آموزش، نه نصیحت

Jameh Pouya - - شهری‌ ‌‌شورای‌شهر -

نوجوانی ســن مواجهه است، مواجهه با جامعــه، با ارزشها و هنجارهــای جدید. گاه این ارزشهــا و هنجارهــا با آنچه فــرد در محیــط خانــواده و حتی مدرســه تجربــه کرده، در تضاد اســت. نوجوانی سن ورود به گروهها و آشــنایی با خردهفرهنگهاست. برخی از این خردهفرهنگها با فرهنگ غالب در جامعــه تعارض دارد و برخــی ارزشهایــی که در گروههــای همســاالن ترویج میشود درواقع ضدارزشهایی هستند که جامعه آنها را تقبیح میکند اما همین ضدارزشها بهدلیــل ویژگیهــای خالص دوران نوجوانی برای فرد جذاب است. سیگارکشیدن نمونهای ساده اســت. مثالهای دیگر فراوان هستند. در این میان با دســتور و امر و نهی نمیتوان نوجــوان را از رفتن به ســوی تجربههای جدید و رفتارهای پرخطر منع کرد؛ بلکه باید به او آموزش داد آن هم نه آموزش صریــح و نصیحتگونــه؛ اما متاسفانه جای این نوع پرورش در نظام آموزشی ما خالی است و همین امــر دانشآموزان را بیشتر در آســتانه آسیب قرار میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.