ساز وکار تشکیالتی شهرداری تهرانبایدت­غییرکند

«محمد حقانی» در گفتوگو با «جامعه پویا» مطرح کرد

Jameh Pouya - - شهری شورای شهر -

شهر تهران در یک دهه گذشته با توسعه همراه بوده؛ اما هزینه گزافی برای این توسعه پرداخت شده است که مهمترین آن حراج زمینهای باارزش شهری است. در چهار سال گذشته بارها از این رویه انتقاد شد؛ اما بهدلیل همراهبودن مدیر ارشد شورای شهر تهران با مدیریت شهرداری این انتقادها سرانجامی نداشت. حاال شاهد جابهجایی مدیریت شهری هستیم و در این میان امیدواریها­یی برای بهبود شرایط شهر تهران ایجاد شده است. این بهبود شرایط چه نیازهایی دارد؟ با «محمد حقانی»، عضو کنونی شورای شهر تهران که معاونت خدمات شهری شهرداری دوره کرباسچی را نیز در رزومه کاریاش دارد، دراینباره بهگفتوگونش­ستیم.

دور چهارم شورای شهر تهران در ماههای آخر فعالیت خود قرار گرفته است. بسیاری از مسائل و موارد در این دوره بررسی نشد. فکر میکنید در دور بعد اعضای شورای شهر باید چه مســائل و مواردی را در دستور کار قرار دهند و مدیریت گذشته را برای بهبود مدیریت جدید نقد و ارزیابی کنند؟ متأســفانه مدیریت کنونی شــهرداری تهران نیروهای متخصص و باتجربه را از مدیریت ارشد کنار گذاشت، بههمیندلیل این نهاد عمومی از ریل قانونی، اصلی و خدماتی خود خارج شــد، بهطوریکه شاهد بودیم شهرداری موفق نشد به وظایف ذاتی و خدماتی خود در قبال شهروندان بهخوبی عمل کند، ازاینرو باید در دور بعد این موضوع بررسی شــود؛ همچنین باید سازوکار تشــکیالتی شــهرداری تهران تغییر یابد، زیرا درحالحاضر این تشکیالت، حجیم و متورم شده است و نیروهای زیادی وجود دارند که میتوان با برنامهریزی در بخشهای مختلف از آن بهره گرفــت. در ایــن دوره از مدیریت، پســتهای سازمانی متعددی ایجاد شده که اضافی است و تعداد نیروهایی موجود در بخشهایی مازاد بوده، نمونه ملموس این موضوع نیروهای جمعآوری سد معبر و هزینههای گزافی که برای مدیریت این نیروها پرداخت میشود. از دیگر موضوعاتی کــه در این دوره از مدیریت شهری با کمتوجهی روبهرو شد، زیرساختهای شــهری از جمله جمعآوری آبهای سطحی و ساختوســاز­های بیرویه در روددرههاست که براساس گفته مسئوالن، اتمام پروژههای ایجاد زیرســاخت جمعآوری آبهای سطحی که از 25 ســال پیش آغاز شــده، برای تکمیلشدن حداقل 18 سال دیگر زمان نیاز دارد. متأسفانه زیرساختها اولویتها و ضرورتهای شهرداری نبوده است؛ برای مثال اگر 72 ساعت بارندگی شدید در تهران شود، به ضرورت وجود کانال پی میبریم. توسعه حملونقل عمومی با محوریت مترو و شبکه اتوبوسرانی، مسئله دیگری است که بایــد در دور بعد مدیریت شــهری در بعد توسعه زیرساختهای شــهر به آن توجه ویژه شود و در اولویتهای نخست قرار گیرد تا مشکل آلودگــی هوا و ترافیک در کنار یکدیگر برطرف شود. هر ساله در فصل پاییز و بهویژه زمستان، مسئله آلودگی هوا اهمیت مییابد؛ بدون شک باید به رفع این معضــل در آینده بهطور جدی توجه شود، البته در این مسیر باید برای ارتقای کیفیت سوخت و خودروها نیز گامهای اساسی برداشت. ناگفته نماند اعضای شورای چهارم شهر تهران نیز توســعه مترو و حملونقل عمومی را یکی از اولویتهای مهم خود قرار داده بودند. از دیگــر مواردی که باید به آن توجه کرد، تعریف و بازنگری مجدد حریم شهر تهران برای حفظ باغات موجــود، مزارع زراعی و زیســتگاهه­ای شــهری است. همچنین باید رابطه شهرداری تهران با شهرداریهای کوچک و همجوار شهر تهران مشخص شود. طرحهای تفصیلی و جامع شــهر تهران باید در صورت لزوم هر چند سال یکبار به فراخور نیاز بازنگری شــود تا باغات موجود در فضای تثبیتشده حفظ شوند. همچنین باید عرصههای باز شهری یا زمینهای ذخیره برای ارائه خدمات به شهروندان حفظ شود.

