یزوستصرف زا عون ییامنیس

Jameh Pouya - - یگنهرف -

یامنیــس ناریا نارود رــپ زارف و یبیــشن ار ،دــنارذگیم ییامنیــس هک ات نــیمه دنچ لاــس شیپ نارود یناــشخرد ار تشپ رس تــشاذگیم و لاــمع یکی زا رهاظم یامنیــس لقتــسم و راذگریثأت یگنهرف ناهج ،دوب اب تلاکشم یددعتم ورهبور دش هک لامع روضح صخاش دوخ ار رد حطــس ناهج هب روضح یاــهملیفک­ت یاههرهچکت صخاش هدشدودحم .دنیبیم اما یامنیــس ناریا لقادح رد حطس هقطنم زاتشیپ .تسا

تیعقاو نیا تــسا هک هب لیلاد ددعتم یامنیــس ناریا ییامنیــس توافتم اــب مامت یاهامنیــس هقطنم ،تــسا اما هنافــسأتم نیا یامنیــس صخاش و راذگریثأت مهس رازاب و هدننکهیجوت یداصتقا دوخ ار یتح رد هقطنم بسک هدرکن و لامع یاهیزوستصر­ف بسانم بــجوم هدــش اــت زا یکی زا یاهلیسناتپ دودعم تارداص« »یــگنهرف نارــیا هدافتــسا یبسانم .دوشن

ریما -یردص

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.