یروانف رد لباقم تنوشخ هیلع نانز

Jameh Pouya - - ناهج نانز -

نز ناوج نکاــس هقطنم رتسیا رد ایلارتسا ات نیمه دــنچ تقو ،شیپ مامت زور ار اب سرت و هرهلد رد رانک ود شدنزرف یرپس .درکیم وا زا نیا دیسرتیم هک ره هظحل نکمم دوب رسمه شقباس هک تدشهب هب داوم ردخم دایتعا ،دراد هب هناخ اهنآ دیایب و ناشناج ار هب رطخ ؛دزادنیب اما نونکا هلیسو یکچوک هب وا هداد هدش هک اب ندادراشف کی همگد ،نآ مامت شیاهینارگن زا نیب .دوریم اب ندادراشف نیا ،هــمگد یاهورین سیلپ رد تدم طقف 10 هقیقد هب لحم تنوکس اهنآ دنسریم و هنوگره یدیدهت ناشهیلع زا نیب .دوریم

اب هجوت هب هکنیا رد ایلارتسا هنلااــس نازیم یدایز زا یاهتنوــشخ یگناخ هیلع نانز تبث ،دوشیم یگزاتهب یاهتکرش یروانف یارب هلباقم اب نیا لضعم راکهبتسد ؛دناهدش یکی زا اهنآ هسسؤم« ینمیا یارب »هدنیآ تسا هک یرازبا یکینورتکلا اب مان «Safetcard» ار عارتخا درک و کی لاــس تروصهب یشیامزآ رد رایتخا نانز رارق داد هک جیاتن زا ندوبزیمآتیقفوم نآ تیاکح .دراد یتقو همگد یور نیا هلیسو راشف هداد ،دوشیم مایپ یرادشه هب زکرم لاــسرا .دنکیم سپ زا ندادراشف ،همگد دارفا رقتسم رد زکرم هولاع رب هکنیا دنناوتیم مامت یاهادص طیحم ار زا قیرط نیا رازبا ،دنونشب تیعقوم یناکم ار زین رد رایتخا یاهورین سیلپ رارق .دنهدیم

یناج« ،»ینوهام ریدم نیا ،هسسؤم :دیوگیم جیاتن« هرود یــشیامزآ نیا رازبا رایسب هدننکمرگلد هدوب .»تسا انب هب هتفگ ،وا یمامت ینانز هک رد نیا هلحرم یــشیامزآ رارق ،دنتفرگ رتشیپ مکتسد کی راب رد زور اب تنوشخ و یاهرازآ نارگید هجاوم ؛دندشیم اما هدافتسا زا نیا رازبا بجوم دــش اهنآ رد نآ 12 هام یتح کی راب مه زا عوقو نینچ اهتنوشخ و ییاهراتفر بیسآ .دننیبن

هدافتسا زا نیا اهرازبا رد اهروشک و یقطانم هک نانز رد ضرعم یاهتنوشخ یرتدیدش رارق ،دنراد موزل یرتشیب ادیپ ؛دنکیم یکی زا نیا اهروشک دنه تسا هک رامآ یناوارف رد هنیمز تنوشخ هیلع نانز نآ دوجو دراد و هتکن رابفسأت نیا تــسا هک شخب یدایز زا نیا اهتنوــشخ زا یوس ناکیدزن و یاضعا هداوناخ ماجنا .دوشیم رد نیمه هنیمز رامآ هرادا مئارج یلم دنه ناشن دهدیم دودح 44 دصرد زا ییاهتنوــشخ هک هیلع نانز یدنه تروص ،دریگیم زا یوس نارهوــش ای ناکیدزن اهنآ ماجنا .دوشیم یکی زا قطانم دنه هک هنلااس یاهشرازگ یددعتم زا تنوشخ هیلع نانز رد نآ تبث ،دوشیم هقطنم یواراد رد یکیدزن یئبمب .تــسا یکی زا تاسسؤم یتلودریغ هب مان »انسا« زا لاــس 2001 راک دوخ ار یارب هلباقم اب تنوشخ هیلع نانز رد نیا هقطنم اتدمع نیشنریقف زاغآ درک و رد نیا تدم تــسناوت زا 300 رازه نز رد لباقم نیا اهتنوشخ تظفاحم .دنک رد دنچ لاس ریخا و اب شیازفا هدافتسا زا یاهیشوگ ،دنمشوه نیا نامزاس تسد هب راکتبا یاهزات یارب هلباقم اب نیا اهتنوشخ هدز .تسا

نیا نامزاــس رد لاــس 2014 حرط یکرتــشم ار اب یراذگهیامرس نامزاس للم اب ناونع نارهاوخ« »کچوک زاغآ درــک هک رد نآ 160 نز یلحم یارب ییاــسانش و شرازگ تنوــشخ هیلع نانز مادختــسا دندش و شزومآ .دندید نیا دارفا اهتنوــشخ ار زا قیرط ینشیکیلپا هب مان »نابهدید« هک رد یاهیشوگ دیوردنا یتحارهب بصن ،دوشیم تبث .دننکیم یکی زا تاکن تبثم نیا همانرب نیا تسا هک تاعلاطا طوبرم هب ینانز هک اب تنوشخ هجاوم ،دناهدش تروصهب لاماک هنایفخم یقاب دنامیم و تیوه اهنآ هاگچیه شاف .دوشیمن

