ناسورع ،یدنه ینابرق یتنوشخ صاخ

Jameh Pouya - - ناهج نانز -

ره راــب هک تــبحص زا تنوشخ هیلع نانز ،دوشیم هاگآدوــخا­ن نهذ هب تمــس برــض و حرج دیدــش نانز هب تــسد ناــشنارسم­ه ای ضرعت هب قوــقح هیلوا اهنآ هب نهذ ردابتم .دوشیم نیا عون اهتنوشخ زین لاومعم رد یمامت عماوج دوجو هتشاد و رتشیب دروم هجوت اههناــسر رارق ؛دنراد اما یاهلکش یصخــشم زا تنوــشخ هیلع نانز دوجو دراد هک رد طاقن صخشم ای ییاهروشک صاخ خر دهدیم و رتمک دروم هجوت رارق .دریگیم هچرگا رد یاهلاــس ریخا ییاهراکهار یارب هلباقم اب نیا اهتنوشخ زین هدیشیدنا ،هدش اما دوبن راتخاس بسانم یعامتجا رد نآ اهروشک نانچمه زاسهنیمز زورب نینچ ییاهتنوشخ .تسا

روــشک دنه هلمجزا یقطانم تــسا هک اب یکی زا نیا یاهتنوــشخ صاخ هجنپوتــسد مرن .دنکیم ندنازوس اهسورع و هب هتفگ دوخ اهیدنه یاهلتق« »هیزیهج هنلااس ناج تشه رازه نز ار رد نیا روشک و قطانم فلتخم نآ .دریگیم یارب کرد رتهب نیا عون درفهبرصحنم زا تنوشخ هیلع ،نانز اهنت یفاک تسا یهاگن هاتوک هب تشونرس یماــسکلا .تخادنا یمک دعب زا ندــشیرپس عولط باتفآ رد یکی زا یاهزور هام ربماون لاس هتشذگ یدلایم رد رولگنب لایشاس هب ضحم جورخ زا ،هناخ دــسج هدشهتخوس شرتخد )یماسکلا( ار هدهاشم .درک وا تسنادیم هک شرتخد راگزور یشوخ ار رد هناخ رسمه ،دنارذگیمن اما زگره روصت درکیمن نینچ یقافتا یارب وا خر .دهد یماسکلا هب ناتسرامیب یزکرم رولگنب هداتسرف هدش و اب تشذگ هــس زور و سپ زا یدوبهب یبــسن تسناوت حیضوت دهد هک ردام شرــسمه روــطچ یور وا تفن تخیر و شرسمه زین اب ندرکنــشور تیربک وا ار هب شتآ .دیشک هتبلا نیا نیرخآ یتلامج دوب هک یماسکلا رب نابز دروآ اریز تدش تاحارج و اهیگتخوس هب یدح دوب هک سپ زا کی هتفه ثعاب گرم وا .دش

انود ،زدنانرف ریدم کی زکرم هزرابم اب تنوشخ هیلع نانز تسا هک تساهلاس رد رولگنب تیلاعف .دنکیم وا هرابرد نیا عون صاخ زا تنوشخ هیلع نانز یدنه :دیوگیم هداوناخ درم داقتعا دراد هک ناــشرسپ رد نامز یــسورع لوپ ای هیزیهج یفاک زا یوس هداوناخ رتخد تفایرد هدرکن .تسا سپ زا نتفر رتخد هب هناخ ،رهوش اهراــشف هب هداوناخ وا عورش هدش و جیردتهب شیازفا ادیپ .دنکیم انب هب هتفگ ،زدنانرف اهنآ رد ادتبا یاضاقت لوپ ای لاط هدرک و سپــس زا هداوناخ رتخد یلیاسو نوچمه نیشام ییوــشسابل ای نویزیولت ار بلط .دننکیم اب هجوت هب ندوبعیطم نانز رد عماوج ،دنه اهنآ یبوخهب دننادیم هک هداوناخ سورع رایسب ریذپبیــسآ .تــسا رد همادا اهاضاقت رتشیب لکش زــیمآدیده­ت هب دوــخ هــتفرگ و رد یتروص هک لوپ یرتشیب تخادرپ ،دوشن سورع هتشک .دوشیم

