تاغوس گنج یارب نانز یروس

Jameh Pouya - - ناهج نانز -

ینامز هک رد حطــس یناهج هرابرد هدیدپ یموــش نوچمه گنج و یریگرد تبحص ،دوــشیم رتــشیب اههاگن فوطعم هب ییاهتنوشخ دوشیم هک رد اههناسر و تاعوبطم دروــم هجوت رارق .دریگیم اما هچنآ رتمک هرابرد نآ نخس هتفگ ،دوشیم ییاهراشف تسا هک هب یاههداوناخ ریگرد رد گنج دراو .دوشیم رد نیا ،نایم نانز و نارتخد نیا اههداوناخ لمحتم ییاهتنوــشخ دنوــشیم هک یــشان زا زورب طیارــش یگنج .تسا اب تشذگ دودح شش لاس زا زاغآ گنج رد هیروس نانز و نارتخد نیا روشک زا نیا اهتنوشخ رد ناما .دناهدوبن رد نــیا نایم یخرب اب دوجو مامت تلاکــشم یعــس دناهدرک رد قطانم رتمارآ ای یاهروشک هیاسمه یگدنز ؛دننک یضعب زین هار ندیــسر هب یاهروشک ییاپورا ار .دناهدومیپ هنافسأتم هبرجت ناشن هداد هک نیا اههورگ ره ود ییاهتنوشخ ار هبرجت .دناهدرک

مان یکی زا نیا نانز هک هب هارمه شاهداوناخ رد یکی زا یاهپمک ناگراوآ رد زرم هیروــس یگدنز ،دنکیم ادمح .تــسا هچرگا وا زونه هب یلاسنایم ،هدیسرن اما تاقافتا یاهلاس ریخا وا ار لاماک هتسکش هدرک .تسا رب یور ،تــسد تروص و یاــهشخب یرگید زا ندب ادمح راــثآ حرجوبرض یددعتم هدید دوــشیم هک مامت اهنآ طــسوت شرهوش هب دوجو هدمآ .تسا رهوش وا هک هب لیلد ندادتسدزا یکی زا شنارسپ رد گنج و نینچمه نتشادن لغش لاماک هب یدرف یبصع لیدبت ،هدش یارب ندرکیلاخ یاهراــشف دوخ امئاد ادمح ار کتک .دنزیم یاهشرازگ یاهنامزاــس قوقح یرشب ناشن دهدیم ادمح عقاورد یکی زا اههد ینز تسا هک هطساوهب گنج هیروس نینچ ییاهتنوشخ ار اتدمع زا یوس نارهوش ای ناکیدزن دوخ لمحتم .دنوشیم

نآ فرط رگید ارجام نانز و ینارتخد دنتسه هک هب دیما نتفای یگدنز رتهب یهار یاهروشک ییاپورا ؛دندش اما دهاــش ییاهتنوشخ دناهدوب هک هاگچیه شروصت ار مه .دندرکیمن نامزاس وفع للملانیب یدنچ شیپ اب 40 رفن زا نانز و ینارتخد هبحاصم درک هک هیروــس ار کرت هدرک و زا قیرط هیکرت هب نانوی و یاهروــشک هزوح ناکلاب .دناهدیسر یمامت اهنآ هب نیا هلئسم ناعذا دنتــشاد هک رد لوط رفــس ره هظحل ساسحا دیدهت و ینماان .دندرکیم اناریت ،نــسح ریدم شخب نارحب نیا نامزاــس رد نیا هطبار :دیوگیم سپ زا یگدنز رد طیارــش کانلوه یگنج رد ،هیروس مدرم ناج دوخ و ناشنادنزرف ار هب رطخ دنتخادنا ات ناکم یرتنما یارب یگدنز ادیپ ؛دننک اما زا نیتسخن هظحل زاغآ نیا ،رفس اهتنوشخ و یاههدافتساءوس یددعتم ار هبرجت .دندرک

ناــنز و یــنارتخد هک اهنت ترفاــسم هدرــک ای اب ناشنادنزرف یاپ رد نیا ریسم ،دنتشاذگ رد یاهپمک ناگراوآ رد ،ناتــسراجم یــساورک و ناــنوی رتــشیب دیدهت ؛دندــش اریز روبجم دــندوب رد یخرب زا دراوم رد یــیاهلحم دنباوخب هک اهدص درــم اهنآ ار هطاحا هدرــک .دوب یتح یخرب زا اهنآ دناهتفگ رد یخرب زا نیا اهپمک یاهسیورس یتشادهب نانز و نادرم کرتشم هدوب و رد هجیتن اهنآ رتمک اذغ دندروخیم ات ساسحا تینما یرتشیب .دننک کی نز رادراب یروس هک دنزرف یراوخریش زین ،تشاد هچرگا هارمه شرسمه رد نیا رفس ،دوب اما زا هکنیا امئاد رد هرصاحم نادرم هبیرغ رارق ،تشاد ساسحا سرت .درکیم

