وام درمان و تحصیل ۰۱ میلیون تومان شد

Jameh Pouya - - کاغذ اخبار -

شــورای پول و اعتبار ســقف فردی تسهیالت قرضالحسنه ضروری (درمان، تحصیل، ودیعه مســکن و ... ) را از 20 میلیون ریال به 100 میلیون ریال افزایش داد. در جلسه شورای پول و اعتبار که 23 خرداد 96 برگزار شــد، مقرر شد سقف تسهیالت قرضالحسنه اشتغالزایی برای کلیه مــوارد ازجمله مددجویان کمیته امــداد امام خمینــی (ره) و ســازمان بهزیستی، ایثارگران، مشاغل خانگی و نمونههای مشابه از 150 میلیون ریال به 200 میلیون ریال افزایش یابد.

همچنیــن افزایــش ســقف فردی تسهیالت قرضالحسنه ضروری (درمان، تحصیل، ودیعه مسکن )...و از 20 میلیون ریال به 100 میلیون ریال تصویب شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.