سرور تلگرام به ايران منتقل ميشود؟

Jameh Pouya - - کاغذ‌اخبا‌ر‌ر -

تلگرام باز هم خبرساز شد. گفته ميشود كه طبق توافق حاصله بــا مدیران تلگرام و نهادهایی در کشــورمان بهزودي سرورهای ایــن پیامرســان محبوب به ایــران منتقل ميشود. به گفته معاون وزیر ارتباطات مسئله فقط انتقال سرور یک سرویس خاص مانند تلگرام مطرح نیســت بلکه قرار است زمینه انتقال سرویسهای مهم به کشور ایجاد شود. اينطوركه محمــود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات توضيح داده است، شورای عالی فضای مجازی مصوبــهای برای انتقال ســرورهاي خارجي به داخل ايران نداشــته است؛ اما این موضوع با مصوبات دیگری درباره اولویت و نحوه ارائه تســهیالت به شبکههای بومی و خارجی پیگیری شده که بر این اساس شبکههای خارجی دارای ســرور در ایران و شبکههای بومی نسبت به شبکههای خارجی بدون سرور در ایران امتیاز میگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.