روانها را دریابید

Jameh Pouya - - فرهنگي -

دکتر امیر صــدری: «برادرم خســرو» یکــی از فیلمهــای پرســروصدای روزهــای اخیر است. این فیلم ســعی کرده تا نگاهی روانشناسانه به کاراکترها داشته باشد و تماشاگر را درگیر چالــش مشــکالت روحــی و روانی افراد قصــه بکند. درواقع «برادرم خسرو» دارای مضمون اصلــی ســالمت روان اســت، موضوعی بســیار مهم که البته در ســینمای ایران یــا مغفول مانده یا در حاشیه مطرح شده، اما براســاس آمارهای پژوهشی یکی از مشــکالت اصلی جامعه ایران اســت و به نظر بسیاری از روانپزشکان و روانشناسان آژیر قرمز بحران آن مدتهاســت به صدا درآمده است. سالمت روان یک موضوع صرفا سالمتمحور نیســت و اتفاقا موضوعی است در حیطه آسیبهای اجتماعی، بهخاطر همین باید نگاه ویژهای به این موضوع داشت و اهمیتی دوچنــدان برای آن قائل شــد. درحالیکه در گذشــته سالمت «نبود بیماری جسمی » تعریف میشد حاال ســالمت را «نبود بیماریهای جسمی و روحی» میداننــد و جامعهای را ســالم ارزیابی میکننــد که در خطر آســیبهای پرشــمار ناشی از وضعیت نامناسب سالمت روان تکتک افراد خود نباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.