سرقت شمشیر نادرشاه از موزهای در روسیه

Jameh Pouya - - کاغذ اخبار -

پلیسروسیهازسرقتشمشیرمتعلق به نادرشاه افشار از موزه کوباچی داغستان خبر داد.

به گزارش تاس، این حادثه عصر روز دوشــنبه 22( خرداد) روی داد و دزدان حرفهای بیش از 90 شیء باارزش ازجمله مهرههــای قدیمی، گلدانهــای نقره منقوش به استخوان و تصاویر استالین و کرملین را به سرقت بردند.

کارشناســان هرچنــد معتقدند که نمیتوان قیمتی برای شمشیر نادرشاه تعیین کرد، اما حداقل یک تا دو میلیون دالر در حراجیها به فروش خواهد رفت.

به گفته پلیس روســیه این موزه که در روستای کوباچی داغستان قرار دارد، فاقد نگهبان حرفــهای و آژیرهای خطر هشداردهنده بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.