هبرض کشزپ یسیلگنا هب دامتعا نارامیب

Jameh Pouya - - ناهج شرازگ -

ینامز هک یرام نمیتپ رد ربماسد لاس 2010 هب کشزپ دوخ هعجارم ،درک کــشزپ اب تیعطاق ماــمت هب وا تفگ هک کی هدغ یناطرــس رد شاهنیــس دوجو .دراد کــشزپ هب وا تفگ شتیعضو رایسب جنرغب تسا و یتح رگا لمع یحارج ار ات نامز سمــسیرک و تلایطعت لاس ون هب ریخأت ،دزادنیب یتلاکشم یدج یارب وا هب دوجو .دیآیم یرام اب ندینش نیا تلامج اــمئاد نیا عوضوم ار رد نهذ دوخ رارکت درکیم هک دهاوخیمن هب لیلد ناطرــس زا نیا ایند دورب و زونه تسود دراد یاهسمسیرک یرتــشیب ار رانک شاهداوناخ .دشاب وا هب رتکد نای« تراوتــسا »نوسرتپ دامتعا درک و هزاجا داد لمع یحارج ار یور شاهنیــس ماجنا .دهد یاهلئسم هک اهزورنیا ثعاب شیوــشت رطاخ و یتحاران یدارفا نوچمه یرام ،هدش نیا تسا هک هجوتم هدش چیه یزاین هب ماجنا نآ لمع هدوبن .تسا نیا سانشراک هزوح یتیآ هک اب یروآدای نآ هبرجت خلت شنامشچ رپ زا کشا ،هدش :دیوگیم مناوتیمن رواب منک هک وا نینچ یراک ار ماجنا هداد .دــشاب هتکن رابفسأت نیا تسا هک رتکد نوسرتپ رد لاح رضاح هب هجوچیه ساسحا یگدنمرش دنکیمن و داقتعا دراد هک راک یتــسرد ماجنا هداد .»تــسا هدنورپ طوبرم هب نارامیب رتکد نوــسرتپ یتدم تسا هب ربخ تسخن یاهزورنیا سیلگنا لیدبت هدش .تسا ات یاجنیا ارجام یهاگداد رد ندنل رتکد نوسرتپ ار یارب ماجنا 17 هنومن زا نیا یاهلمع یرورضریغ هک رجنم هب ندیسربیسآ هب نارامیب ،هدش مهتم هتخانش .تسا هتبلا ارجام هب نیمه 17 رفن متخ دوشیمن و انب رب ملاعا یاههناسر ،یسیلگنا دادعت نیا نارامیب هک تحت یاهلمع یحارج یرورضریغ رارق ،دناهتفرگ نکمم تسا هب رازه رفن .دسرب هکیلاحرد یرام نمیتپ طقف رابکی تحت نیا لمع یحارج رتکد نوسرتپ رارق ،تفرگ اما دهاوش و کرادم یهاگداد ناشن دهدیم ینارامیب دوجو دنراد هک رد لقادح 10 لاس هتشذگ رابنیدنچ نیا یاهلمع یرورضریغ ار .دناهتــشاد سیسنارف ،سکرپ 27 راب یرادربهنوم­ن زا هنیس دوخ هتشاد هک مامت اهنآ زین اجیب هدوب .تسا لوراک ،نوسناج جنپ راب نینچ ییاهلمع ار یارب نتشادرب هدغ یناطرس زا هنیس دوخ ماجنا هداد هک هس دروم زا نآ ار نودب کمک همیب و روطهب یصخــش تخادرپ هدرک .تسا نایرام ،ناروم یاههنیس دوخ ار هب لیلد دوجو یاهلولــس ناوارف یناطرس لاماک ،تشادرب اما لااح صخشم هدش طقف هب کی هضراع یتسوپ راچد هدوب .تسا یاهلئسم هک رتشیب نارامیب نیا رتکد هب نآ هراشا هدرک و هرابرد نآ لوقلاقفتم ،دنتسه نیا تسا هک نوسرتپ اب شمارآ رطاخ یبیجع اهنآ ار دعاقتم هب ماجنا نینچ ییاهلمع .درکیم لــشار رلتاب هک یارب ندرکجراخ کی هدغ میخدب یناطرس انب( رب یاعدا رتکد )نوسرتپ تحت یکی زا نیمه اهلمع رارق ،تفرگ هب تاضق هاگداد :تفگ نم یگدنز دوخ ار رد ناتــسد رتکد نوسرتپ رارق ،مداد اما وا مامت مایگدنز ار دوبان .