنچ هام شلبق مظعا هتسشن ،دوب وا ار هب ماهتا هطبار اب یدرم هبیرغ و لتق شرهوش همکاحم ،دندرکیم مظعا تفگیم زا یراک هک ،هدرک نامیشپ تسا هابتشا ؛هدرک اما دناوتیمن نآ ار ناربج ،دنک مظعا ینز اب دق ،هنایم یتسوپ هزبس و یمک قاچ ،دوب وا هرابرد شاهزیگنا زا لتق :تفگ متفگ« مقلاط ،هدب تفگ .مهدیمن نامب و ،زوسب هب نم تنایخ .درکیم مکتک دزیم و مریقحت .درــکیم متفر هب هناخ مردپ و متفگ قلاط ،مهاوخیم مردپ نم ار نامه بش هب هناخ .دنادرگرب هس راب زا وا تیاکش ،مدرک نوچ مکتک هدز .»دوب

مظعا مه ءزج اهیصاصق ؛دوب اما هوش رِ نز یرگید هک مان وا مه مظعا ،تسا ینادنز ،دش نیا نز اههام رد یاهناخ رد دهشم هارمه شنادنزرف ریز هجنکش .دوب رهوش مظعا وا و شیاههچب ار رد یقودنص ینهآ هک یور یقاجا رارق تــشاد هتــشاذگ و هدنازوس ،دوب رابنیدنچ اههچب ار کتک هدز و اهتسد و ناشیاپ ار هتــسب ،دوب مظعا مه یارب قلاط مادقا هدرک و قفوم هدشن .دوب تسرد لثم ردام ،هیمس یاهچبرتخد هک شردپ یور وا و شردام دیسا دیشاپ و اهنآ ار .دنازوس نیا نز رد مب هدنازوس .دش وا :دیوگیم مرهوــش« داتعم ،دوب یلیخ اوعد میتشاد ات هکنیا فصن بش یتقو اب میاهرتخد باوخ ،مدوب ساسحا مدرک یزیچ یور متروص هتخیر دــش و ،متخوس مرتخد مه یور تسد نم هدیباوخ ،دوب وا مه غیج دیشک و رادیب ،دش مرهوش یور نم دیسا هتخیر و مرتخد مه هک مرانک دوب هتخوس .دوب هیمس کی لاس لبق امرــس دروخ و رطاخهب ضراوع یشان زا یشاپدیسا بات درواین و رد یگلاستشه ناج .»داد

لایهس نانچمه رد و راوید و اهیلدنص ار دوجیم و شهاگن باترپ دوشیم زا وسنیا هب ،وسنآ یضاق شیادص دنزیم و زا وا دهاوخیم هک شدوخ ار یفرعم ،دنک لایهس :دیوگیم مان« نم لایهس تسا زا یگلاس14 رد نابایخ یگدنز ،ماهدرک مردپ هرخص و مردام ناراب .تــسا نم ردپ یکدوک ار هک ،ماهتــشک یفرعم ،مــنکیمن روطنامه هک مردپ و مردارــب و اههد درم یرگید هک هب نم ملظ دندرک و ریگتــسد ،دندشن وا مه دیابن ریگتسد ،دوش نیا منم هک دیاب مادعا .»موش

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.