یرگشدرگ ،تملاس یرهوگ رد بیج نلالاد

زیهجت ،اهتخاسریز یزاسدامتعا و فذح شقن گنررپ اههطساو دناوتیم ینامردمسیروت ار رد ناریا ایحا دنک

Jameh Pouya - - یعامتجا تملاس - دیعس یدهاز

ات دنچ هدــس شیپ هک زونه اپورا رد باوخ نورق ییاطسو شدوخ هب رس دربیم و ملع بان رد قرش ناهج نلاوج ،دادیم یرگشدرگ« »تملاس رد ناریا جاور .تشاد هزاوآ ناــبیبط یناریا رد یدــح دوب هک یرایسب زا ناگدازهاش کلامم رود و کیدزن یارب هجلاعم هب ناریا دندمآیم ات زا شناد شخبافش نابیبط یناریا دنمهرهب .دنوش

لااح دعب زا تــشذگ رازه ،لاــس هب یاهطقن میاهدیسر هک یرگشدرگ تملاس ام رد ناهج یهاگیاج درادن و رد هسیاقم اب یاهرازاب ،یناهج فرح یدایز رد هزوح »ینامردمسیروت« .میرادن

ساــسارب یاهرامآ ،یمــسر دوــس یرگــشدرگ تملاــس رد ناریا هب 25« »مدص دصرد دوــس لک نیا رازاب قنوررپ یناهج مه .دسریمن نیمخت هدز دوشیم هک شیب 200زا درایلیم ،رلاد شدرگ یلام تعنص ینامردمسیروت رد ناهج ،دشاب اما رد روــشک ام لک دوس هنلااس یرگشدرگ ،تملاس اب کی نیمخت هنانیبشوخ دودح 500 نویلیم رلاد .تسا

هکنیا ام میاهتسناوتن اب دوجو یاهتیفرظ یــملع و یتخاــسریز رد هزوــح ،نامرد یاهتسیروت رامیب ار هب روشک بذج ،مینک طقف نتفرتــسدزا کی تصرف یداصتقا ریظنمک ؛تسین هکلب هبرجت یناهج ناشن هداد رد ییاهروــشک هک تعنص مسیروت ینامرد اجرد ،دنزیم شناد یکشزپ رد نآ روشک مه اجرد دهاوخ .دز

دــشر شناد یکــشزپ اــب اضاقت و یاهزاین ،هعماج هطبار میقتــسم .دراد یهیدب تــسا هک یتقو یروشک هنلااس اهنویلیم رگــشدرگ تملاــس شریذپ ،دنکیم هاوخانهاوخ روبجم دوشیم یارب خــساپ هب نیا ،اهاضاقت شناد یکــشزپ و یاهتخاــسریز شاینامرد ار هعسوت دهد ات تعنص یرگــشدرگ تملاــس زا سروــک اهتباقر بــقع ،دنامن اما رد یروــشک هک یرگشدرگ تملاس رد نآ طقف کــی موهفم کــیمداکآ و یروئت ،دــشاب دیابن راظتنا تــشاد هک رد نیا ،روشک یاهزیگنا یارب دشر و یلاعت شناد یکشزپ دوجو هتشاد دشاب و لاصا یزاین هب یزاسدرادناتسا تامدخ ینامرد رد نیا اهروشک ساسحا .دوشیمن

بلاج تــسا هک ساــسارب دنــس زادنامــشچ هعسوت ،روــشک دیاب ات لاس 1404 رد هاگیاج تــسخن یرگشدرگ تملاس رد هقطنم میــشاب و دودح 30 نویلیم رگشدرگ تملاس هب روشک ام دراو ،دوش اما نونکامه طقف هنلااس رتمک زا 150 رازه تــسیروت تملاــس هب ناریا .دنیآیم

نیا مهــس زیچان ینامردمــسیروت رد ناریا هک رد هــسیاقم اب رازاب یناهج یرگشدرگ تملاس هب تمس ددع رفص لیم ادــیپ ،دنکیم بجوم هدــش هک تاــمدخ ینامرد رد نارــیا طقف زا کی درادناتسا یلم یوریپ ،دنک اما رگا مسیروت ینامرد رد ناریا قنور ،تــشاد نآ تقو روبجم میدوب هک یارب تیاضر تسیروت یجراخ مه هک ،هدــش یاهدرادناتــسا ینامرد رد روــشک ار اقترا .میهدب رد نآ تروص رگید دشیمن لاثم رامیب یسناژروا ار رد یورهار اــهشخب نامرد مینک ای تازیهجت یکــشزپ تــمیقنارگ ار رد یاهناتسرامیب یاهدوــسرف رارق میهد هک ره هظحل مــیب شنتخیرورف دوجو .دراد رد ،تقیقح ره یروشک هک تعنص یرگشدرگ تملاس رد نآ هب زرم یگتخپ هدیسر ،دــشاب مدرم نامه روشک مه زا تامدخ یــنامرد یرتبولطم دنمهرهب .دنوشیم

