یک حال نیمهافسرده با تنشهای پراکنده

در 25 سال گذشته افسردگی نوجوانان افزایش یافته

Jameh Pouya - - چشم‌اندا‌ز جهان - گردآوری و ترجمه: شیدا ملکی

است. به گفته رئیس انجمن روانشناسان آمریکا، نوجوانها ذهن تحریکپذیــری دارند که گاهیاوقات در هماهنگی میان ذهن و احساساتشــان دچار خلل میشوند. واکنشهای عاطفی به تغییراتی که این روزها در دنیا با سرعتی سرسامآور در جریان اســت، میتواند یکی از علل عمده این اضطراب جهانی باشد. «فیث آن» دانشآموز ساکن فلوریدای آمریکاست که در اواخر سال 2015 با الهام از یک فیلم سینمایی رگهای دستش را زد. خودکشی فیث نافرجام بود؛ اما از آن مهمتر یادداشت او درباره علت خودکشیاش بود. او در این یادداشت نوشته بود: «زندگی سخت اســت مثل فتح قله اورست با کفشهای پاشنه بلند». پس از منتشــر شدن اخبار این خودکشی و محتوای یادداشت نشریه تایمز در یک شــماره ویژه به بررسی علل فراگیر شدن خودکشی در میان نوجوانها پرداخت. جنیس ویتالک، مدیر مؤسسه تحقیقاتی کرنل، در زمینه صدمات و آسیب خودخواسته افراد به بدن در مقالهای برای این نشریه توضیح داد: «اگر برای عصبانیکردن، مضطربکردن و ازبینبردن نوجوانان و سوقدادن آنها به سمت خودزنی و خودکشی شرایطی الزم است، باید بگویم ما بهخوبی توانســتهایم تمامی این شرایط را مهیا کنیم.».برای بسیاری از بزرگساالن سخت است که درک کنند چه مقدار از زندگی عاطفی نوجوانها بر صفحه نمایش تلفنهای همراه آنها در جریان است. مؤسسه کار و اقتصاد ایزا(AZI)در یک پژوهش گسترده نحوه تأثیر شبکههای اجتماعی بر جهانبینی نوجوانان را مطالعه کرد. نتیجــه این مطالعه این بود با گذراندن حداقل یک ساعت از شــبانهروز در انواع شبکههای اجتماعی رضایت از زندگی و امید به آینــده در میان نوجوان 14 درصد کاهش مییابــد. این پژوهش با درنظرگرفتن مســائلی چون افزایش تهدیدهای اینترنتی، افزایش مقایســههای اجتماعی، کاهش فعالیتهــای واقعی و کمبود ارتباطــات چهرهبهچهره با دیگر انسانها برای انتقال تجربیات به چنین نتیجهای دست یافت. تام کرستینگ، روانشناس ارشد ناظر بر این پژوهش، درباره این نتیجه میگوید: «نوجوانها بهطور متوسط 9ساعت از وقتشان را در یک شبانه روز در رسانههای اجتماعی مجازی میگذرانند. این رسانهها در ابتدا قرار بود بخشی از زندگی باشد؛ اما برای این کودکان تازهوارد به دنیای بزرگساالن تبدیل به روشی از زندگی شده است. این رسانهها به شیوهای با زندگی امروز عجین شده اســت که حذفکردن آن غیرممکن به نظر میرسد. پس راه مقابله با حمالت احتمالی، حفظ ارتباط نزدیک با نوجوانها و صحبتکردن با آنان درباره مشکالتشان است. صحبتکردن با نوجوانان ممکن است مشکل باشد؛ اما اگر از دریچه تنها درمان موجود به آن نگاه شود، صبر الزم هم بهوجود خواهد آمد». بعد ثبات روحی و روانی در میان نوجوانان روبهکاهش گذاشته اســت. این نداشتن ثبات از نظر جمعیتشناسی، تمامی اقشار یک جامعه خصوصا در کشورهای توسعهیافته، مناطق شهری، روســتایی، افراد با تحصیالت باال و افراد تحصیلنکرده را دربر میگیرد. تقصیر بزرگ متوجه مشکالت مالی خانوادهها پس از بحران اقتصادی جهان اســت که مسائل و مشکالت این افراد را تشدید کرده است. در این میان نوجوانان دختر در مقایسه با پسرها در معرض خطر بیشتری قرار دارند. براساس آمار وزارت بهداشت و خدمات درمانی آمریکا در سال 2015 حدود سهمیلیون نوجوان 12 تا 51ســاله حداقل یک بار حمله افســردگی حاد را تجربه کردهاند. همچنین گزارش شده است که دومیلیون نفر دیگر در معرض خطر هستند که میتواند زندگی آنها و خانوادههایشان را مختل کند. آمار مؤسســه ملی سالمت روان در آمریکا نشان میدهد که در این سال حدود 03درصد از دخترها و 02درصد از پســرها، در مجموع ‪3 .6‬ میلیون نوجوان، اختالل اضطرابی داشتهاند. انتشار این آمار افراد بسیاری را در آمریکا غافلگیر کرد؛ چراکه با توجه به میزان مراجعات مردم به مراکز درمانی انتظار میرفت که اضطراب و افسردگی در پایینترین حد خودش در مقایسه با گذشته باشد؛ اما هرگز در کشور توسعهیافتهای مانند آمریکا چنین چیزی مصداق نداشته است. مؤسسه ملی ذهن کودک مستقر در آمریکا با بررسی اختالالت اضطرابی دریافت که فقط 02درصد از والدین میتوانند درمان مناســب را برای نوجوانهای خود به دســت بیاورند. برخــی رفتارهای مربوط به اختالالت اضطراب و افســردگی مانند آسیبهای جدی به بدن در نوجوانان عمدتا بهصورت کامال مخفیانه اتفاق میافتد؛ ازاینرو فهمیدن آنها و تــالش برای درمان معموال خیلی دیر انجام میشود. کارشناسان معتقدند تعداد نوجوانان مضطرب به همین میزان باقی نخواهد ماند و شاهد افزایش قابل توجهی در میزان آنها در ســالهای آینده هستیم؛ ازاینرو زنگ خطر کمکهای الزم و درست به نوجوانان درمانده دنیا به صدا درآمده