درک نیلا نیکسید زین هک هتفیش راتفر و شمارآ رتکد نوسرتپ هدش ،دوب یتح هب شتسود هک یتلاکشم رد نیا هنیمز تشاد نوسرتپ ار یفرعم .درک سپ زا هکنآ اب تــشذگ جنپ لاس و رد 2012 زا یوس رتکد نوسرتپ یارب همادا دنور نامرد ارف هدناوخ ،دش هزات دیمهف هک زا تشه لمع یحارج هدشماجنا یور ،وا تفه لمع لاماک یرورضریغ هدوب .تــسا هاگداد هقطنم ماهگنیتان نامز یسررب هدنورپ ،تایاکش یاههزیگنا رتکد نوسرتپ ار یارب ماجنا نیا یاهلمع یرورضریغ گنگ و مهبم ملاعا .درک هتبلا یرایسب نیا مادقا نوسرتپ ار یارب بسک دمآرد رتشیب ملاعا .دناهدرک یضاق نیا هاگداد لاعف اب تفایرد هقیثو نوسرتپ ار دازآ ،هدرک اما هب وا هتفگ هک هب لامتحا دایز موکحم هب نادنز دهاوخ .دش نوــسرتپ رد لاس 1998 هب مادختسا سیورس تملاس یناگمه سیلگنا متسیس( نیمأت یعامتجا یکشزپ رد )ایناتیرب رد ؛دمآ هتبلا مادختسا وا زین اب فرح و یاهثیدح یفلتخم هارمه .دوب وا رد یلاح هب مادختــسا تلود سیلگنا دمآرد هک رتشیپ هب لیلد روصق یکشزپ زا تیلاعف رد ناتسرامیب Good Hope ماگنمریب قیلعت هدــش .دوب وا نینچمه هب تدم 13 لاس زین رد یاهناتسرام­یب هتسباو هب تامدخ ینامرد Spire تیلاعف .درکیم یاهلئسم هک رد نیا تدم دروم هجوت اههناسر رارق ،هتفرگ یتمارغ تسا هک هب نیا نارامیب تخادرپ هدش و رارق تسا هب دادعت یرتشیب زین هداد .دوش انب رب ملاعا یاههناسر نیا ،روشک سیورس تملاس یناگمه سیلگنا نونکات دودح 18 نویلیم دنوپ تخادرپ هدرک هک کیدزن هب 10 نویلیم دنوپ نآ یارب تمارغ هب نارامیب هدوب .تــسا هتفگ دوشیم نیا هنیزه نونکات 256 هدنورپ ار لماش هدش و زونه اههد هدنورپ رگید رد نیا هنیمز زاب .تسا هتبلا دهاوش ناشن دهدیم مامت نارامیب نوسرتپ رارق تسین نیا تمارغ ار تفایرد .دننک هتفگ دوشیم اهدص رامیب نوسرتپ هک روطهب یصوصخ تحت لمع یحارج رارق ،دنتفرگ یتح رداق هب تفایرد کی دنوپ زین دنهاوخن ؛دوب اریز یتکرش هک نوسرتپ تحت همیب نآ رارق ،دراد ملاعا هدرک هک شــشوپ یاهمیب نآ یرایتخا هدوب و نیا دراوم ار لماــش .دوــشیمن رد نیا نایم هتفگ دوشیم دودح 350 رفن هیلع سیورــس تملاــس یناگمه و تامدخ ینامرد Spire هماقا یوعد ،دناهدرک اریز یاهلمع اهنآ رد یاهناتسرام­یب یصوصخ قلعتم هب نیا ود داهن ماجنا هدش .تسا هتفگ دوشیم تامدخ ینامرد Spire نونکات ییاهتخادرپ ار هب ناونع تمارغ ماجنا هداد هک هتبلا نیرتشیب نازیم نآ دودح 150 رازه دنوپ و نآ مه یارب یاهلمع طوبرم هب نتشادرب هدغ یناطرس هدوب .تسا

یارــجام نوــسرتپ عقاورد تقیقح یخلت ار اــشفا درک هک اراس نیج هب نآ هراــشا .دنکیم وا هک یتساوخداد یارب تفایرد تمارغ هب نارامیب یصوصخ نوسرتپ هب هار ،هتخادنا رد نیا هنیمز :دیوگیم یرایسب زا نیا ،نارامیب لوگ اههدعو و ییاهلوق ار دندروخ هک نیا یاهتکرش همیب رد یاهروشورب یگنر و عونتم هب اهنآ هضرع .دندرکیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.