برای کودکان بهترین و بدترین کشورهای دنیا

Jameh Pouya - - کاغذ اخبار -

مقایسه با دیگر کشورها و مناطق جهان کودکانی که در آفریقا متولد میشوند در از اینکه کودک متولدشــده در آنگوال پیش بدترین وضعیت را دارند؛ ازاینرو احتمال که بیشــتر از احتمال مرگ کودکی است آنکه به پنج ســالگی برسد، بمیرد 20 برابر سازمان غیردولتی «کودکان را نجات در آمریکا متولد شــده است.به گزارش یورونیوز، در آن وضعیت کشورها برای زندگی کودکان دهید» بهتازگی گزارشی منتشر کرده که و مالی بدترین وضعیت زندگی و امید به طبقهبندی شده است. کودکان نیجر، آنگوال آمریکا از همین منظر 36 امین است. هفت زندگی را در دنیا دارند. جالبتر اینکه جایگاه در جدول جای گرفتهاند و کودکان در آنها کشــور از میان 10 کشوری که در انتهای کشورهای غرب و مرکز آفریقا هستند. بدترین شرایط به دنیا میآیند و زندگی میکنند، سازمان ملل متحد و دولتهای محلی در این گزارش و با استناد به دادهها و اطالعات میزان مرگومیر کودکان پیش از پنجسالگی، آمده اســت که در کشورهای آفریقایی ازدواج زودهنگام، آوارگی ناشی از مناقشهها سوءتغذیه، دسترسی به مدرسه، کار اجباری، را و قربانی میشوند، باالترین سطح و میزان و جنگها و نیز شمار کودکانی که کشته مالی، میزان مرگومیر کودکان در آنگوال، چاد، دارد.در بین کشورهای آفریقایی باالترین که آفریقای مرکزی اتفاق میافتد، کشورهایی نیجریه، سیرالئون، سومالی و جمهوری نمیکنند. کشورهای اروپایی مثل نروژ، 10 درصد کودکان هرگز پنجسالگی را تجربه در قرار دارند و شرایط کودکان در این کشورها اسلوونی و فنالند در ردههای نخستین آن قرار دارد. بهترین وضعیت ممکن در مقیاس جهانی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.