تباقر یتشپکلا اب گنلپ یرگشدرگ هیکرت

دنور هعــسوت یرگشدرگ تملاس رد یاهروشک هتفایهعسوت هب نیا لکش تسا هک اهنآ رد هلهو تسخن شلات دننکیم هک یاهتــسیروت رامیب ار زا یاهروشک هیاسمه بذج .دننک یتقو هزاوآ تامدخ ینامرد اهنآ ریگملاع ،دش نآ تقو یارب بذج رگشدرگ تملاــس رد یاهروشک رگید مه یزیرهمانرب و غیلبت .دننکیم

اما رد روــشک ام یتح میاهتــسناوتن نارگشدرگ تملاس رد یاهروشک هیاسمه ار بذج .مینک رد نیا رازاب ،تباقررپ هیکرت یوگ تباقر ار زا ناریا هدوبر و اب یزادناهار یاهگنیدلوه ،یناتسرامیب یاضف کیش و یباذج ار یارب بذج رگشدرگ تملاس کرادت هدید .تسا

هــیکرت یبوخهب هتــسناوت اب زیهجت ،اهناتــسرامیب تاــغیلبت عیــسو رد یاههناسر فلتخم و ندروآمهارف ییاضف شخبشمارآ یارب ناراــمیب و ناهارمه اهنآ زا ناریا یــشیپ درــیگب و طقف رد شخب یرگــشدرگ ،تملاس شیب زا 20 درایلیم رلاد دمآرد هتشاد .دشاب هچرگا رد کی لاس و مین ،ریخا یشخب زا دمآرد یرگشدرگ تملاــس رد هیکرت هب لیلد تلاکشم یــسایس ریخا رد نیا روشک شهاک ادیپ ،درک اما نانچمه هیکرت یکی زا نیرتمهم دصاقم نارگشدرگ تملاس رد ایند هب باسح .دیآیم

هــیکرت لااــح رــگید شدوــخ ار بیقر ناریا رد هزوح مــسیروت ینامرد .دنادیمن نیا روــشک اب بذج هنلااــس شیب زا مین نویلیم رگــشدرگ ،تملاس رد هرــمز 10 روــشک تــسخن ایند رد هزوح ینامردمسیروت هب باسح دیآیم هک اب دوجو عوــقو یاهنارحب یداصتقا و یــسایس ریخا رد ،هــیکرت زونه چیه یروشک رد هقطنم هتسناوتن هب درگ یاپ نیا روشک رد هزوح ینامردمسیروت .دسرب

هــچرگا شــناد ناکــشزپ یــناریا هــجوچیههب رتمک زا ناکــشزپ هیکرت ،تــسین اما هب لیلد رقف یزیرهمانرب و دوبن تازیهجت و اهتخاسریز میاهتسناوتن اب هیکرت تباقر .مینک تمــسق رتبلاج ارجام تساجنیا هک یتح هیکرت زا قیرط بذج ناراــمیب یناریا زــین یاهدمآرد یتفگنه ،دراد هکیروط ساسارب یاهرامآ ،یمسرریغ هنلااس لقادح 50 رازه یناریا هک اتدمع نانکاس یاهرهــش یزرم رد لامش برغ روشک ،دنتسه یارب نامرد هب هیکرت .دنوریم

ناــسانشراک هزوح تملاــس داقتعا دنراد هک قنور یرگــشدرگ ،تملاــس لقادح هب کــی ههد نامز زاین .دراد نیا قنور زین طقف هب ثحب نیمأت تازیهجت ،ددرــگیمنرب هــکلب رــتمهم زا نیمأت ،تازیهجت یدامتعا تــسا هک دیاب نیب رامیب و کی زکرم ینامرد لکش .دریگب ات ققحت نیا ،اهطرششیپ دیعب تسا هک ات لاس 1404 میناوتب رد هاگیاج تسخن یرگشدرگ تملاس هقطنم میشاب و هیکرت ار رانک .مینزب

؛نلالاد نیطلاس یرگشدرگ تملاس

رگا نامه 500 نوــیلیم رلاد دمآرد یرگشدرگ تملاس ناریا هک هب نآ هراشا ،میدرک هب ماظن تملاس دمآیم و نیمه تارابتعا فرــص زیهجت اهتخاــسریز

