خوب یا بد؟

Jameh Pouya - - فرهنگي پردهآخر فناوری -

فناوریهای نوین به بخشــی از زندگی ما تبدیل شــدهاند. حاال دیگر تصور زندگی بدون لپتاپ، گوشــی هوشمند و تلفن همــراه برای خیلی از ما غیرممکن شده است. شــرکتهای بزرگ در سراسر جهــان هــر روز از ابداعات و اختراعــات تــازهای رونمایی میکننــد؛ اتفاقی کــه برای بســیاری از عالقهمنــد­ان به تکنولوژی موجب مســرت و خوشحالی است؛ اما باید دید واقعــا امکانات نویــن زندگی را راحتتــر و امنیت روانی ما را بیشــتر کرده است؟ هرگز نمیتوان به این سؤال پاسخی قطعی داد و هر جوابی به این سؤال از منظری صحیح است. در واقع آنچه اهمیت دارد، نحوه استفاده ما از فناوریهاست و اینکه آنها را وسیلهای در اختیار خــود بدانیم یا به ابــزاری در اختیار آنها تبدیل شویم. حق انتخاب با ماست. یکی از مشکالت دنیای امروز اعتیــاد برخی افراد بــه انواع فناوریهاسـ­ـت. گاه اخباری درباره مرگ افراد معتاد به انواع بازیهــای نوین یا اینترنت به گوش میرسد. از سوی دیگر همین تکنولوژیها در بسیاری موارد امکان زیست بهتر را برای مردم فراهم میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.