کشف ۴۳ شیء تاریخی از هزاره اول قبل از میالد از یک بومی

Jameh Pouya - - کاغذ اخبار -

نیروهای یگان حفاظت اســتان کهگیلویه و بویراحمد تعدادی تاریخیارزشــمندراباقدمت اشیاء مربوط به هــزاره اول قبل از اسالمیکشفکرد.سردار میالدودوران ســرتیپ دوم امیر رحمتاللهی، حفاظتسازمانمیراث فرماندهیگان فرهنگی و گردشگری توضیح وگزارشهای داد:بهدنبالاخبار بهدســتآمده از دوســتداران نگهداری میراثفرهنگی،مبنیبر و فراهمکردن مقدمات فروش مقادیری اشیای تاریخی توسطفردیبومی،پساز ارزشمند اقدامات و بررسیهای اولیه صحتخبر، وبهدستآمدن موضوع در دستور کار قرار گرفت و سرانجام با هماهنگی و گرفتن مجوزهای قضائی، با بازرســی خودروی متهم شــیءقدیمیکشف تعداد34قلم شد.او آثار بهدســتآمده را خنجر، شاملدستبندطال، انگشتر، حلقه با روکش طال، قاشق مفرغی، آویز گردن با طال،گوشوارهازجنس روکش طال، مجسمه مفرغی و مهره بهدستآمدن دانستوافزود:با این آثار، قاچاقچی اموال تاریخی قضائی دستگیروتحویلمراجع استان شد.فرمانده یگان حفاظت بیان کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.