،دــشیم زاب مه دــشیم راودیما دوب هک لقادح یــشخب زا عبانم زایندروم یارب یاقترا تعنص یرگــشدرگ تملاس رد ناریا ؛تسایهم اما مهس یگرزب زا نیمه اهدمآرد هب بیج نلالاد نیا هزوح .دوریم

زا اجنآ هک متــسیس ینامرد ام ریسم یصخشم یارب بذج تسیروت تملاس رد رظن هتفرگن ،تــسا یتقو کی رامیب یــجراخ هب نارــیا ،دــیآیم ود هنیزگ رتشیب شیپ شیور .درادن رد هنیزگ ،لوا تسیروت دیاب شدوخ زا رفص ات دص راک ار ماجنا دهد و همه لحارم شریذپ ،رامیب ورزر لته و لحارم ناکسا رد ناریا ار رب هدهع درــیگب هک لاومعم نیا راک زا ناوت بلغا یاهتسیروت نابزیسرافریغ جراخ ،تــسا نوچ اهنآ چیه ییانشآ اب نابز و گنهرف یناریا .دنرادن

رد هــنیزگ ،مود اهتــسیروت روبجم دنوــشیم هب ره درف ینابزیــسراف هک یاعدا کمک هــب اــهنآ ار ،دراد دامتعا دننک و تیریدم نامرد ار هب وا .دنراپسب نــیا ود هنیزگ رد یلاح یورشیپ رامیب یجراخ رارق دراد هک رد همه یاهروشک ،هتفایهعسوت یاهمتسیس ینامرد یقیقد یارب بذج تــسیروت رامیب دوجو ،دراد هکیروط تسیروت لبق زا هکنآ شیاپ هب روشک هبیرغ ،دسرب زا لبق دنادیم هک زا یوس مادک کشزپ و رد مادک ناتسرامیب نامرد ،دوشیم ردقچ دیاب هنیزه نامرد دزادرپب و رد اجک تنوکس دهاوخ ،تشاد یلو نینچ هناماس یقیقد یارب شریذپ رامیب یجراخ رد ناریا دوجو .درادن

رتکد نسح ،داژنییابطابط سانشراک هزوح تملاــس هک هــبرجت ینلاوط رد تعنص یرگــشدرگ تملاــس ،دراد رد وگوتفگ اب هعماج« »ایوپ دیکأت دراد هک یتقو ماظن یقیقد یارب بذج رگشدرگ تملاس رد روــشک دوجو هتشادن ،دشاب رد نآ تروــص روهظ نلالاد تملاــس یارب ندرکرپ یاــهلأخ ،دوجوم یقافتا ریذپانبانتجا دهاوخ .دوب

هب هتفگ ،داژنییابطابط بیرق هب قافتا نیا ،نلالاد چیه هبرجت و یشناد رد هزوح تملاس دنرادن و افرص رطاخهب هکنیا نابز رگشدرگ ار دننادیم ای اقیقد علاطا دنراد هک دیاب رد اجک هب لابند رگشدرگ تملاس ،دندرگب دامتعا یاهتسیروت یجراخ ار هب تسد دنروآیم و تحت ناونع لیکو و ،میق رامیب یجراخ ار هب زکارم ینامرد .دنناسریم

وا دقتعم تسا هک دروخرب یبلس و یرهق اب نلالاد هزوح یرگــشدرگ تملاس زین باوج :دهدیمن ات« یتقو متسیس بذج رگشدرگ تملاس یهدناماس ،دوشن دروخرب اب نلالاد نیا هزوح یاهدیاف .درادن عقاورد ات ینامز هک روــضح ینوناقریغ رد هزوح یرگشدرگ ،تملاس دوــس یبوخ هتشاد دشاب و چیه متسیس نیزگیاج ینوناق مه یارب بذج رگشدرگ دوجو هتشادن ،دشاب دروخرب یدروم اب نلالاد طقف فلاتا تقو ،تسا نوچ مادم هب دادعت نلالاد دنمهقلاع هب نیا هزوح هفاضا ».دوشیم

روطچ روتوم یرگــشدرگ تملاس ار مرگ ؟مینک

هــکروطنامه رد یاــیند تراــجت و ،داصتقا یزاــسدنرب دناوتیم هب شیازفا ییازدمآرد کــی تیلاعف یدیلوت رجنم ،دوش هباشم نیمه درکیور زین دناوتیم هب دشر مــسیروت ینامرد رجنم دوش و روتوم یرگشدرگ تملاس ار رد ناریا هار .دزادنیب

