شکایت از تخریبکنندگان بنایسلجوقی

Jameh Pouya - - کاغذ اخبار -

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمــد اعالم کــرد از عامالن تخریب امامزاده بابا احمد روستای بابا احمد شکایت شده است. محمود باقری به «دوات آنالین» گفت: چند نفر از اهالی روستای بابا احمد به همراه هیئت امنای امامزاده به بهانه مرمت، بــه این بنای تاریخی که قدمت آن به دوران سلجوقی بازمیگردند خسارات وارد کرده و بخش اعظمی از این بقعه را تخریب کردهاند.او با بیان اینکه گنبد بقعه هنوز باقی است، گفت: از عامالن تخریب این اثر تاریخی شکایت کرده و با همکاری دادستان جلوی ادامه کار آنها را گرفتهایم. اهالی روســتا و هیئت امنا مدعی شــدهاند قصد بازسازی این بقعه را داشتهاند اما اگر چنین بوده چرا تخریب شبانه و بدون اطالع اداره میراث فرهنگی صورت گرفته ؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.