یاهرهش روحمهدایپ ناهج

Jameh Pouya - - یرهش هارهدایپ -

:ودروب رد بونج یبرغ ،هــسنارف یرهش رارق دراد هک زا 15 لاس شیپ لوحت یگرزب رد یزاسرهش نآ داجیا دش ات هب کی رهش ینتبم رب هارهدایپ لیدبت .دوش رد کرمزِ رهش »ودروب« یلحم یارب یورهدایپ دوجو دراد هک تفاب یخیرات رهش رد نآ عقاو .هدش یرادرهش نیا رهش یارب ظفح نیا ،تفاب ددرت یوردوخ یصخش رد یرایسب زا یاهشخب یزکرم رهش ار عونمم هدرک و اهنت یاهلیــسو هک قح دراد رد نیا تفاب تکرح ،دنک اومارت .تــسا مامت زکرم رهش »ودروب« شرفگنس هدش .تسا اههفاک و اهناروتسر ناــشیاهیل­دنص ار یور نیا اهشرفگنس و رد یاضف زاب یرهش دناهدیچ ات نادنورهش و نارگشدرگ زا یاهامن یابیز یخیرات نیا رهش هدافتسا .دننک

:گاهنپک نیا رهــش یکی زا یاهرهــش گرزب روحمهدایپ .تسایند رد یاهمانرب هلاــس40 ،»تگورتــسا« نابایخ یلصا ،»گاهنپک« هب کی هدودحم لاماک ورهدایپ لیدبت ،هدــش هکیروطهب یروحمهدایپ رد نیا راهچ ههد هب شش ربارب شیازفا هتفای .تسا

:ونژ یکی زا یاهرهــش نما ناهج یارب نارباع هدایپ و ناراوسهخرچ­ود »ونژ« ،تسا هکارچ رد نیا رهش هعسوت اههارهدایپ و یحارط یاهریسم یراوسهخرچو­د رد تیولوا رارق .دراد نادنورهش نیا رهش حیجرت دنهدیم یاپ هدایپ ای اب هخرچود یاهریسم دروم رظن ار یط .دننک نیمه عوضوم رد رانک شرتسگ هکبش لقنولمح یمومع دننام اومارت و BRT و هنیاعم ینف قیقد و مئاد اهوردوخ ثعاب هدش تیفیک اوه رد حطس رایسب یبوخ .دشاب

:مادرتسمآ تختیاپ دنله زا یاهرهش روحمهدایپ ناهج ؛تسا نابایخ یلصا و دنچ نابایخ رگید »مادرتسمآ« نودب ددرت وردوخ تسا و مدرم رتشیب زا هخرچود ای اومارت هدافتسا .دننکیم

:لوبناتسا ناــبایخ للاقتسا »لوبناتــسا« هیکرت رد هقطنم یخیرات ولغوایب عقاو هدــش و کی هارهدایپ حرطشوخ اب دودح هــس رتمولیک لوط رد نآ عقاو هدش تسا هک عاونا ،اهکیتوب یاههاگشورف ،یقیسوم ،اهیشورفبات­ک یاهیرلاگ ،یرنه ،اهامنیس ،اهرتائت ،اههناخباتک ،اههفاک یاهپولک هنابش و یاهناروتسر ،ناوارف رد نآ دوجو .دراد نیا نابایخ نیرتمهم شقن و هاگیاج ار رد لاصتا زکرم یخیرات رهش و شخب دیدج نآ .دراد

:ندنل یاهعومجم زا یاههلحم بلاج هجوت رد »ندنل« دوجو دراد هک یاهتصرف یدایز یارــب یاهیورهدای­پ باذج هب ناغمرا .دروآیم نیا اهتصرف لماش هارهدایپ ،یلیبوج هقلح ندنل و ریسم سمات .تسا هقطنم تنجر هک یهاگ هدیدان هتفرگ ،دوشیم هقطنم یتنطلس ندنل و یناکم هداعلاقوف یارب ندزمدق ،تسا هکارچ رد دادتما هناماس یشکلاناک یلخاد ندنل رارق .دراد

:نوتــسوب رد یکی زا نیرتیمیدق یاهرهــش تلاایا هدحتم یکی زا یاهرهشهدای­پ گرزب ناهج هتخاس هدــش .تسا یریسم دازآ هب لوط 2.5 لیام رد رهش »نوتسوب« دوجو دراد هک زا 16 ناکم یخیرات روبع .دنکیم نینچمه رد هلحم لیهنکیب رد دادتما نیا ریسم دازآ یاهناکم یصخشم یارب ندزمدق دوجو .دراد رد تلاایا هدحتم اکیرمآ زین اب روهظ شبنج ییارگرهش ،دیدج هجوت نوزفازور هب روضح اههدایپ رد یاهاضف یرهش لباق سمل ؛تسا یعوضوم هک یاهرهش »ادیرولف« و »وگیدنس« رد نآ ماگشیپ .دناهدوب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.