یزاــسدنرب رد هزوح ناــمرد هب نیا ینعم تسا هک هزاوآ کی زکرم ینامرد رد نیب مدرم دچیپب و مان نآ زکرم رد حطس هقطنم روهشم ،دوش اما یتح نیرتمهم و نیرتهب زکارم ینامرد رد روشک ام زین کی دنرب ینامرد رد هقطنم هب .دنیآیمنباسح هتبلا شخب یدایز زا نیا لکشم ار دیاب رد ندادنتیمها هب تاغیلبت وجوتسج .درک هــکیلاحرد نونکامه مه رد یرایــسب زا یاههکبــش ،یاهراوهام تیلاعف زکارم ینامرد رد روشک هیکرت غیلبت ،دوشیم اما چــیه در و یناــشن زا زکارم ینامرد ناریا رد یاههناسر یناهج دوجو .درادن یرایسب زا یاهتسیروت ییاپورا مه هک یارب نامرد هب ناریا ،دنیآیم چیه دنرب ینامرد زا ناریا رد ناشنهذ دوجو ؛درادن هکلب رد رتشیب دراوم هب لیلد ندوبنییاپ یاههنیزه نامرد رد ناریا مزاع روشک ام .دنوشیم

رتکد دمحا ،هزمح وضع نویــسیمک تشادهب و نامرد سلجم رد وگوتفگ اب هعماج« »ایوپ دیوگیم یارب عفر هنوگنیا یاــهیراومهان یورشیپ یرگــشدرگ تملاــس رد ،ناریا دــیاب همه یاهداهن لوئــسم هب نادیم ،دــنیایب نوچ قنور یرگشدرگ ،تملاس طقف هفیظو کی داهن .تسین

هب هتفگ ،هزمح یاههاگتــسد یئارجا یددعتم لماش ترازو روما ،هجراخ ترازو تشادهب و نامزاــس ثاریم یگنهرف و یرگشدرگ دیاب یاپ راک دنیایب و ره مادک زا ،اهنآ یتمــسق زا هار ار یارب رگشدرگ تملاس راومه .دننک

هب هتفگ نیا هدنیامن ،سلجم روضح گنررپ نلالاد یرگــشدرگ ،تملاــس ههجو و یوربآ ماظن تملاس ناریا ار ریز لاوــس ،دربیم اریز اهراب هدید هدش هک یخرب زا نــیا نلالاد زا نارامیب یجراخ یرادرــبهلاک دــناهدرک و نیدنچ ربارب یاههنیزه یعقاو نامرد زا رامیب یجراخ لوپ .دناهتفرگ

یتح رد یخرب دراوم مه هب لوق ،هزمح یخرب زا نیا نلالاد هب یاهلوق ناشدوخ لــمع دــننکیمن و تلایهــست یهافر هدــشهدادهدعو هب رامیب یجراخ ار ایهم ،دننکیمن اما اب تراظن قیقد رب درکلمع نلااعف هزوح یرگشدرگ ،تملاس ناوتیم عنام زا هنوگنیا اهیقلاخایب و تیلاعف هنادازآ نلالاد رد هزوح دوسرپ ینامردمسیروت .دش

هــتبلا رد نیا ،نیب یخرب ناکــشزپ مه رد ندــشغاد رونت اهیللاد رد هزوح یرگشدرگ تملاــس نادنچ ریصقتیب .دنتسین لاثم هدینش دوشیم هک یهاگ دادعت یدودــعم زا ناکــشزپ اب نلالاد یرگشدرگ ،تملاــس دراو طابترا یلام دنوشیم و تباب نامرد ره رامیب ،یجراخ یدصرد ار هــب للاد تخادرپ .دننکیم اب دوــجو هکنیا دادعت نینچ ناکــشزپ یقلاخایب رامشتشگنا ،تسا اما نیمه دادعت کدنا زین یوربآ یرگشدرگ تملاس رد ناریا ار هب هرخس .دناهتفرگ

یهاگ یخرب ناکشزپ مه نودب هکنیا یغلبم هب للاد هزوح یرگشدرگ تملاس ،دنزادرپب هتــساوخان دراو یزاــب نلالاد .دنوشیم ینعی لاماک دننیبیم و هجوتم دنوشیم هک فرط ،ناشلباقم للاد هزوح مسیروت ینامرد ،تسا اما توکس دننکیم و نودب ندادعلاطا هب یاهداهن ،رظان رامیب یجراخ ار شریذپ .دننکیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.