چرخ زیرین اقتصاد

Jameh Pouya - - کاغذ اخبار -

آنها به دلیل اینکه معموال از قشر پایین و کمسواد جامعه هستند، صدایشان به جایی نمیرسد مگر اینکه فاجعهای مانند معدن يورت اتفاق بیفتد. حادثه معدن زمستان یورت نشان داد كارگراني كه از ناچاري تن به اين مشاغل سخت ميدهند، بايد تن به ناكارآمدي مديران عمدتا خصولتي صاحب مجموعهها هم بدهند و تاوان نااليقي آنها و چند ماه حقوق عقبافتــاده را به همراه خانواده نيمهسير خود بپردازند.

واگذاري عمده معادن خــاص و داراي ظرفيتباالوكيفيتمناسببهمجموعههاي خاص و به بهانه خصوصيسازي موجب شده است همانند نمونههاي مشابه بسياري در حوزههاي ديگر، اين مجموعههاي اقتصادي سودآور مبدل به بنگاههاي زيانده شوند.

امري كه اقتصاد كشور را هم دچار مشكل كرده اســت و دولت فقط ميتواند نظارهگر هدررفتن منابعي باشد كه اگر درست واگذار ميشــد، حداقل چرخه زندگي بسياري از اهالي منطقه را بــدون وقفه ميچرخاند و ديگر كســي چه با تحريك و چه سرخود در مقابل رئيس دولتي كه براي سركشي به ميانشان آمده بود، حنجره نميدراند و رگ از گردنش بيرون نميزد و كلمات مستوجب بوق ممتد را بر زبان نميراند.

اين بار اگر خواستيد خانه خود را بازسازي كنيد و به يك فروشگاه سنگ رفتيد، بيشتر به سنگها دقت كنيد. اينها ثمرات تالش عدهاي نانآور خانواده هســتند كه اگر خوب ببينيد، قطرات عرق پيشانيشان در گوشهاي از سنگ برق ميزند بدون آنكــه از پولي كه ميدهيد، ســهمی نصیبشانشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.