و واعظي از رفاقت تا رقابت ظريف

Jameh Pouya - - کاغذ‌اخبا‌ر‌ر -

آغاز كابينه دولت دوازدهم گمانهزنيها با نزديكشــدن به زمان معرفي نزديكي نيز با واعظي، وزير ارتباطات كه دوستي شده و گفته ميشود محمود بار تصدي خارجه دارد، در تالش است تا اين محمدجواد ظريف وزير امور وزارتامورخارجهرابهعهدهبگيرد.اينبحثراالياسحضرتي،نماينده او آغاز و واعظي آن را تكذيب كرد. تهران در مجلس شــوراي اسالمي آقای نوشت: دوستی من و جناب در صفحه اينســتاگرام خود طوالنی است، دستاوردهای دکتر ظریف بســیار عمیق و مرهون سیاستهای دولت یازدهم در عرصه بینالمللی آقای دکتر ظریف است اصولی و توفیقات شخص جناب و سیاست خارجی جناب و معتقدم در عرصه دیپلماسی برای رســیدن به اهداف آقای دکتر ظریف بهترین گزینه ایشان اســت و قطعا تداوم حضور نظام جمهوری اسالمی ایران که خواهد بود. به همه توصیه میکنم مایه خیر و برکت برای نظام را نیتی که دارند، مالحظات اخالقی در اظهارنظرهای سیاسی با هر مورد توجه قرار دهند .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.