رد نیا ،حرط یدارفا هک نشیکیلپا ار بصن ،دناهدرک رد تروص هدهاشم هنوگره تنوشخ هیلع ،نانز دنناوتیم ادص و یریوصت زا اهنآ ار طبض .دننک ینامز هک نیا نشیکیلپا لاعف دوشیم و مایپ رادشه نآ هب ادص ،دیآیمرد یسامت اب زکرم »انــسا« رارقرب دوــشیم و دارفا اجنآ دنناوتیم ییاهکمک ار رد رایتخا نیا نانز رارق .دنهد یکی زا تاکن تبثم هدافتسا زا نشیکیلپا نابهدید رد ود لاس ریخا نیا هدوب هک نانز هقطنم یواراد هب نیا هلئسم یپ دناهدرب هک فلاخرب ،هتشذگ اهتنوشخ هیلع اهنآ شرازگ دوشیم و هب علاطا یاهداهن طبترم .دسریم یتح شرازگ هدش رد یخرب زا ،عقاوم دوخ نیا نانز دزن یاهورین نیا نامزاــس هتفر و شرازگ دوخ زا یاهتنوــشخ هدــشماجنا ار هئارا .دناهداد رد عقاو هدافتــسا زا نیا رازبا بجوم هدش یوبات ندرکنیناــسرعلاطا تنوــشخ رد نیب نانز نیا هقطنم هتسکش .دوش

رد رانک هدافتسا زا نیا اهیروانف یارب هلباقم اب تنوشخ هیلع ،نانز یهاگ تاقوا یاههکبش یعامتجا رد نیا هنیمز یافیا شقن .دننکیم نیا عوضوم ار ناوتیم رد دنچ لاس ریخا حوضوهب رد ناتسبرع هدهاشم .درک نانز نیا روشک هک رد یایند یعقاو زا یرایسب زا قوقح دوخ مورحم ،دنتسه زا یاضف یزاجم یارب ندناسر مایپ دوخ هدافتسا .دناهدرک یکی زا نیا ،دراوم یگتشه تسا اب ناونع توکس« دوخ ار نکشب و تبحص »نک هک زا نانز دهاوخیم ناشتایبرجت رد هنیمز یاهتنوشخ هدشلمحتم ار تیاور .دننک نیا نانز ییاهتیاور زا تنوشخ ار نایب دناهدرک هک یاهشرازگ طوبرم هب نآ ار ناوتیمن رد مادکچیه زا عجارم یئاضق نیا روشک ادیپ ؛درک یارب ،لاثم یرتخد ناوج زا تیذا و رازآ یسنج دوخ طسوت یکی زا یاضعا هداوناخ نخس دیوگیم هک اب دوجو یهاگآ ،شردپ نیا مادقا نانچمه همادا .دراد

رد دنچ هام ریخا تلامح یددعتم زا یوــس هعماج نادرم ناتــسبرع هب نیا مادقا هدش و یخرب یاهناتساد هدــشحرطم رد نآ ار غورد ؛دنتــسناد اــما بلج هجوت یاهنامزاــس یللملانیب قوقح یرــشب هب نیا نیپمک هدنهدناشن ندوبیعقاو اهتنوشخ هیلع نانز یناتسبرع .تــسا همانزور زمیاتکرویوین زین رخاوا لاس هتشذگ اب یزادناهار کی نیپمک رد رتییوت زا نانز ناتسبرع تساوخ تیعضو یگدنز دوخ رد هعماج نیا روشک ار فیصوت .دننک رتــشیب یاهتیاور اهنآ رد عقاو داقتنا زا هعماج رلااسدرم ناتــسبرع دوب هک ماجنا ره عون تنوشخ و رازآ هیلع نانز ار یرما یعیبط رد رظن .دریگیم نیرتمک یراک هک نیا اهگتــشه و اهنیپمک ماجنا ،دنهدیم ندربلااب یهاگآ هعماج للملانیب هرابرد تیعضو ینانز تــسا هک نینچ یطیارش ار لمحت .دننکیم

یکی زا تاکن تبثم هدافتسا زا نشیکیلپا نابهدید رد ود لاس ریخا نیا هدوب هک نانز هقطنم یواراد هب نیا هلئسم یپ دناهدرب هک فلاخرب ،هتشذگ اهتنوشخ هیلع اهنآ شرازگ دوشیم و هب علاطا یاهداهن طبترم .دسریم یتح شرازگ هدش رد یخرب زا ،عقاوم دوخ نیا نانز دزن یاهورین نیا نامزاس هتفر و شرازگ دوخ زا یاهتنوشخ هدشماجنا هئارا دناهداد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.