زندگی نوجوانهای امروز با نســلهای پیشین قابل قیاس نیســت. همه جنبههای زندگی آنها از خوراک و پوشاک گرفته تا تفریح و تحصیل جهش درخور توجهی داشته است. بااینحال آمارهای جهانی حاکی از آن است که بهرهمندی از این نعمتها برای نوجوانان شــاید الزم باشــد اما کافی نیست. براساس آمار ســازمان بهداشت جهانی، در 25 سال گذشته نرخ افسردگی و اضطراب در میان نوجوانان 07درصد افزایش داشته است. تعداد کودکان و نوجوانانی که نیاز به خدمات اورژانســی روانشناسی دارند، از ســال 2009 تا امروز دوبرابر شــده است. در سه سال گذشته بیشترین افرادی که به دلیل اختالل تغذیه (آنورکسیا) در بیمارستانها بستری شدهاند، نوجوانها بودهاند.

وزارت آموزشوپــرورش انگلیــس ســال 2016 در یــک نظرســنجی از میان معلمهای تمام مقاطع تحصیلی به نتایج ناامیدکنندهای دســت یافت. در این نظرســنجی سراســری 39درصد معلمها اعتقاد داشتند مشکالت روحی و بحرانهای روانی در میان 90 درصد دانشآموزان نوجوان تشدید شده است، بهطوریکه 62 درصد آنها حداقل یک بار در ماه با این مشکالت درگیر هســتند و باید وقت و انرژی مجزایی برای حل آن صرف کنند. 20 درصد دیگر نیز اوضاع را وخیم توصیف و اعالم کردند که باید بهصورت هفتگی و روزانه (عموما در فصل پاییز) با این بحرانها دستوپنجه نرم کنند. از نظر برخی، نوجوانها به دلیل غرقشدن در انواع لذتها به نسبت نسلهای پیشین شکنندهتر و انعطافناپذیرتر هستند. برخی دیگر معتقدند که راحتی بیش از حد دوران، این نوجوانها را لوس و بیانگیزه کرده است. برای فهمیدن مشکل فقط کافی است از نزدیک نگاهی به نوجوانها و روند زندگی آنها انداخت.

تا سال 2012 مشکالت معمول تغییر سن بر سر راه نوجوانان بود؛ اما آمار سازمان بهداشت جهانی نشان میدهد از آن سال به

با گذراندن حداقل یک ساعت از شبانهروز در انواع شبکههای اجتماعی رضایت از زندگی و امید به آینده در میان نوجوان 14 درصد کاهش مییابد. این پژوهش با درنظرگرفتن مسائلی چون افزایش تهدیدهای اینترنتی، افزایش مقایسههای اجتماعی، کاهش فعالیتهای واقعی و کمبود ارتباطات چهرهبهچهره با دیگر انسانها برای انتقال تجربیات به چنین نتیجهای دست یافت

بعضیها هم چند خط ممتد با فاصله یک ســانتیمتر از آرنج تا ساعد زدند، من هم هفت، هشت تا خط با همین تلق زدم.

مسئوالن مدرسه چطور متوجه موضوع شدند؟ یکی از بچهها لو داد و به معاون مدرسه گفت. بعد معاون مدرسه ما را خواســت. همه دستهایمان را باال بردیم و معاون مدرسه دید که این اتفاق افتاده است.

چرا تصمیم گرفتی این کار را بکنی؟ دلیل خاصی نداشت، فکر کردم حال میدهد؛ اما اتفاقی نیفتاد، فکر نمیکردم موضوع مهمی باشد.

چه اتفاقی افتاد که با هم دستتان را تیغ زدید؟ یک همکالسی داریم، او هیکلش از ما بزرگتر است؛ اما همسن خودمان است. یک روز جعبه کوچکی همراهش داشت. جعبه را باز کرد، دیدیم داخلش چند تا چیز مثل تلق برشخورده کوچک بود که همهشــان تیز بود. گفت اینها را بزنید به دســتهایتان، حس خوبی به آدم دست میدهد. گفت حس باحالی دارد، شماها درک نکردهاید، من زدهام خیلی حس خوبی بوده و حال میدهد. ما هم هرکدام یک تیغ برداشتیم و زدیم. بعضی از بچهها اول اسم خودشان را هک کردهاند، بعضیها حتی اسم کاملشان را.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.