درآمدها و هزینهها در کالنشهرها

Jameh Pouya - - جهان شهری -

یکی دیگــر از بخشهایی که حدود 15 درصد از درآمدها را به خود اختصاص میدهد، موضوع آموزش اســت؛ نکته درخور توجه این اســت که ساالنه حدود 40 درصد از کل درآمدهای شهری در توکیو صرف رفاه اجتماعی و آموزش میشود. کشاورزی، جنگلداری، صنعت، تجارت و عمران از دیگر بخشهایی است که از این منابع درآمدی بهرهمند میشــود. مؤسســه تحقیقاتی «پیو» نیز سال 2014 در گزارشی تحقیقاتی به بررسی منابع درآمدها و هزینههای آن در 30 شهر مهم آمریکا پرداخت. یکی از جنبههای مهم این گزارش این بود که این شــهرها حدود پنج سال رکود عظیم جهانی را پشــت سر گذاشتند و در حال رسیدن به ثبات بودند. برایناساس، اولین و مهمترین منبع درآمد این شهرها، مالیات بر امالک و مستغالت بود. اگرچه برخی از این شهرها در مقایسه با دوران پیش از رکود درآمد کمتری در این زمینه به دست آورند؛ اما نیمی از آنها در این مقوله فراتــر از دوران پیش از رکود حرکت کردند. دومین منبع درآمدی بیشتر شهرهای این گزارش، کمکهای مالی بود که دولتهــای فدرال و ایالتی در اختیار دولتهای محلی قرار میدادند.

منبع بعدی درآمدی این شهرها، مالیات بر فروش بود؛ ارتقای وضعیت مالی و اقتصادی پس از دوران رکود موجب شــد در تمام شهرهای این گزارش، مالیات بر فروش رشد فزایندهای داشــته باشد؛ برایناســا­س در سال 2014 در تمام این شــهرها مجموع مالیات بر فروش در مقایســه با سال گذشته خود حدود 9 درصد افزایش یافت. مالیات بر درآمدها یکی دیگر از منابع درآمد مهم شهرهای آمریکایی به حساب میآید؛ اما با توجه به رشد آرام اقتصادی آمریکا در ســالهای پس از رکود، این منبع کمترین سهم را در درآمدهای شهری این کشور داشته است. اثرات سالهای پس از رکود موجب شد نوع و نحوه هزینه این درآمدها نیز دستخوش تغییراتی شود؛ برای مثال هزینه در بخشهایی مانند سرمایهگذار­ی در مسکن، خدمات اجتماعی، امنیت عمومی و آموزش در بســیاری از این شهرها در مقایسه با سالهای پیش از رکود، کاهش داشت؛ در واقع بودجههای محدودشده دولتهای محلی دلیل اصلی این کاهشها بود. ذخایر یکی از ابزارهای مهم مالی است که به سیاستگذارا­ن اجازه میدهد هنگام کاهش درآمدها، ارائه خدمات کلیدی به شهروندان را ادامه دهند؛ برهمیناساس گزارش یادشده اعالم کرد تجربه سالهای پس از رکود موجب شد بیشتر این 30 شهر بخش زیادی از درآمدها را صرف بیشترکردن ذخایر خود کنند. درصــد و مالیاتهای محلی نزدیک بــه 41 درصد آن را تشکیل میداد، بااینحال از کل این درآمدها 36 درصد به دولت ملی و 64 درصد نیز به دولتهای محلی اختصاص داده شــده اســت. این گزارش در ادامه به منابع درآمدی کالنشــهر توکیو در یک ســال مالی خود اشاره میکند، برایناساس مالیاتهای جمعآوریشده از سوی دولتهای محلی بیشترین سهم از درآمدها را دارند و حدود 35 درصد آن را به خود اختصاص میدهد. مالیات حملونقل محلی، دومین منبع درآمدی کالنشــهری مثل توکیو است، این اصطــالح در واقع مالیاتهایی ماننــد مالیات بنزین، گاز، سوخت هواپیماها و حملونقل شرکتها در سطح محلی را شامل میشود. دولت ژاپن همچنین در سال مالی 2016 با افزایش نرخ مالیات بر مصرف تا حدود 10 درصد، مالیات بر شرکتهای محلی را حذف کرد.

