بازگشت پرسروصداي توتال

Jameh Pouya - - کاغذ‌اخبا‌ر‌ر -

اولين قــرارداد نفتي بعــد از برجام امضا شد. كنسرسيوم متشكل از توتال، شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ايران با شركت ملي نفت ايران قرارداد بستند؛ قراردادي بــه ارزش 4.8 ميليارد دالر. مقامات مســئول در تهران اين قرارداد را امضــا كردند تا توتال براي دومين بار پيشتاز ورود به بازار نفتي ايران باشد.

گفتني اســت كه اين غــول نفتي فرانسوي در دهه 70 نيز بعد از تصويت قانون ايسا در توســعه فاز 1 و 2 پارس جنوبي با شــركت ملي نفت همكاري كــرده بود. پاتريك پويــان، مديرعامل اين شركت كه چندي قبل تأكيد كرده بود تحريمهاي آمريكا مانع همكاري با ايران نميشود، بعد از امضاي قرارداد اين خاطره را يادآوري كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.