زدنانرف هــکیلاحرد یاههدنورپ هباــشم یناوارف نوچمه یماــسکلا یور شزیم رارــق ،دراد هب نیا هلئــسم هراــشا دنکیم هک نیا عون اهتنوشخ طقف صتخم یاههداوناخ ریقف و هدرکلیصحت .تسین یکی زا یاههدنورپ ریخا وا طوبرم هب رتخد یناوج تسا هک هب کی هداوناخ لاماک هدرکلیصحت قلعت .دراد رسمه وا زا نامز هام لسع راشف رب هداوناخ شرسمه ار دایز هدرــک و رد دنچ تبون زین یغلابم لوپ تفایرد هدرک .تسا اب دوجو تفایرد نیا ،اهلوپ نیا درم نانچمه شرــسمه ار دروم برض و حرج رارق .دهدیم هتبلا نیا مناخ یدنچ شیپ ملاعا درک هک مامت شیاههتفگ غورد هدوب و هداوناخ شرسمه راتفر یبوخ اب وا .دنراد زدنانرف لامتحا دهدیم هک رسمه نیا مناخ زا هعجارم یو هب نــیا زکرم علاطا ادیپ هدرک و وا ار تدــشهب دیدهت هدرک .تــسا یدنچ شیپ زین هزانج سورع یکی زا ناگدنیامن ناملراپ دنه هکیلاحرد هب شرس کیلش هدش ،دوب رد مامح شاهناخ ادیپ .دش هداوناخ رتخد ملاعا درک هک وا ینابرق یاهتنوــشخ طوبرم هب هیزیهج هدــش .تسا سیلپ زین اب ماجنا ،تاقیقحت رسمه و هداوناخ وا ار ریگتسد .درک عقاورد نیا هیور رد ناــیم نادرم و یاههداوناخ یدــنه یردقهب اج هداتفا هک نیا هلمج ار نایب :دننکیم هچره رتــشیب ترسمه ار کتک ،ینزب لوپ و هیامرس یرتشیب هب تسد .یروآیم

هتکن رابفسأت نیا تسا هــک هنوگنیا اهتنوــشخ لاومعم ناونعهب یشکدوخ ای تاقافتا یفداصت رد لفاحم یــئاضق تبث .دوــشیم رب نیمه ساسا هتفگ دوشیم دادعت یعقاو هنوگنیا اهلتق رایسب رتشیب زا رامآ یمسر و یعقاو رد نیا هنیمز .تسا تلع نیا هلئسم نیا تسا هک یاههداوناخ لیخد رد نیا تاقافتا و یتح یاهورین سیلپ یلحم یاهقلاع هب یــسررب نیا اهتنوــشخ .دنرادن هتکن لباق لمأت نیا تــسا هک زا لاس 1961 نوــنکات تخادرپ و تفایرد نــیا غلابم و اههیزیهج رد دنه ینوناقریغ ملاعا هدش ،تسا اما یاهتنوشخ طوبرم هب نآ ره لاس ریس یدوعص هتشاد .تسا قبط ،نوناق یدارفا هک نیا غلابم و لیاسو ار تفایرد ،دننک موکحم هب تخادرپ همیرج ای ندنارذگ دنچ لاس رد نادنز .دنوشیم

ابض ،ریخ لیکو لها یلهد ون و صصختم رد روما نانز رد نیا هنیمز :دیوگیم ینامز هک نز هب رهوش و هداوناخ وا لوپ تخادرپ ،دنکیم نیا راظتنا هب دوجو دیآیم هک رد همادا نیا اهتخادرپ بتارمهب رتــشیب .دوش ینامز مه هک لوپ نز هب نایاپ ،دسرب وا روبجم دوشیم هب شاهداوناخ راشف هدروآ و نیمه هلئسم کی یهدب یرورضریغ ار هب نیا اههداوناخ لیمحت .دنکیم انب هب هتفگ ابض ،ریخ رد یخرب زا عقاوم ینارتخد هک رگید لمحت راشف نیا هنوگ لئاسم ار ،دنرادن تسد هب یشکدوخ .دننزیم

یکی زا اههار یارب هلباقم اب نیا ،لضعم ندرکمهارف رتسب و یطیارش تسا هک نانز یدنه زا هئارا تیاکش رد نیا هنیمز سرت و یاهمهاو هتشادن .دنشاب یاهورین سیلپ زین یارب هلباقم اب نیا اهتنوشخ دیاب یبوخهب شزومآ هداد .دنوــش مناخ ریخ رب نیا رواب تسا هک یکی زا یاهراکهار هوقلاب رد نیا ،هطبار تیوقت یلام ناــنز رد هعماج دنه تــسا اریز اــت ینامز هک نانز هیامرس یفاک یارب همادا لیصحت ای ندرکادیپ لغش ار هتشادن ،دنشاب دوخ ار راب ینیگنس رب شود رسمه و هداوناخ وا یقلت هدرک و رد لباقم یاههتساوخ اهنآ هاتوک .دنیآیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.