یکی دیگر از منابع، هزینهای اســت که از سوی خزانه ملی در اختیار دولتهای محلی قرار میگیرد؛ هزینههای پســتی، هزینههای اجباری و یارانه برای حمایت از منابع عمومی در این بخش قرار میگیرد. طبق آمار رسمی، این بخش حدود 16 درصد از تأمین منابع را به خود اختصاص میدهد. آخرین منبع که کمترین ســهم را دارد و حدود 12 درصد را تشکیل میدهد، اوراق قرضه محلی است که برای تقبلکردن هزینه ساختوساز تسهیالت عمومی مانند مدارس و جادهها استفاده میشود.

نکتــه مهــم بعدی، چگونگــی هزینه ایــن منابع در بخشهای مختلف جامعه توکیو است. گزارشهای رسمی نشان میدهد بیشترین ســهم این درآمدها یعنی حدود 25 درصد آن صرف رفاه اجتماعی میشــود. سیاستهای مربوط به بهداشت و ســالمت عمومی از مراکز درمانی تا سیســتمهای بازیافت زباله در همین مقوله قرار میگیرد.

شــهرهایی در مقیاس بینالمللی و جهانی موفقتر به حســاب میآیند که بتوانند از یک سو منابع گستردهای از درآمدها را برای خود ایجاد کرده و از دیگر سو قادر باشند این درآمدها را در بخشهای مختلف جامعه هزینه کنند. برای کالنشهرها بهواسطه اینکه جمعیت بیشتری از افراد را در خود جای دادهاند، مد نظر قراردادن این سیاســتها اهمیت بیشــتری دارد. در ادامه بهطور خالصه به برخی از این سیاســتها در چند کالنشــهر مهم در جهان اشاره میشود. براســاس آمارهای رســمی، «توکیو» با داشتن بیش از 25 میلیون نفر جمعیت، درحالحاضر بزرگترین کالنشهر در دنیا محسوب میشود. سیستم اجرائی ژاپن که در تمامی شهرهای آن و از جمله توکیو حکمفرماست، ســاختاری ســهالیهای دارد که بدین شــرح است: الیه باالیی بــه دولت ملی تعلــق دارد و در پایینتر از آن نیز دولتهای محلی و ســپس شهرداریها وجود دارند؛ بهجز مواردی مانند روابط خارجی و دفاع ملی، بیشتر ساختارها و کارکردهای اداری را دولت ملی و دولتهای محلی تأمین مالی میکنند. بسیاری از سیاستها و برنامههای ملی را هم همین دولتهای محلی انجام میدهند.

گزارش مرکز رســمی متروپلیتن توکیو نشان میدهد در ســال مالی ،2013 خالص هزینهها توسط دولت ملی و دولتهای محلی به ترتیب ششهزارو صد تریلیون دالر و هشتهزارو 600 تریلیون دالر بوده است. نکته مهم این آمار این است که میزان مخارج از سوی دولتهای محلی 1.4 برابر بیشتر از دولت ملی بوده است؛ این مسئله مؤید نقش مهم دولتهای محلی در اداره و مدیریت شــهرهای ژاپن و بهویژه توکیو اســت. براســاس گزارش این مرکز، کل مالیات جمعآوریشــ­ده در آن سال حدود هفتهزارو 700 تریلیــون دالر بود که مالیاتهــا­ی ملی حدود 59

گزارش مرکز رسمی متروپلیتن توکیو نشان میدهد در سال مالی ،2013 خالص هزینهها توسط دولت ملی و دولتهای محلی به ترتیب ششهزارو صد تریلیون دالر و هشتهزارو 600 تریلیون دالر بوده است. نکته مهم این آمار این است که میزان مخارج از سوی دولتهای محلی 1.4 برابر بیشتر از دولت ملی بوده است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.