یخرب زا نیا نانز هب لــیلد یاهتیدودحم یزرم هدــشداجیا رد یدادعت زا یاهروــشک ،ییاپورا روبجم دناهدــش یارــب روبع زا زرــم هب تمــس اهیچقاچاق .دــنورب نیا دارفا زین اب ملع هب هــکنیا نانز و نارتخد رتریذپبیــسآ ،دنتــسه زا اهنآ یارب ندرکدر زا زرم هدافتساءوس .دننکیم یکی زا اهنآ یرتخد 23 هلاس و لها بلح هب مان ءلاح تسا هک ناتساد دوخ ار روطنیا فیرعت :دنکیم رد یلته رد ،هیکرت یکی زا اهیچقاچاق هب نم داهنــشیپ داد رد یتروص هک دنچ تعاس ار اب وا ،منراذگب رفس ناگیار هدوب ای رتمک دهاوخ .دوب یکی زا ناتسود ءلاح هب لیلد عانتما زا نیا ،راک تساههام هک هیکرت هدنام و ناکما رفس هب نانوی ار .درادن

هــتبلا نیا اهدیدهت و اهتنوــشخ اهنت دودحم هب نایچقاچاق هدوــبن و تاقوایهاگ یاهورین یتینما رد یاههاگرذگ یزرم ،نانوی ناتــسراجم و ینوولسا نیا ناــنز ار دروم تیذا و رازآ رارــق .دندادیم ،میر رتخد 20 هلاس یروس هک هب هارمه رتخد یومع 15 شاهلاس نیا ریــسم کانرطخ ار یط ،هدرــک :دیوگیم زگره« نیا تــصرف ار ادیپ مدرکن هک رد یاههاگودرا ناگاروآ .مباوخب هــشیمه سرت نیا ار متشاد هک یدرف هب نم کیدزن .دوــش اهنت ییاج هک متــسناوتیم یارب دنچ تعاس منامــشچ ار مدنبب و ،مباوخب ییاهسوبوتا دوب هک یارب ددرت رد قطانم یزرم هدافتــسا ».مدرکیم رد یاهپمک ناگراوآ نیا عون اهتنوشخ هیلع نانز هب یرما یداع لیدبت ،هدــش اما اهنآ زا سرت هکنیا یللخ رد ناــشرفس هب دوجو ،دیاین یتیاکش .دننکیمن کی رتخد 22 هلاس یقارع زین هب نارگشرازگ نامزاس وفع للملانیب تفگ هک رد ناملآ یکی زا یاهورین یزرم اب ندید یاهسابل سردنم و شاهنهک هب وا داهنشیپ داد رد یازا تفایرد دنچ تسد سابل ،هزات دنچ تعاس ار اهنت اب وا .دنراذگب

سپ زا روبع زا یاهزرم یاهروــشک ،ییاپورا اهنآ رد یاهپمک یلاقتنا ناکسا هداد دندشیم هک اذغ رایسب دودحم دوب و رتــشیب رد رایتخا نادرم رارق .تفرگیم رد نیا نایم طیارش یارب نانز رادراب بتارمهب رتتخس دوب و رتمک یــسک زا اهنآ تیامح .درکیم یاینار 19 هلاس هک رادراب ،تــسا هرابرد شاهبرجت رد ناتسراجم :دــیوگیم سپ« زا لاقتنا زا یاهپمک یلاقتنا ام ار هب یناکم دندرب هک بتارمهب طیارــش یرتدب .تشاد ام ار لخاد ییاهسفق هگن دنتشاد هک ندیشکسفن رایسب تخس .دوب ود زور اجنآ میدوب و ره زور اهنت کی هدعو اذغ هب ام هداد .دشیم رد نآ یاضف دودحم زین زا تیذا و رازآ رــگید ناگراوآ درم رد ناــما ».میدوبن نیرتدب اــههنحص ینامز قافتا داتفایم هــک نانز اهنت و نودب هارمه روبجم دندوب یارب تفایرد یمک ،اذغ هب نارومأم سامتلا دننک هک ندزکتک و یــشاحف اهنت خساپ نآ نارومأم .دوب

نامزاس وفع للملانیب یدنچ شیپ اب 40 رفن زا نانز و ینارتخد هبحاصم درک هک هیروس ار کرت هدرک و زا قیرط هیکرت هب نانوی و یاهروشک هزوح ناکلاب .دناهدیسر یمامت اهنآ هب نیا هلئسم ناعذا دنتشاد هک رد لوط رفس هظحلره ساسحا دیدهت و ینماان دندرکیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.