در چند سال گذشته به هر دلیلی ارتباط و تعامل شهرداری تهران با دولت حسنه نبوده است؛ آیا میتوان امیدوار بود که در دور بعد مدیریت شهری این مسئله حل شود؟ مدیران شــهری در دور بعــد باید تالش کنند تعامل میان دولت و شهرداری برقرار شود؛ این کار باید از اولویتهای اساســی منتخبان مردم در شــوراها باشــد. ایجاد این تعامل در کاهش هزینههای شهر تأثیر دارد، ازاینرو منتخبان باید به سمت مدیریت واحد شهری حرکت کنند تا با دریافت اعتباراتی از دولت، شهر بهتر مدیریت شود. البته در این مسیر مدیریت شهری آینده باید به موضوع اقتصاد شــهر توجه کند و آن را توسعه دهد.

برخی اعضای شــورای شــهر کنونی و منتخبان شورای شــهر پنجم و همچنین برخی کارشناســا­ن، انتقادهای مدیریتی متعددی به عملکرد بیش از یک دهه شهردار وارد میکنند؛ از جذب نیروهای مازاد، فروش تراکم، افزایش درآمدهای ناپایدار و مسائل دیگر. شورای شهر در دور پنجم باید در گام نخست به کدام مسئله بهصورت اورژانسی توجهکند؟ شــهردار و شورای شــهر آینده فرصت آزمون و خطا ندارند و بایــد از تمام ظرفیتهای موجود برای مدیریت بهتر اســتفاده شود. معتقدم اگر مجموعهای به خدمت به مردم اعتقاد داشــته باشد، قطعا مســائل موجود تکرار نخواهد نشد. هماکنون در شــهرداری تهران نیروهای خوب و متخصص هم وجود دارد که در عرصه مدیریتی قرار نگرفتهاند و باید از این ظرفیتها استفاده کرد و مدیران تخصصــی و اجرائی در رأس امور قرار گیرند تا شهرداری از گرفتاری موجود رهایی یابد. درباره فروش تراکم و درآمدهای ناپایدار نیز باید بگویم که میتوان اقتصاد شــهری را بهخوبی مدیریــت کرد. مــن معتقدم فــروش تراکم، درآمد متعارف نیســت، زیرا تراکمفروشی به زیرساختهای شهر آسیب وارد میکند، البته این مســائل حلشدنی هســتند، باید تیمی متخصص برای خروج از شــرایط کنونی مالی شهرداری تشکیل شود، ضمن اینکه مدیریت آتی باید «چو دخلت نیســت خرج آهستهتر کن» را مد نظر قرار دهد تا شهر بهخوبی اداره شــود. متأســفانه در این مدت به درآمدهای پایدار کمتر توجه شــده اســت و بیش از 50 درصــد درآمدهای شــهر از فروش تراکم، زمینهای شــهر، تغییر کاربری ...و است، بههمیندلیل الزم است دولت کمک کند تا درآمدهای شــهر تهران به خودش اختصاص یابد. تهران بیمار بستریشــده­ای اســت که باید برای مرخصشدن آن تالش کرد.

مدیران شهری در دور بعد باید تالش کنند تعامل میان دولت و شهرداری برقرار شود؛ این کار باید از اولویتهایا­ساسی منتخبان مردم در شوراها باشد. ایجاد این تعامل در کاهش هزینههایشه­ر تأثیر دارد، ازاینرو منتخبانبای­دبه سمت مدیریت واحد شهریحرکتکن­ند تا با دریافت اعتباراتی از دولت، شهر بهتر مدیریتشود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.